Zorgdossier

Beschrijving
Verzameling van waarnemingen en notities rondom het welbevinden van leerlingen.

Gezondheid Gedrag

Check Scholen op de kaart


Contextdiagram
FORA
Verzameling van waarnemingen en notities rondom het welbevinden van leerlingen. Gezondheid Gedrag Check Scholen op de kaart (BusinessObject) Zorgdossier Een zorgrapport beschrijft de bevindingen m.b.t. een (zorg)leerling die zorg / ondersteuning nodig heeft. (BusinessObject) Zorgrapport Resultaat met bevindingen naar aanleiding van diverse soorten onderzoek naar de leerling. (BusinessObject) Onderzoeksre- sultaat Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Gegevens met betrekking tot het lichamelijk of geestelijk vermogen van de leerling die relevant zijn voor het onderwijs (BusinessObject) Zorgbegeleidi- ngsgegevens Uitvoering van taken met betrekking tot de inzet van zorg(verleners) ten behoeve van begeleiden van onderwijsdeelnemers, waaronder: - Planning coordinatie zorginzet - Communicatie en afsprakenbeheer zorg - Zorgverlenersbeheer (BusinessProcess) Coördineren zorginzet Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen (bv. extra tijd bij toetsen) (BusinessObject) Gezondheidsg- egevens Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg Een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een document dat wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen en (verplicht) voor alle leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of het (v)so gaan. Vroeger was dit het individuele handelingsplan. Het OPP beschrijft het 'HOE' en bestaat uit drie onderdelen: 1. Het ontwikkelingsperspectief 2. Het handelingsdeel 3. Het evaluatiedeel (BusinessObject) Ontwikkelings- perspectiefplan Systeem of geheel van systemen en modules of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de zorgadministratie. (ApplicationComponent) Zorgadministr- atiesysteem Functionaliteit voor het onderhouden van het zorgdossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten zorg-gerelateerde items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer zorgdossier Vastleggen van waarnemingen en notities rondom het functioneren en welbevinden van leerlingen. (BusinessProcess) Vormen zorgdossier AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 20:52:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:52:11 CEST


Details ArchiMate-element Zorgdossier
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-0656a7ee-50b1-4a79a-bc21-6ecee3dfc27
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-0656a7ee-50b1-4a79a-bc21-6ecee3dfc27
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Zorgdossier
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel LB&Z
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 0656a7ee-50b1-4a79a-bc21-6ecee3dfc27
Original ID  : id-0656a7ee50b14a79abc216ecee3dfc27
Semanticsearch  : zorgdossier