Informatiegebruik Persoonsgegevens

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiegebruik Persoonsgegevens
Informatiegebruik Persoonsgegevens
Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die noodzakelijk zijn voor het te volgen onderwijs (bijvoorbeeld: leerling vrij op bepaalde dag). Wordt waarschijnlijk niet gebruikt in het primaire proces, hooguit voor planning en verantwoording (statistiek) (BusinessObject) Godsdienst Administratienummer dat door de school aan de leerling wordt toegekend (BusinessObject) Leerlingnummer Nationaliteit en geboorteplaats van de leerling (BusinessObject) Nationaliteit en geboorteplaats Woon- of verblijfadres van de leerling Postcode behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Woonplaats behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Telefoonnummer(s) waarop de leerling te bereiken is, zowel mobiel als vaste nummers (BusinessObject) Overige contactgegevens Woon- of verblijfadres van de leerling (BusinessObject) Adres Postcode behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling (BusinessObject) Postcode Woonplaats behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling (BusinessObject) Woonplaats Telefoonnummer(s) waarop de leerling te bereiken is, zowel mobiel als vaste nummers. (BusinessObject) Telefoonnummer Geslacht van de leerling Geboortedatum van de leerling (BusinessObject) Persoonlijke kenmerken Geboortedatum van de leerling (BusinessObject) Geboortedatum Geslacht van de leerling (BusinessObject) Geslacht Familienaam leerling Voornaam of -namen leerling (incl. voorletters) E-mailadres leerling Naam van de school waar de leerling momenteel onderwijs volgt (BusinessObject) Algemene contactgegevens familienaam van de leerling (BusinessObject) Naam E-mailadres leerling (BusinessObject) Emailadres Voornaam of -namen (incl voorletters) (BusinessObject) Voornaam Naam van de school waar de leerling momenteel onderwijs volgt, eventueel aangevuld met locatienaam (BusinessObject) Naam school (opleiding) Contactgegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres) Nu ook nog opleidingsniveau van ouders, zal snel aangepast worden want niet meer relevant voor de telling van leerlingen (BusinessObject) Gegevens ouder / verzorger / voogd Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen (bv. extra tijd bij toetsen) (BusinessObject) Gezondheidsgegev- ens Gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en/of lesgelden, bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten. (denk hierbij aan een bankrekeningnummer van de ouders) (BusinessObject) Financiële gegevens Foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de school. (BusinessObject) Beeldmateriaal In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN). Ook wel onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer als het BSN. Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie. (BusinessObject) PGN Unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten. (BusinessObject) Keten-ID (ECK-ID) ApplicationFunction Verwerking adres leerling ApplicationFunction Verwerking onderwijshistorie en advies ApplicationFunction Verwerking beeldmateriaal leerling ApplicationFunction Verwerking BSN / Onderwijsnummer / PGN leerling ApplicationFunction Verwerking e- mailadres leerling ApplicationFunction Verwerking financiële gegevens leerling ApplicationFunction Verwerking geboortedatum leerling ApplicationFunction Verwerking gegevens m.b.t. aanwezigheid (aanwezigheidsregistratie) ApplicationFunction Verwerking gegevens ouders/verzorger/v- oogd leerling ApplicationFunction Verwerking geslacht leerling ApplicationFunction Verwerking gezondheidsgegev- ens leerling (op eigen verzoek t.b.v. beheersmaatregel) ApplicationFunction Verwerking godsdienst leerling (op eigen verzoek t.b.v. beheersmaatregel) ApplicationFunction Verwerking keten- ID (ECK-ID) leerling ApplicationFunction Verwerking klas, leerjaar, onderwijstype- of methode leerling ApplicationFunction Verwerking leerkracht / intern begeleider leerling ApplicationFunction Verwerking leerlingnummer (onderwijs- deelnemer- nummer) ApplicationFunction Verwerking naam leerling ApplicationFunction Verwerking naam school leerling ApplicationFunction Verwerking nationaliteit en geboorteplaats leerling ApplicationFunction Verwerking onderwijsbegeleidi- ngsgegevens ApplicationFunction Verwerking onderwijsorganisati- e leerling (groepsindeling, etc.) ApplicationFunction Verwerking overige presoonsgegevens leerling ApplicationFunction Verwerking resultaatgegevens (Citoscore) ApplicationFunction Verwerking telefoonnummer leerling ApplicationFunction Verwerking voornaam leerling ApplicationFunction Verwerking woonplaats leerling ApplicationFunction Verwerking zorgbegeleidingsge- gevens (gezondheidsgegev- ens) Familie- of achternaam van een persoon. (DataObject) Achternaam Woon- of briefadres in Nederland. Ook de gemeente waarbinnen het adres zich bevindt wordt vastgelegd. (DataObject) Adres Burger Service Nummer. Uniek identificerend nummer voor elke inwoner van Nederland, dat gebruikt wordt in officiële communicatie binnen het overheidsdomein. (DataObject) Burgerservicenum- mer (BSN) DataObject Emailadressen (prive) DataObject Emailadressen (zakelijk) Geboortedatum van de leerling. Waarden die niet bekend zijn, zijn ongevoerd als '0' (nul). (DataObject) Geboortedatum Plaatsnaam waar de geboorte geregistreerd is. (DataObject) Geboorteplaats Verzameling van identificerende gegevens waaronder een gebruiker bekend is in verschillende systemen (DataObject) Gebruikersnamen Aanduiding voor het geslacht van een leerling. (DataObject) Geslacht Telefoonnummer van de GSM van de leerling. (DataObject) Mobiele nummer DataObject Nationaliteit Postcode van het [[Adres]] van de leerling, voor zover dat in Nederland ligt (DataObject) Postcode DataObject Titel DataObject Voorletters DataObject Voornaam Gegevens over eerder behaalde diplomas en certificaten (DataObject) Diplomagegevens Identificerende gegevens van een docent, gebruikt in de koppeling naar het onderwijsprogramma (DataObject) Docent DataObject Examennummer DataObject Gegevens tbv onderwijsorganisati- e DataObject Gezinssamenstelling Identificatie van de klas of hoofd-lesgroep waar de leerling deel van uitmaakt. (DataObject) Klas Het leerjaar van de opleiding waar de leerling aan deelneemt. (DataObject) Leerjaar Identificatie van de leerling die binnen de onderwijsinstelling wordt gebruikt. Het leerlingnummer wordt meestal gemaakt in de leelingadministratie. (DataObject) Leerlingnummer Identificatie van een groep van leerlingen die tenminste een deel van het onderwijsprogramma gemeenschappelijk volgen. (DataObject) Lesgroep DataObject Naam school, opleiding DataObject Niveau opleiding Code en naam van een opleiding (DataObject) Opleidinggegevens Onderdeel van [[Beeldmateriaal]] (DataObject) Viedogegevens Informatie over de afgelegde toetsen van een leerling. (DataObject) Leerresultaten en ontwikkeling DataObject Onderwijsbegeleidi- nggegevens Het Onderwijskundig Rapport (OWKR) wordt gebruikt voor de overgang van alle leerlingen naar het eerste leerjaar van het Voortgezet Onderwijs. Hierin zijn diverse zaken over de leerling opgenomen. Vanaf 1 januari 2017 wordt het OWKR via de Overstap Service Onderwijs (OSO) digitaal overgedragen. Concreet betekent dit dat vanuit het leerling administratie-/LVS-pakket po de onderwijskundige gegevens getransporteerd worden naar het vo. (DataObject) Onderwijskundig rapport Onderliggende gegevens voor het [[Onwikkelingsperspectiefplan (OPP)]] (DataObject) Ontwikkelingspersp- ectiefplan Formuleer waarmee incidenten en ongevallen kunnen worden vastgelegd. (DataObject) Registratieformulier incidenten / ongevallen Analyses en scores over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, gebruikt voor [[Examen- en toetsresultaatgegevens]]. (DataObject) Toets- en examenresultaten Gegevens over de ontwikkeling op sociaal-emotioneel vlak, die worden vastgelegd als onderdeel van de [[Zorgbegeleidingsgegevens]]. (DataObject) Sociaal- emotionele ontwikkeling Onderliggende gegevens voor [[Zorgbegeleidingsgegevens]]. (DataObject) Zorg- en begeleidingsgegev- ens