Informatiemodel Bevoegd gezag - Veiligheidswaarborging

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiemodel Bevoegd gezag - Veiligheidswaarborging
Informatiemodel Bevoegd gezag - Veiligheidswaarborging
Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaanbieder Peiodiek rapport met overzicht van alle gebeurtenissen op het gebied van fysieke en digitale veiligheid. (BusinessObject) Incident- en veiligheidsrapportage Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbestuur Onderwijsaanbiedersgroep is een gemeenschap van twee of meer scholen voor voortgezet onderwijs (BusinessObject) Onderwijsaanbiedersgroep Een anti-pestprotocol is een document waarin staat hoe de school pestgedrag signaleert en aanpakt. (BusinessObject) Anti-pestprotocol Fysieke veiligheid gaat over het verkleinen van de kans dat iemand slachtoffer wordt van een ongeval of incident (BusinessObject) Fysieke veiligheid Een gebeurtenis die de gang van zaken in de context van de school kan verstoren. (BusinessObject) Incident Pesten is het psychisch of fysiek mishandelen van een of meer leerlingen door een of meer klasgenoten. Van pesten is er sprake als ‘iemand herhaaldelijk en langdurig wordt blootgesteld aan negatieve handelingen door één of meer personen’ (Dan Olweus). De negatieve handelingen zijn structureel tegen dezelfde persoon gericht en er is sprake van machtsongelijkheid. (BusinessObject) Pesten Schoolklimaat is de omgeving waarin leerlingen en medewerkers de omgeving op een bepaalde manier ervaren. (BusinessObject) Schoolklimaat Het schoolveiligheidsplan is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een eigen aanpak voor sociale veiligheid in de leer- of werkomgeving. Het is een document waarin wordt beschreven op welke wijze een school zorgdraagt voor de algehele veiligheid, zowel voor de leerlingen als ook voor de medewerkers en zowel met betrekking tot de sociale veiligheid als tot de de fysieke veiligheid. (BusinessObject) (Integraal) Schoolveiligheidsplan Sociale veiligheid is de bescherming of het zich beschermd voelen tegen grensoverschrijdend sociaal gedrag en contact. (BusinessObject) Sociale veiligheid Veiligheid is een situatie waarin een bepaald gevaar niets kan aanrichten Onder veiligheid wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen. (BusinessObject) Veiligheid Veiligheidsbeleid is beleid rondom sociale, fysieke en digitale veiligheid waarin concrete doelen en verantwoordelijkheden beschreven staan om de veiligheid in de leer- en werkomgeving te verbeteren. (BusinessObject) Veiligheidsbeleid Een vertrouwenspersoon / anti-pest coördinator is iemand die verbonden is met school, bij wie je met vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kan. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met seksuele intimidatie of pesten. Er kunnen interne en externe vertrouwenspersonen zijn. Een interne vertrouwenspersoon fungeert meestal als eerste aanspreekpunt. (BusinessObject) Vertrouwenspersoon / Anti-pest coördinator Driver Art. 4c WPO - Zorgplicht veiligheid op school Driver Art. 3b WVO - Zorgplicht veiligheid op school De kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis op het gebied van veiligheid. (BusinessObject) Veiligheidsrisico Voorgenomen actie om de impact van een [veiligheidsrisico] preventief dan wel ten tijde van optreden van [veiligheidsrisico] te minimaliseren op het gebied van veiligheid. (BusinessObject) Veiligheidsmaatreg- el Driver Wet veiligheid op school Driver Art. 5a WEC - Zorgplicht veiligheid op school Driver Arbeidsomstandighede- nbesluit De schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers. (BusinessObject) Schoolgids Driver Arbocatalogus PO Driver Arbocatalogus VO Het waarborgen van sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Veiligheidswaarborging Het periodiek monitoren of leerlingen, personeel en eventueel ouders zich veilig voelen in de context van de leer- of werkomgeving. (BusinessFunction) Veiligheidsmonitoring Het (periodiek) rapporteren over de veiligheidssituatie op school, ter evaluatie van het bestaande veiligheidsbeleid of ter onderbouwing van nieuw veiligheidsbeleid. (BusinessFunction) Veiligheidsrapportage Het vastleggen van het wat, wanneer, wie, waar, waarmee, en waarom van gebeurtenissen die de gang van zaken in school verstoren of zouden kunnen verstoren. (cf. Definities van incidenten in het onderwijs - Advies, Mooij & De Wit (2009) i.o.v. Min.OCW) (BusinessFunction) Incidentregistratie Er moet een aanspreekpunt zijn waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Ook moet iemand het pestbeleid op school coördineren. Dit kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet. (Cf. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/veiligheid-op-school) (BusinessFunction) Pestpreventie AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship behoort tot AssociationRelationship ingesteld door AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship rapporteert AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship aangesteld door AssociationRelationship ingesteld door AssociationRelationship betreft SpecializationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship hulpmiddel voor aanpak voor AssociationRelationship omvat AssociationRelationship betreft AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat SpecializationRelationship AssociationRelationship betreft InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship betreft InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship is aanspreekpu- nt voor AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:56:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:27 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiemodel Bevoegd gezag - Veiligheidswaarborging
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-047402af-0088-487d9-facf-4fec9240e9a
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiemodel Bevoegd gezag - Veiligheidswaarborging
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiemodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Bevoegd gezag
Viewpoint  : Informatiemodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 047402af-0088-487d9-facf-4fec9240e9a
Original ID  : id-047402af0088487d9facf4fec9240e9a
Semanticsearch  : informatiemodel bevoegd gezag - veiligheidswaarborging
Elementen  : 
Relaties  :