Leerling uitgeschreven

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessEvents > Leerling uitgeschreven
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Leerling uitgeschreven
ArchiMate_Event.png
Elementtype  : BusinessEvent
Element-id  : FORA/id-0d61d432-a7e6-42fbb-f8e9-4fe01406065
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-0d61d432-a7e6-42fbb-f8e9-4fe01406065
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Leerling uitgeschreven
FORA-type  : Bedrijfsgebeurtenis
Object ID  : 0d61d432-a7e6-42fbb-f8e9-4fe01406065
Original ID  : id-0d61d432a7e642fbbf8e94fe01406065
Semanticsearch  : leerling uitgeschreven