Visie en governance

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Visie en governance
ArchiMate-element Visie en governance
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-1453137c-12e4-4737-8439-fd65425d5f08
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Visie en governance
Documentatie  : Het ontwikkelen van een onderwijsbrede visie en het inrichten en bewaken van de onderwijsorganisatie en haar besturing.
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Werkingsgebied  : FO
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 1453137c-12e4-4737-8439-fd65425d5f08
Object ID_nl  : 1453137c-12e4-4737-8439-fd65425d5f08
Original ID  : id-1453137c-12e4-4737-8439-fd65425d5f08
Semanticsearch  : visie en governance
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het ontwikkelen van een onderwijsbrede visie en het inrichten en bewaken van de onderwijsorganisatie en haar besturing. (BusinessFunction) Visie en governance Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Het ontwikkelen en vastleggen van de ambities en koers van de onderwijsorganisatie voor de lange termijn. (BusinessFunction) Visievorming "Het (intern) toezicht houden op het beleid en de behaalde resultaten van het uitvoerend bestuur. De taken van intern toezichthouders bestaan onder meer uit: - het toezien op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur; - de naleving van de wettelijke verplichtingen en toepassing van de code voor goed bestuur; - het toezien op rechtmatige en doelmatige besteding van middelen; - het goedkeuren van de begroting, bestuursverslag en meerjarenplan (art. 17c lid 1 WPO, art. 28i lid 1 WEC, art. 24e1 lid 1 WVO). (Bron: Functionele scheiding van bestuur en tozeicht in de praktijk, Juli 2018, Inspectie van het Onderwijs)" (BusinessFunction) Toezicht Het uitvoeren van bestuurstaken. (BusinessFunction) Bestuur AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 02-03-2023 09:53:18 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 02-03-2023 09:53:18 CET