Ondersteuningsbehoefte

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Ondersteuningsbehoefte
Beschrijving
Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren.


Contextdiagram
FORA
Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren. (BusinessObject) Ondersteunin- gsbehoefte BusinessProcess Bepalen afwijkende wijze examineren Het definitief maken van een aanmelding in de vorm van een inschrijving bij de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Registreren inschrijving Het inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie. (BusinessProcess) Registreren toetsdeelnem- ers Centraal examen Het registreren in het LAS en het inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie. (BusinessProcess) Registreren toetsdeelnem- ers Doorstroomto- ets Het inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie. (BusinessProcess) Registreren toetsdeelnem- ers Schoolexamen Het leveren van extra ondersteuning buiten de reguliere onderwijstaak. (BusinessProcess) Uitvoeren extra ondersteuning Het (aanvullend) begeleiden van individuen met specifieke behoeften. (BusinessProcess) Begeleiden individuele leerlingen Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg Het leveren van basisondersteuning binnen de reguliere onderwijstaak. (BusinessProcess) Uitvoeren basisonderste- uning Bepalen van de doelen en wensen voor een leerling met name in het speciaal onderwijs. De doelen en wensen worden vastgelegd in een [[Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)]]. (BusinessProcess) Opstellen ontwikkelings- perspectiefplan Het bepalen van de specifieke zorg die een leerling nodig heeft ten tijde van het volgen van het onderwijsaanbod. (BusinessProcess) Bepalen zorgbehoefte leerling Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs. (BusinessProcess) Aanvragen toelaatbaarhei- dsverklaring Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessProcess) Roosteren Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Een toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring. (BusinessObject) Toelaatbaarhe- idsverklaring Een ondersteuningsarrangement is extra onderwijsondersteuning op maat, met inzet van (bovenschoolse) voorzieningen, expertise en financiën. Een arrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of structureel van aard. (BusinessObject) Ondersteunin- gsarrangement Het ontwikkelingsperspectief beschrijft de te verwachten uitstroombestemming (incl. onderbouwing) van de leerling en de te bieden ondersteuning en begeleiding en, indien aan de orde, de afwijkingen van het onderwijsprogramma. Het beschrijft het 'WAT': Wat zijn de doelen waar met de leerling naar toe wordt gewerkt; waar en waarom wijkt dat af van het basisprogramma. (BusinessObject) Ontwikkelings- perspectief AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship heeft AssociationRelationship kan leiden tot AssociationRelationship omvat AssociationRelationship ondersteund door AssociationRelationship tbv afstemming op Deze svg is op 14-05-2024 18:57:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:57:48 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Ondersteuningsbehoefte
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-002d9b6b-4012-4a18b-c22c-b69163ee6ec
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-002d9b6b-4012-4a18b-c22c-b69163ee6ec
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Ondersteuningsbehoefte
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel LB&Z
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 002d9b6b-4012-4a18b-c22c-b69163ee6ec
Original ID  : id-002d9b6b40124a18bc22cb69163ee6ec
Semanticsearch  : ondersteuningsbehoefte