Informatiemodel Schoolleiding - Medezeggenschap

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiemodel Schoolleiding - Medezeggenschap
Informatiemodel Schoolleiding - Medezeggenschap
Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak met instemming en advies op het beleid van de school. De MR stemt in met / adviseert op plannen van een school. De algemene bevoegdheden van de MR en de geledingen bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); - het recht op informatie (artikel 8 Wms). (BusinessObject) Medezeggenschapsraad De geleding van de medezeggenschapsraad bestaande uit leerlingen (BusinessObject) Leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad De geleding van de medezeggenschapsraad bestaande uit ouders (BusinessObject) Oudergeleding van de medezeggenschapsraad De geleding van de medezeggenschapsraad bestaande uit personeelsleden (BusinessObject) Personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad Leerlingenraad is de raad die bestaat uit door de leerlingen (uit leerlingen) gekozen vertegenwoordigers zonder wettelijke status. De leerlingenraad praat namens de mening van de leerlingen op een school. Een school hoeft geen leerlingenraad te hebben. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-doet-de-leerlingenraad-in-het-onderwijs (BusinessObject) Leerlingenraad Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Wet medezeggenschap op scholen (Driver) Art. 3 WMS - Medezeggenschapsraad De ouderraad is een zelfstandige vereniging die in overleg met de school buitenschoolse activiteiten organiseert, en ook de ouderbijdrage kan innen. De ouderraad kan de vorm aannemen van een vereniging waar alle ouders lid van zijn, of van een stichting. Een ouderraad is geen verplichting op school en is daarom ook niet vastgelegd in een wet. (BusinessObject) Ouderraad /- vereniging Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak op bestuursniveau. De algemene bevoegdheden van de GMR bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); - het recht op informatie (artikel 8 Wms). (BusinessObject) Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Onderwijskundige werkelijkheid (Grouping) Onderwijsinrichting (RIO) Onderwijslocatie is een punt op een geografische kaart waar onderwijs wordt aangeboden. (BusinessObject) Onderwijslocatie Onderwijsaanbiedersgroep is een gemeenschap van twee of meer scholen voor voortgezet onderwijs (BusinessObject) Onderwijsaanbiedersgroep Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaanbieder Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbestuur Een locatie waar onderwijs wordt gegeven. Meerdere partijen kunnen gebruik maken van een bepaalde onderwijslocatie. Aan dat gebruik kunnen van elkaar afwijkende gegevens en regels hangen. OCW geeft een vestigingserkenning af als er onderwijs voor po en vo op de locatie mag worden aangeboden. (BusinessObject) Onderwijslocatiegebruik Juridische werkelijkheid (Grouping) Onderwijserkenningen (BRIN / RIO) Het bevoegd gezag is het eindverantwoordelijk orgaan voor de beslissingen die in verband het onderwijs dat wordt gegeven, en over de onderwijsinstelling als geheel. RIO: Bevoegd Gezagerkenning Een erkenning als bestuur in het onderwijs door OCW van een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Bevoegd gezag Een organisatie die door een bevoegd gezag in stand wordt gehouden voor het verzorgen van onderwijs. Vergelijk RIO: Onderwijsaanbieder Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. Onderwijsinstellingserkenning Een erkenning van een organisatie voor het verzorgen van onderwijs op basis van wetgeving. (BusinessObject) Onderwijsinstelling De toestemming om op een bepaalde locatie onderwijs te mogen verzorgen. Kan (het gebruik van) meerdere onderwijslocaties omvatten (BusinessObject) Vestiging De hoofdvestiging is de eerste vestiging van een school of scholengemeenschap die voor bekostiging in aanmerking is gebracht, wordt aangeduid als hoofdvestiging. (BusinessObject) Hoofdvestiging Een nevenvestiging is een (tijdelijk) schoolgebouw verbonden aan een hoofdvestiging, kan een eigenschool met eigen propgramma zijn en hoeft niet verbonden te zijn aan een hoofdvestiging. Een nevenvestiging is een andere dan de eerste vestiging van een school of scholengemeenschap die voor bekostiging in aanmerking is gebracht. (BusinessObject) Nevenvestiging Een dislocatie is een deel van een school - in een ander gebouw en op een andere locatie dan het hoofdgebouw - waarmee feitelijk ruimtegebrek in het hoofdgebouw van de school wordt opgevangen. (BusinessObject) Dislocatie Schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (BusinessObject) Schoolleiding Een mandatering is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. (BusinessObject) Mandatering Het managementstatuut beschrijft de verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag, de