Onderwijsbestuur

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Onderwijsbestuur
Beschrijving
Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt.

RIO: Onderwijsbestuur

Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan)


Contextdiagram
FORA
Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur Het vaststellen van de benodigde onderwijsorganisatie. (BusinessProcess) Vaststellen onderwijsorga- nisatie Onderwijskundige werkelijkheid (Grouping) Onderwijsinric- hting (RIO) Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent de organisatiestructie van de onderwijsinstelling. (ApplicationFunction) Organisatiestr- uctuur beheerfunctie Een vertrouwenspersoon / anti-pest coördinator is iemand die verbonden is met school, bij wie je met vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kan. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met seksuele intimidatie of pesten. Er kunnen interne en externe vertrouwenspersonen zijn. Een interne vertrouwenspersoon fungeert meestal als eerste aanspreekpunt. (BusinessObject) Vertrouwensp- ersoon / Anti- pest coördinator Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs is een plan waarin gemeenten na overleg met betrokken schoolbesturen het huisvestingsbeleid en het investeringsprogramma voor een periode van 4 jaar vastleggen in een meerjarenprogramma (IHP), met een doorkijk naar meerdere jaren na deze periode. (BusinessObject) Integraal HuisvestingsP- lan Onderwijs De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekki- ng Code goed bestuur is een sectoraal document waarin richting wordt gegeven aan goed bestuur in de betreffende sector. (BusinessObject) Code goed bestuur Een mandatering is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. (BusinessObject) Mandatering Een vordering is, in informele zin, het aan een schuldenaar kenbaar maken, door een schuldeiser, van hetgeen er door die eiser van die schuldenaar wordt verwacht. Dat kan gaan over geld, of een bepaald doen of laten, maar in alle gevallen bedoelt men hiermee, dat er een verplichting wordt ingeroepen, tegen een ander. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Vordering Bij het verplichtingenstelsel worden alle bedragen die aan contracten die in een bepaalde periode (meestal een jaar) worden afgesloten, als uitgaven in de begroting opgenomen. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Verplichting De interne toezichthouder of het interne toezichthoudend orgaan houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. (BusinessObject) Interne toezichthouder De Inspectie van het Onderwijs (IvhO), ook wel Onderwijsinspectie genoemd, is een inspectie-orgaan dat valt onder onder Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en doet dit onder andere door het bezoeken van scholen. (BusinessObject) Inspectie van het Onderwijs Onderwijsaanbiedersgroep is een gemeenschap van twee of meer scholen voor voortgezet onderwijs (BusinessObject) Onderwijsaan- biedersgroep Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaan- bieder Bindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een leverancier rondom het leveren van producten of diensten. (BusinessObject) Inkoopcontract Een locatie waar onderwijs wordt gegeven. Meerdere partijen kunnen gebruik maken van een bepaalde onderwijslocatie. Aan dat gebruik kunnen van elkaar afwijkende gegevens en regels hangen. OCW geeft een vestigingserkenning af als er onderwijs voor po en vo op de locatie mag worden aangeboden. (BusinessObject) Onderwijslocat- iegebruik Een persoon die in het bestuur van de onderwijs organisatie zit. (BusinessObject) Onderwijsbest- uurder Het samenwerkingsverband passend onderwijs maakt afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen (BusinessObject) Samenwerkin- gsverband passend onderwijs Aanvraag voor een nieuw op te richten school. (BusinessObject) Aanvraag nieuwe school Op overeenstemming gericht overleg is het overleg tussen schoolbesturen en gemeente over de inhoud van het ondersteuningsplan, de ondersteuning aan leerlingen, de aansluiting op jeugdzorg, het leerlingenvervoer en de huisvesting van het onderwijs. (BusinessObject) Op overeenstem- ming gericht overleg (Gemeente) Heeft de school geen eigen klachtencommissie, dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie. (BusinessObject) Klachtencomm- issie (School) Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak op bestuursniveau. De algemene bevoegdheden van de GMR bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); - het recht op informatie (artikel 8 Wms). (BusinessObject) Gemeenschap- pelijke medezeggens- chapsraad Een regionaal plan onderwijsvoorzieningen is een plan dat schoolbesturen in een regio maken met daarin de vestigingen die in die regio aanwezig zullen zijn, inclusief nieuw te stichten vestigingen. (BusinessObject) Regionaal Plan Onderwijsvoor- zieningen Een strategisch huisvestingsplan is het huisvestingsbeleid dat een schoolbestuur opstelt voor zijn onderwijshuisvestingsportefeuille. (BusinessObject) Strategisch Huisvestingspl- an Veiligheidsbeleid is beleid rondom sociale, fysieke en digitale veiligheid waarin concrete doelen en verantwoordelijkheden beschreven staan om de veiligheid in de leer- en werkomgeving te verbeteren. (BusinessObject) Veiligheidsbel- eid Een strategisch beleidsplan (SBP) is vergelijkbaar met een schoolplan, maar dan voor de gehele organisatie. Een SBP beschrijft de missie, visie en waarden van de organisatie als uitgangspunt, en verwoord wat de plannen voor de komende jaren voor de organisatie zijn. Dit SBP vormt het kader voor de schoolplannen van