Id-11414202ff1347499b47d020d82a7f7a

ArchiMate-modellen > FORA > AggregationRelationships > Id-11414202ff1347499b47d020d82a7f7a
ArchiMate-relatie Id-11414202ff1347499b47d020d82a7f7a
ArchiMate_AggregationRelationship.png
Relatietype  : AggregationRelationship
Relatie-id  : FORA/id-11414202-ff13-47499-b47d-020d82a7f7a
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Inschrijven leerling (BusinessProcess)
Naar  : Opvragen aanvullende inschrijfgegevens (BusinessProcess)
Object ID  : 11414202-ff13-47499-b47d-020d82a7f7a
Original ID  : id-11414202ff1347499b47d020d82a7f7a
Semanticsearch  : id-11414202ff1347499b47d020d82a7f7a
ArchiMate-views  :