Id-04a1c1a212b2453b800588e51e199d85

ArchiMate-modellen > FORA > AssociationRelationships > Id-04a1c1a212b2453b800588e51e199d85
ArchiMate-relatie Id-04a1c1a212b2453b800588e51e199d85
ArchiMate_AssociationRelationship.png
Relatietype  : AssociationRelationship
Relatie-id  : FORA/id-04a1c1a2-12b2-453b8-0058-8e51e199d85
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Gegevens over onderwijshistorie, leerresultaten en stage- en werkervaring (OKR) (DataObject)
Naar  : Onderwijskundig rapport (BusinessObject)
Relatietoevoeging  : Directed
Object ID  : 04a1c1a2-12b2-453b8-0058-8e51e199d85
Object ID_nl  : 04a1c1a2-12b2-453b8-0058-8e51e199d85
Original ID  : id-04a1c1a212b2453b800588e51e199d85
Semanticsearch  : id-04a1c1a212b2453b800588e51e199d85
ArchiMate-views  :