de scholen voor de planperiode. (BusinessObject) Strategisch beleidsplan Jaarverslag is een verantwoordingsdocument dat in ieder geval bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening die jaarlijks wettelijk verplicht wordt opgesteld door het schoolbestuur. (BusinessObject) Jaarverslag Periodieke geaggregeerde rapportage over de kwalitatieve eigenschappen van het onderwijs van de onderliggende onderwijsinstellingen. (BusinessObject) Kwaliteitsrapp- ortage (geaggregeer- d) Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico`s in het bedrijf, (BusinessObject) Arbobeleid In het bestuursformatieplan moet het bevoegd gezag aangeven welke functies van welke omvang, aard en niveau op korte en lange termijn noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de onderwijsdoelstellingen. Uit het bestuursformatieplan moet kunnen worden afgeleid welke functies boventallig zijn, voor welke omvang en waarom. Het bestuursformatieplan bevat vervolgens in ieder geval de volgende overzichten: • Het meerjarenformatiebeleid en de prognoses; • Een overzicht van de te besteden middelen en de lumpsumbekostiging; • Een overzicht van de formatieopbouw en andere bestedingsdoelen; • Een overzicht van de besteding van middelen, de vorming van reserves en voorzieningen en de overdracht van formatie. (BusinessObject) Bestuursforma- tieplan Statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan rechtspersonen. (BusinessObject) Statuten Bestuursvisie op bedrijfsvoering en samenwerking. (BusinessObject) Visiedocument Het schoolplan is een instrument om sturing te geven aan het onderwijs en planmatig te werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. Het brengt de visie, de onderwijsaanpak en de ambities van de school samen. Het is een handvat voor kwaliteitsbeleid. Het schoolplan is een planmatig sturingsinstrument en bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessObject) Schoolplan Het bevoegd gezag treft een regeling voor de behandeling van klachten. (art. 15 WPO) (BusinessObject) Klachtenregeli- ng De schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers. (BusinessObject) Schoolgids In het schoolondersteuningsprofiel staat een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven, d.w.z. een beschrijving van de mogelijkheden die de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft of extern kan organiseren. Voorgedefinieerde set profielen; school kan kiezen In regio moet goede spreiding zijn van profielen bijv als leerling doof is check Scholen op de kaart / Vensters (filteren op onderwijsconcepten / kenmerken) (BusinessObject) Schoolonderst- euningsprofiel Vastgesteld reglement waarin een organisatie beschrijft welke persoonsgegevens ze verwerkt, en voor welk doel. (BusinessObject) Privacyreglem- ent Het bevoegd gezag is het eindverantwoordelijk orgaan voor de beslissingen die in verband het onderwijs dat wordt gegeven, en over de onderwijsinstelling als geheel. RIO: Bevoegd Gezagerkenning Een erkenning als bestuur in het onderwijs door OCW van een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Bevoegd gezag Een bestuursmodel beschrijft de wijze waarop de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn ingericht, welke coördinatiemechanismen er zijn en welke onderlinge relaties worden onderscheiden. Het is een instrument om de beheersbaarheid van een organisatie te realiseren. Er zijn verschillende vormen van bestuursmodellen, zoals bijvoorbeeld het one-tier bestuursmodel of het two-tier bestuursmodel. (BusinessObject) Bestuursmodel Onderzoekskader is een instrument van de Inspectie van het Onderwijs waarmee zij toezicht op het onderwijs of toezicht op de kwaliteit van het onderwijs houdt. (BusinessObject) Onderzoekska- der van de Inspectie van het Onderwijs AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship aangesteld door AssociationRelationship betrokken bij AssociationRelationship bij AssociationRelationship geeft richting aan AssociationRelationship geeft uit AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship houdt toezicht op AssociationRelationship houdt toezicht op AssociationRelationship ingesteld door AssociationRelationship ingesteld door AssociationRelationship is contractant in AssociationRelationship laat onderwijs verzorgen op AssociationRelationship maakt deel uit van AssociationRelationship neemt deel aan AssociationRelationship neemt initiatief voor / is betrokken bij AssociationRelationship participeert in AssociationRelationship stelt aan AssociationRelationship stelt in AssociationRelationship stelt mede op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt vast AssociationRelationship stelt vast AssociationRelationship stelt vast AssociationRelationship stelt vast AssociationRelationship stelt vast AssociationRelationship vertegenwoordigt AssociationRelationship werkt volgens AssociationRelationship wordt gebruikt voor toezicht op Deze svg is op 23-05-2024 23:19:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 23-05-2024 23:19:12 CEST


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element Onderwijsbestuur
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-01993978-6bcd-4f328-6f99-5a0dc99b19c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-01993978-6bcd-4f328-6f99-5a0dc99b19c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijsbestuur
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Bevoegd gezag
Alias  : Schoolbestuur
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 01993978-6bcd-4f328-6f99-5a0dc99b19c
Original ID  : id-019939786bcd4f3286f995a0dc99b19c
Semanticsearch  : onderwijsbestuur