Informatie over allergieën van de leerling. (DataObject) Allergieën Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen (bv. extra tijd bij toetsen) (DataObject) Aspecten van gezondheid die leren en gedrag beïnvloeden Gegevens over de manier waarop de leerling handelt, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen. (DataObject) Gegevens over het gedrag Informatie over of er hulpverleners bij een leerling betrokken zijn, buiten de ondersteuning vanuit de onderwijsinstelling, en met welk doeleinde. (DataObject) Betrokkenheid van externe hulpverleners Alle gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling waarover de onderwijsinstelling beschikt (DataObject) Medische gegevens DataObject Toestemmingsform- ulier medisch handelen DataObject Toestemmingsform- ulier verstrekken medicijnen Opslag van gegevens met betrekking tot de aan- en afwezigheid van de leerling en de redenen van afwezigheid, Zie ook [[Deelname- en aanwezigheidgegevens]]. (DataObject) Aanwezigheidsregis- tratie Gegevens voor overstapadvies (DataObject) Advies VO Onderdeel van de [[Gegevens onderwijshistorie]] (DataObject) Voorschoolse educatie gegevens Naam en adres van de vorige school van en leerling, onderdeel van de [[Gegevens onderwijshistorie]]. (DataObject) Vorige school gegevens Gegevens over eventuele vrijstellingen (DataObject) Vrijstelling gegevens Unieke identificatie van een leerling die wordt gebruikt om de leerling te identificeren binnen het domein van de Educatieve Keten. (DataObject) ECK ID Woonplaats, kan afwijken van de Gemeente (onderdeel van [[Adres]]) waar een leerling woont. (DataObject) Woonplaats Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc (BusinessObject) Voortgang leerproces Informatie over eerder onderwijs van een leerling. (BusinessObject) Gegevens onderwijshistorie Gegevens met betrekking tot het lichamelijk of geestelijk vermogen van de leerling die relevant zijn voor het onderwijs (BusinessObject) Zorgbegeleidingsg- egevens Gegevens van een specifieke leerling die onderdeel uitmaken van informatie over de studievoortgang van die leerling (BusinessObject) Klas, leerjaar, onderwijstype,- soort, -methode Score die een student of leerling behaald heeft op een cursus of opleiding. (BusinessObject) Resultaatgegevens (CITO score, studietraject) Gegevens met betrekking tot de voortgang van het leerproces van de leerling, denk aan OPP, observaties, evaluatiegesprekken (BusinessObject) Onderwijs begeleidingsgegev- ens Overstapadvies (BusinessObject) Advies VO Gegevens over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, aangevuld met observaties door de leraren. Hiermee kan inzicht in het niveau van de leerling worden achterhaald. Belangrijk: LERAAR is verantwoordelijk voor de resultaatgegevens en vult de gegevens. (BusinessObject) Examen- en toetsresultaatgegev- ens Gegevens met betrekking tot de aan- en afwezigheid van de leerling en de redenen van afwezigheid, vastgelegd in de [[Aanwezigheidsregistratie]] (BusinessObject) Deelname- en aanwezigheidgegev- ens AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 16-01-2024 22:06:53 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 16-01-2024 22:06:53 CET
Legenda
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiegebruik Persoonsgegevens
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-176620f6-397d-4b43-b8c0-2ec9a9d3bc8d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiegebruik Persoonsgegevens
Documentatie  : Detailoverzicht van de opbouw van persoonsinformatie en de betrokken applicatiefunctionaliteit.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiegebruik
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Niet domeingebonden
Thema  : Verwerking persoonsgegevens
Viewtype  : Thematisch
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Samenhang
Viewpoint  : Informatiegebruik
Object ID  : 176620f6-397d-4b43-b8c0-2ec9a9d3bc8d
Object ID_nl  : 176620f6-397d-4b43-b8c0-2ec9a9d3bc8d
Original ID  : id-176620f6-397d-4b43-b8c0-2ec9a9d3bc8d
Semanticsearch  : informatiegebruik persoonsgegevens
Elementen  : 
Relaties  :