Id-0408dcfd-13dd-4f9b-a1fe-aa8c734f114a

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > Id-0408dcfd-13dd-4f9b-a1fe-aa8c734f114a
ArchiMate-relatie Id-0408dcfd-13dd-4f9b-a1fe-aa8c734f114a
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-0408dcfd-13dd-4f9b-a1fe-aa8c734f114a
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Basispoort (ApplicationComponent)
Naar  : Onderwijsinstelling (BusinessRole)
Documentatie  : richtlijnen gebruik authenticatiediensten
Grondslag  : organisatie
Benaming  : richtlijnen
Gegevenssoort  : Instelling, organsiatie en bestuur
Object ID  : 0408dcfd-13dd-4f9b-a1fe-aa8c734f114a
Original ID  : id-0408dcfd-13dd-4f9b-a1fe-aa8c734f114a
Semanticsearch  : id-0408dcfd-13dd-4f9b-a1fe-aa8c734f114a
ArchiMate-views  :