Informatiemodel Bevoegd gezag - Klachten en bezwaren

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiemodel Bevoegd gezag - Klachten en bezwaren
Informatiemodel Bevoegd gezag - Klachten en bezwaren
Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaanbieder Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbestuur Onderwijsaanbiedersgroep is een gemeenschap van twee of meer scholen voor voortgezet onderwijs (BusinessObject) Onderwijsaanbiedersgroep Het bevoegd gezag treft een regeling voor de behandeling van klachten. (art. 15 WPO) (BusinessObject) Klachtenregeling Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product met het oogmerk dat er een oplossing op dat punt zal worden gerealiseerd. (BusinessObject) Klacht Heeft de school geen eigen klachtencommissie, dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie. (BusinessObject) Klachtencommissie (School) Een vertrouwenspersoon / anti-pest coördinator is iemand die verbonden is met school, bij wie je met vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kan. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met seksuele intimidatie of pesten. Er kunnen interne en externe vertrouwenspersonen zijn. Een interne vertrouwenspersoon fungeert meestal als eerste aanspreekpunt. (BusinessObject) Vertrouwenspersoo- n / Anti-pest coördinator Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder Driver Art. 14 WPO - Klachtenregeling Driver Art. 24b WVO - Klachtenregeling Een protest tegen iets (bijvoorbeeld een beslissing), een tegenkanting. Wanneer iemand ergens niet mee akkoord gaat, heeft diegene bezwaren. De bezwaren zijn de redenen of argumenten die worden gebruikt om ergens tegen te verzetten. Iemand probeert er anderen mee te overtuigen om iets niet te doen. (BusinessObject) Bezwaar Op school kunnen problemen ontstaan met ouders, leerlingen en personeelsleden. Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) een advies uitbrengen. (BusinessObject) Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) Driver Art. 23 WEC - Klachtenregeling Driver Reglement Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Een besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. (BusinessObject) Besluit Een Geschillencommissie adviseert en bemiddelt, of doet een uitspraak bij bezwaren ingediend (bijvoorbeeld door ouders, leerlingen of medewerkers) tegen een beslissing/ besluit. (BusinessObject) Geschillencommissie Het behandelen van klachten en bezwaren van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Klachten en bezwaren Ouders, leerlingen en personeelsleden van een school kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie. De commissie moet een klacht vertrouwelijk behandelen en moet binnen 4 weken reageren. Op basis van het advies van de klachtencommissie kan het schoolbestuur maatregelen nemen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend. Heeft de school geen eigen klachtencommissie, dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie. (BusinessFunction) Aanstelling klachtencommissie Elke school moet een klachtenregeling voor ouders en personeel hebben. Hierin staat hoe de school met klachten omgaat. (BusinessFunction) Vervaardiging klachtenregeling Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. (BusinessFunction) Klachtbehandeling Het voorkomen van klachten door bijvoorbeeld preventieve activiteiten ter voorkoming van ongewenst gedrag. (BusinessFunction) Klachtpreventie Het vastleggen van klachten en bezwaren en informatie over de afhandeling ervan. (BusinessFunction) Registratie klachten en bezwaren AssociationRelationship behoort tot AssociationRelationship ingesteld door AssociationRelationship stelt vast AssociationRelationship aangesteld door AssociationRelationship stelt aan AssociationRelationship ingesteld door AssociationRelationship betreft behandeling van InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship beschrijft taken van InfluenceRelationship AssociationRelationship behandeld door AssociationRelationship behandeld door AssociationRelationship ingediend door AssociationRelationship ingediend door AssociationRelationship ingediend door AssociationRelationship behandeld door InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship is ondergeschik- t aan AssociationRelationship ingediend door AssociationRelationship ingediend door AssociationRelationship verantwoord- elijk voor AssociationRelationship ingediend door AssociationRelationship behandeld door AssociationRelationship is tegen InfluenceRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:56:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:28 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiemodel Bevoegd gezag - Klachten en bezwaren
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-0de98f31-a3d6-49e98-9954-326d3fba503
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiemodel Bevoegd gezag - Klachten en bezwaren
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiemodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Bevoegd gezag
Viewpoint  : Informatiemodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 0de98f31-a3d6-49e98-9954-326d3fba503
Original ID  : id-0de98f31a3d649e989954326d3fba503
Semanticsearch  : informatiemodel bevoegd gezag - klachten en bezwaren
Elementen  : 
Relaties  :