Informatieverwerking Bevoegd gezag - Veiligheidswaarborging

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatieverwerking Bevoegd gezag - Veiligheidswaarborging
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Veiligheidswaarborging
Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaanbieder Peiodiek rapport met overzicht van alle gebeurtenissen op het gebied van fysieke en digitale veiligheid. (BusinessObject) Incident- en veiligheidsrapportage Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbestuur Onderwijsaanbiedersgroep is een gemeenschap van twee of meer scholen voor voortgezet onderwijs (BusinessObject) Onderwijsaanbiedersgroep Een anti-pestprotocol is een document waarin staat hoe de school pestgedrag signaleert en aanpakt. (BusinessObject) Anti-pestprotocol Fysieke veiligheid gaat over het verkleinen van de kans dat iemand slachtoffer wordt van een ongeval of incident (BusinessObject) Fysieke veiligheid Een gebeurtenis die de gang van zaken in de context van de school kan verstoren. (BusinessObject) Incident Pesten is het psychisch of fysiek mishandelen van een of meer leerlingen door een of meer klasgenoten. Van pesten is er sprake als ‘iemand herhaaldelijk en langdurig wordt blootgesteld aan negatieve handelingen door één of meer personen’ (Dan Olweus). De negatieve handelingen zijn structureel tegen dezelfde persoon gericht en er is sprake van machtsongelijkheid. (BusinessObject) Pesten Schoolklimaat is de omgeving waarin leerlingen en medewerkers de omgeving op een bepaalde manier ervaren. (BusinessObject) Schoolklimaat Het schoolveiligheidsplan is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een eigen aanpak voor sociale veiligheid in de leer- of werkomgeving. Het is een document waarin wordt beschreven op welke wijze een school zorgdraagt voor de algehele veiligheid, zowel voor de leerlingen als ook voor de medewerkers en zowel met betrekking tot de sociale veiligheid als tot de de fysieke veiligheid. (BusinessObject) (Integraal) Schoolveiligheidsplan Sociale veiligheid is de bescherming of het zich beschermd voelen tegen grensoverschrijdend sociaal gedrag en contact. (BusinessObject) Sociale veiligheid Veiligheid is een situatie waarin een bepaald gevaar niets kan aanrichten Onder veiligheid wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen. (BusinessObject) Veiligheid Veiligheidsbeleid is beleid rondom sociale, fysieke en digitale veiligheid waarin concrete doelen en verantwoordelijkheden beschreven staan om de veiligheid in de leer- en werkomgeving te verbeteren. (BusinessObject) Veiligheidsbeleid Een vertrouwenspersoon / anti-pest coördinator is iemand die verbonden is met school, bij wie je met vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kan. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met seksuele intimidatie of pesten. Er kunnen interne en externe vertrouwenspersonen zijn. Een interne vertrouwenspersoon fungeert meestal als eerste aanspreekpunt. (BusinessObject) Vertrouwenspersoon / Anti-pest coördinator De kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis op het gebied van veiligheid. (BusinessObject) Veiligheidsrisico Voorgenomen actie om de impact van een [veiligheidsrisico] preventief dan wel ten tijde van optreden van [veiligheidsrisico] te minimaliseren op het gebied van veiligheid. (BusinessObject) Veiligheidsmaatreg- el De schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers. (BusinessObject) Schoolgids Het waarborgen van sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Veiligheidswaarborging Het periodiek monitoren of leerlingen, personeel en eventueel ouders zich veilig voelen in de context van de leer- of werkomgeving. (BusinessFunction) Veiligheidsmonitoring Het (periodiek) rapporteren over de veiligheidssituatie op school, ter evaluatie van het bestaande veiligheidsbeleid of ter onderbouwing van nieuw veiligheidsbeleid. (BusinessFunction) Veiligheidsrapportage Het vastleggen van het wat, wanneer, wie, waar, waarmee, en waarom van gebeurtenissen die de gang van zaken in school verstoren of zouden kunnen verstoren. (cf. Definities van incidenten in het onderwijs - Advies, Mooij & De Wit (2009) i.o.v. Min.OCW) (BusinessFunction) Incidentregistratie Er moet een aanspreekpunt zijn waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Ook moet iemand het pestbeleid op school coördineren. Dit kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet. (Cf. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/veiligheid-op-school) (BusinessFunction) Pestpreventie Systeem voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen (leerlingen, ouders en/of medewerkers). (ApplicationComponent) Veiligheidsmanage- mentsysteem ApplicationComponent Enquetesysteem Functionaliteit voor het beheren van gegevens op het gebied van fysieke, sociale en digitale veiligheid, waaronder veiligheidsrisico's. (ApplicationFunction) Beheer veiligheidsgegevens Functionaliteit voor het rapporteren van gegevens ontrent gebeurtenissen en risico's op het gebied van fysieke, sociale en digitale veiligheid. (ApplicationFunction) Rapportagefunctie veiligheidsgegevens Functionaliteit voor het afnemen van enquetes. (ApplicationFunction) Afnamefunctie enquetes Functionaliteit voor het ontwikkelen, testen, publiceren en verwerken van enquetes (vragenlijsten). (ApplicationFunction) Beheer gegevens enquetes Functionaliteit voor het rapporteren van gegevens ontrent gebeurtenissen en risico's op het gebied van fysieke, sociale en digitale veiligheid. (ApplicationFunction) Rapportagefunctie incidentgegevens Functionaliteit voor het registreren en onderhoud van gegevens (wie, wat waar, wanneer, waarmee, waarom) omtrent incidenten, d.w.z. gebeurtenissen die de gang van zaken in de context van de school verstoren. (ApplicationFunction) Beheer incidentgegevens AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship behoort tot AssociationRelationship ingesteld door AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship rapporteert AssociationRelationship aangesteld door AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship ingesteld door AssociationRelationship betreft SpecializationRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship betreft AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship hulpmiddel voor aanpak voor AssociationRelationship omvat AssociationRelationship betreft SpecializationRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship is aanspreekpu- nt voor AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 21:15:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 21:15:15 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatieverwerking Bevoegd gezag - Veiligheidswaarborging
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-02a87f1e-987c-4540a-e3b8-b35c202161e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatieverwerking Bevoegd gezag - Veiligheidswaarborging
Documentatie  : Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Veiligheidswaarborging" in het bedrijfsdomein Bevoegd gezag.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatieverwerking
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Bevoegd gezag
Viewpoint  : Informatieverwerking
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Samenhang
Object ID  : 02a87f1e-987c-4540a-e3b8-b35c202161e
Original ID  : id-02a87f1e987c4540ae3b8b35c202161e
Semanticsearch  : informatieverwerking bevoegd gezag - veiligheidswaarborging
Elementen  : 
Relaties  :