Informatiegebruik Verwerkers (rollen) - Top 3

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiegebruik Verwerkers (rollen) - Top 3
Informatiegebruik Verwerkers (rollen) - Top 3
Gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling, zodat de onderwijsinstelling de leerling of student kan aanmelden. (BusinessObject) Aanmeldgegevens Familienaam leerling Voornaam of -namen leerling (incl. voorletters) E-mailadres leerling Naam van de school waar de leerling momenteel onderwijs volgt (BusinessObject) Algemene contactgegevens Een ondersteuningsarrangement is extra onderwijsondersteuning op maat, met inzet van (bovenschoolse) voorzieningen, expertise en financiën. Een arrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of structureel van aard. (BusinessObject) Ondersteuningsarr- angement Foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de school. (BusinessObject) Beeldmateriaal Gegevens waarmee een externe relatie kan worden geidentificeerd en geadresseerd. (BusinessObject) Contactgegevens externe relaties Gegevens met betrekking tot de aan- en afwezigheid van de leerling en de redenen van afwezigheid, vastgelegd in de [[Aanwezigheidsregistratie]] (BusinessObject) Deelname- en aanwezigheidgegev- ens Gegevens over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, aangevuld met observaties door de leraren. Hiermee kan inzicht in het niveau van de leerling worden achterhaald. Belangrijk: LERAAR is verantwoordelijk voor de resultaatgegevens en vult de gegevens. (BusinessObject) Examen- en toetsresultaatgegev- ens Gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en/of lesgelden, bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten. (denk hierbij aan een bankrekeningnummer van de ouders) (BusinessObject) Financiële gegevens Docent (BusinessObject) Leraar Contactgegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres) Nu ook nog opleidingsniveau van ouders, zal snel aangepast worden want niet meer relevant voor de telling van leerlingen (BusinessObject) Gegevens ouder / verzorger / voogd Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen (bv. extra tijd bij toetsen) (BusinessObject) Gezondheidsgegev- ens Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die noodzakelijk zijn voor het te volgen onderwijs (bijvoorbeeld: leerling vrij op bepaalde dag). Wordt waarschijnlijk niet gebruikt in het primaire proces, hooguit voor planning en verantwoording (statistiek) (BusinessObject) Godsdienst (Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling Architectuur en inrichtingskeuzes, eigenschappen en keuzes die bepalend zijn hoe de onderwijsinstelling is georganiseerd en functioneert (BusinessObject) Ict-beleidsplan Persoonsgegevens, gegevens over eerder onderwijs en andere relevante gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling bij de inschrijving. (BusinessObject) Inschrijfgegevens Onderzoekskader is een instrument van de Inspectie van het Onderwijs waarmee zij toezicht op het onderwijs of toezicht op de kwaliteit van het onderwijs houdt. (BusinessObject) Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaanbieder Gegevens over een instelling. (BusinessObject) Instellingsgegevens Plan betreffende het te voeren beleid met looptijd van een jaar. (BusinessObject) Jaarplanning Unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten. (BusinessObject) Keten-ID (ECK-ID) Voortgang en resultaten van het leerproces, alternatief of als aanvulling op de voortgangsgegevens. Kan uiteindelijk ook toets- en resultaatgegevens vervangen. Belangrijk: LEERLING is eigenaar van deze gegevens, en vult het portfolio (BusinessObject) Leerling portfolio Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Administratienummer dat door de school aan de leerling wordt toegekend (BusinessObject) Leerlingnummer De weg die een leerling in het onderwijs aflegt om een opleiding af te ronden, bestaande uit leerdoelen en de stappen om die achtereenvolgens te bereiken (BusinessObject) Leerroute Financiële of materiële bezittingen. (BusinessObject) Middelen Nationaliteit en geboorteplaats van de leerling (BusinessObject) Nationaliteit en geboorteplaats Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. (BusinessObject) Onderwijsprogram- ma Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskundig rapport Een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een document dat wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen en (verplicht) voor alle leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of het (v)so gaan. Vroeger was dit het individuele handelingsplan. Het OPP beschrijft het 'HOE' en bestaat uit drie onderdelen: 1. Het ontwikkelingsperspectief 2. Het handelingsdeel 3. Het evaluatiedeel (BusinessObject) Ontwikkelingspersp- ectiefplan Woon- of verblijfadres van de leerling Postcode behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Woonplaats behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Telefoonnummer(s) waarop de leerling te bereiken is, zowel mobiel als vaste nummers (BusinessObject) Overige contactgegevens Inzet verricht door medewerkers. (BusinessObject) Personele inzet Geslacht van de leerling Geboortedatum van de leerling (BusinessObject) Persoonlijke kenmerken In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN). Ook wel onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer als het BSN. Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie. (BusinessObject) PGN Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplanning Het schoolplan is een instrument om sturing te geven aan het onderwijs en planmatig te werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. Het brengt de visie, de onderwijsaanpak en de ambities van de school samen. Het is een handvat voor kwaliteitsbeleid. Het schoolplan is een planmatig sturingsinstrument en bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessObject) Schoolplan Stelsel van kwaliteitszorg (BusinessObject) Onderwijskundig beleid Toestemming voor - Uitwisseling - Gebruik beeldmateriaal - Opvragen van gegevens - Inschakelen van gespecialiseerde zorg School vraagt deze toestemmingen aan de ouders, zo vroeg mogelijk tijdens de inschrijving / aanmelding. (BusinessObject) Toestemmingsgege- vens Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc (BusinessObject) Voortgang leerproces Gegevens met betrekking tot het lichamelijk of geestelijk vermogen van de leerling die relevant zijn voor het onderwijs (BusinessObject) Zorgbegeleidingsg- egevens Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinstelling BusinessRole SaaS aanbieder leerlingadministratie Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolger AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W Deze svg is op 30-09-2023 21:03:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-09-2023 21:03:19 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiegebruik Verwerkers (rollen) - Top 3
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-0906534f-0c55-4ded-a88e-dee04fd60af5
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiegebruik Verwerkers (rollen) - Top 3
Documentatie  : Overzicht van alle informatie en welke hiervan wordt aangeleverd door de juridisch verantwoordelijke voor de onderwijsvolger, de leerling administratie en de onderwijsaanstelling
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiegebruik
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Niet domeingebonden
Viewtype  : Thematisch
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Thema  : Verwerking persoonsgegevens
Viewpoint  : Informatiegebruik
Object ID  : 0906534f-0c55-4ded-a88e-dee04fd60af5
Object ID_nl  : 0906534f-0c55-4ded-a88e-dee04fd60af5
Original ID  : id-0906534f-0c55-4ded-a88e-dee04fd60af5
Semanticsearch  : informatiegebruik verwerkers (rollen) - top 3
Elementen  : 
Relaties  :