directies van scholen en eventueel bovenschools management. In het statuut wordt specifiek aangegeven welke maat van taken en bevoegdheden gemandateerd worden naar de directies, en welke taken op het niveau van het bevoegd gezag blijven. (BusinessObject) Managementstatuut Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder Driver Art. 31 WPO - Vaststelling managementstatuut Driver Art. 32c WVO - Vaststelling managementstatuut Driver Art. 4 WMS - Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en de plichten van leerlingen op die school. In het leerlingenstatuut worden in elk geval voorschriften opgenomen, strekkende tot handhaving van de goede gang van zaken binnen de instelling en, de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer. In een goed leerlingenstatuut staat beschreven wat van de docenten mag worden verwacht, maar ook wat docenten van de leerlingen mogen verwachten. In het statuut worden de alle regels rondom toetsen, huiswerk, toelating, overgaan en te laat komen, vastgelegd. (BusinessObject) Leerlingenstatuut Het ouderstatuut is een overzicht van de functies en werkwijzen van de ouderraad en de klassenouders. (BusinessObject) Ouderstatuut Statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan rechtspersonen. (BusinessObject) Statuten Het medezeggenschapsstatuut bevat de regels en afspraken die voor alle scholen van een schoolbestuur gelden. Het medezeggenschapsstatuut kan worden beschouwd als ‘de grondwet’ voor medezeggenschap binnen de stichting. In het document worden afspraken opgenomen over de vormgeving van medezeggenschap binnen de organisatie. Het statuut wordt elke twee jaar opgesteld door het bevoegd gezag van de school en wordt bij vaststelling en bij wijziging ter instemming voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die met een twee derde meerderheid moet instemmen (artikel 21 lid 1 WMS). (BusinessObject) Medezeggenschapsstatuut Het professioneel statuut bevat afspraken gemaakt over de wijze waarop de zeggenschap van leraren wordt georganiseerd. (BusinessObject) Professioneel statuut Driver Art. 6 WMS - Algemene bevoegdheden medezeggenschapsraad en vertegenwoordiging bevoegd gezag Driver Art. 8 WMS - Algemeen informatierecht medezeggenschapsraad Driver Art. 10 WMS - Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad Driver Art. 11 WMS - Adviesbevoegdheid medezeggenschapsraad Het organiseren van medezeggenschap op schoolniveau. (BusinessFunction) Medezeggenschap (schoolniveau) Het instellen van een medezeggenschapsraad verbonden aan een school. (BusinessFunction) Aanstelling MR Het instellen van een leerlingenraad die de mening van de leerlingen op een school vertegenwoordigt. Een school hoeft geen leerlingenraad te hebben. (BusinessFunction) Aanstelling leerlingenraad Wet medezeggenschap op scholen (Driver) WMS AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship stemt in met AggregationRelationship AssociationRelationship stemt in met AggregationRelationship AssociationRelationship stemt in met AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship gekozen door InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship heeft adviesrecht op / stemt in met AssociationRelationship ingesteld door AssociationRelationship stelt in AssociationRelationship wordt erkend als AssociationRelationship biedt opleiding aan op AssociationRelationship behoort tot AssociationRelationship ingesteld door AssociationRelationship stelt in AssociationRelationship stelt in AssociationRelationship laat onderwijs verzorgen op AssociationRelationship geeft uit AssociationRelationship vertegenwoordigt AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship wordt erkend als AssociationRelationship is op AssociationRelationship in stand gehouden door AssociationRelationship maakt gebruik van SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship is directie van AssociationRelationship gegeven aan AssociationRelationship vastgelegd in InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship verantwoord- elijk voor AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:56:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:20 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiemodel Schoolleiding - Medezeggenschap
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-1340cb5d-d3d6-4173b-02ed-303149483e1
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiemodel Schoolleiding - Medezeggenschap
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiemodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Schoolleiding
Viewpoint  : Informatiemodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 1340cb5d-d3d6-4173b-02ed-303149483e1
Original ID  : id-1340cb5dd3d64173b02ed303149483e1
Semanticsearch  : informatiemodel schoolleiding - medezeggenschap
Elementen  : 
Relaties  :