Verantwoording

Beschrijving
Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin de onderwijsorganisatie voldoet aan verplichtingen en afspraken. De onderwijsorganisatie legt verantwoording af aan o.a. DUO en ouders (ouder- en leerlingportaal).


Contextdiagram
FORA
Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin de onderwijsorganisatie voldoet aan verplichtingen en afspraken. De onderwijsorganisatie legt verantwoording af aan o.a. DUO en ouders (ouder- en leerlingportaal). (BusinessFunction) Verantwoordin- g Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Het conform wettelijke verplichting jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument (jaarverslag) dat bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening. (BusinessFunction) Vervaardiging jaarverslag Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens van relevante leerlinggegevens aan / van het Register OnderwijsDeelnemers (ROD), o.a. ten behoeve van bekostiging. (ApplicationFunction) Uitwisseling met ROD Functionaliteit voor het verzamelen en vastleggen van gegevens voor beslissingsondersteuning en inzichten. (ApplicationFunction) Gegevens verzamelingfu- nctie Diverse advies bureaus, van onderwijs tot ict (BusinessRole) Externe Advies- en consultancy- bureaus Het afleggen van verantwoording aan intern en extern toezicht op basis van openbare verantwoordingsinformatie en onderzoeken van de Inspectie over de resultaten en de kwaliteit van het onderwijs, de financiële situatie van de instelling en de wijze waarop de professionaliteit van de instelling en het bestuur is gewaarborgd. (BusinessFunction) Verticale verantwoordin- g Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Monitoring kwaliteitszorg Functionaliteit voor het tonen van informatie in gestandardiseerde managementoverzichten en -dashboards ten behoeve van beslissingsondersteuning en inzichten. (ApplicationFunction) Presentatie managementd- ashboard en- overzichten Algemene vereniging schoolleiders, stichting van het onderwijs, onderwijsbestuurdersvereniging (OBV), BvPO, VKBBO, bestuurdersvereniging VO, VTOI? (BusinessRole) Organisatiebe- stuur Functionaliteit voor het verzamelen en vastleggen van gegevens voor beslissingsondersteuning en inzichten. (ApplicationFunction) Gegevensanal- ysefunctie Het actief betrekken van schoolteams, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de scholen (BusinessFunction) Horizontale verantwoordin- g AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 20:58:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:58:57 CEST


Details ArchiMate-element Verantwoording
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-06adcc28-1224-4b1d-8c75-fcf0043198d3
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-06adcc28-1224-4b1d-8c75-fcf0043198d3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verantwoording
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Werkingsgebied  : FO
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Hoofdbedrijfsfunctie
Object ID  : 06adcc28-1224-4b1d-8c75-fcf0043198d3
Original ID  : id-06adcc28-1224-4b1d-8c75-fcf0043198d3
Semanticsearch  : verantwoording