Kennismodel FORA

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Kennismodel FORA
Kennismodel FORA
Taak of verantwoordelijkheid die door een Organisatie of een individu in een bepaalde Rol wordt ingevuld ("assigned"). Een bedrijfsfunctie wordt ondersteund ("served") door een of meer Applicatiefuncties, en verwerkt ("access") informatie bij de uitoefening. Een Bedrijfsfunctie is onderdeel van ("aggregate") een bepaald Bedrijfsdomein. Een Bedrijfsfunctie wordt uitgeoefend ("influences") in het kader van een Wettelijke context. Een Bedrijfsfunctie kan meerdere sub-Bedrijfsfuncties bevatten ("aggregate"). (BusinessFunction) (M) Bedrijfsfunctie Domein waarbinnen de activiteiten van de organisatie zich afspeelt. Wordt gebruikt voor afbakening en scoping van de onderdelen. (Grouping) (M) Bedrijfsdomein Bundel van nauw gerelateerde functionaliteit, die door (meestal) een Referentiecomponent gerealiseerd ("assigned") wordt. Een Applicatiefunctie maakt deel uit ("aggregates") een Bedrijfsdomein en ondersteunt ("serves") een of meer Bedrijfsfuncties. Het lezen en schrijven ("acces") van Gegevens van de Referentiecomponent wordt op niveau van de Applicatiefunctie gemodelleerd. Een applicatiefunctie kan bestaan uit ("aggregate") sub-applicatiefuncties en kan andere applicatiefuncties helpen ("serve"). (ApplicationFunction) (M) Applicatiefunctie Systeem of geheel van systemen en modules met generieke functionaliteit dat aangeboden wordt ("geassocieerd") door een leverancier ("Organisatie") en afgenomen wordt ("geassocieerd") door een onderwijsinstelling ("Organisatie"). Een Referentiecomponent maakt deel uit van ("geaggregeerd in") een bedrijfsdomein, voldoent aan ("realiseert") een of meer Standaarden, implementeert ("assigned") een of meer applicatiefuncties en kan gekoppeld zijn aan ("served by") een of meer landelijke services. Referentiecomponenten kunnen gekoppeld zijn aan andere referentiecomponenten ("serve"). Referentiecomponenten kunnen bestaan uit ("aggregate") meerdere afzonderlijke referentiecomponenten. Bijvoorbeeld, Referentiecomponent Office suite kan bestaan uit een Tekstverwerker, Rekenblad, Database en tegenwoordig ook een Teamcommunicatieplatform. (ApplicationComponent) (M) Referentiecomponent Constraint (M) Standaard Constraint (M) Standaardversie Bepaalde hoedanigheid waarin ("assign") een Organisatie een Bedrijfsfunctie uitoefent ("assign"). Een Rol maakt deel uit ("aggregate") van een Werkgingsgebied. (BusinessRole) (M) Rol Gegevens die in het kader van het uitoefenen van Bedrijfsfuncties worden vastgelegd en verwerkt ("access"). Een Bedrijfsfunctie verwerkt Informatie vanuit een bepaalde specifieke Grondslag ("associatie met de access-relatie"). De Organisatie of Rol die verantwoordelijk is voor de de Bedrijfsfunctie, heeft ("associatie met de access-relatie") een bepaalde zeggenschap over de gegevens. Informatie maakt deel uit van ("Aggregate"") een Bedrijfsdomein. Informatie is gebaseerd op ("gerealiseerd door") Gegevens. Informatie kan uit meerdere sub-onderdelen bestaan ("aggregate"). Informatie kan verwijzen naar ("associatie") andere, gerelateerde informatie. (BusinessObject) (M) Informatie Constraint (M) Zeggenschap Ofwel een onderwijsorganisatie, die verantwoordelijk is ("assigned") voor Bedrijfsfuncties en die Referentiecomponenten inzet ("associatie") voor de ondersteuning hiervan, Ofwel een leverancier, die Referentiecomponenten levert ("associatie") die Bedrijfsfuncties van onderwijsorganisaties ondersteunen. Organisaties kunnen opereren in een specifieke Rol ("assign"). Organisaties zijn onderdeel van ("aggregate") een of meer werkingsgebieden. Onderwijsorganisaties herbergen ("realize") een of meer Onderwijstypes. Organisaties kunnen genest zijn. Een onderwijsorganisatie kan een schoolbestuur met meerdere onderwijsinstellingen zijn (de onderwijsinstellingen zelf zijn ook Organisaties). Een leveranciersorganisatie kan een holding zijn, waaronder meerdere leveranciers vallen (de leveranciers zijn ook Organisaties). (BusinessActor) (M) Organisatie Werkveld waarin Organisaties actief zijn. Werkingsgebieden bevatten ("aggregate") Organisaties en Rollen. Werkingsgebieden kunnen ook geneste ("aggregate") werkingsgebieden verwachten. Het omvattence werkingsgebied is het onderwijsdomein. Daar binnen vallen de werkingsgebieden: Onderwijsveld, met daarbinnen PO, VO, MBO, HO Private sector Overheid Ketenbreed Voorschoolse educatie (BusinessCollaboration) (M) Werkingsgebied Gegevensverzameling die gelezen en of geschreven ("access") wordt door een Referentiecomponent, bij het uitvoeren van een Applicatiefunctie. Een Gegevensverzameling leidt tot ("Realiseert") Informatie. Gegevens hebben een relatie ("geassocieerd") met andere Gegevens, bijvoorbeeld studieresultaten hebben een relatie met een leerling. Gegevens kunnen gegevenssets bevatten ("aggregate"), bijvoorbeeld leerlinggegevens bevatten informatie over het adres en woonplaats van de leerling, inschrijfgegevens van de leerling. (DataObject) (M) Gegevens Driver (M) Grondslag Goal (M) Verwerkingsdoel Een landelijke service is ("realiseert") een applicatieservice van een landelijke voorziening, waar een pakket ("Referentiecomponent") op aansluit ("serves"). De landelijke service voldoet aan ("Realiseert") voorgeschreven standaarden. (ApplicationService) (M) Landelijke service Een bovenschools of landelijk Systeem of geheel van systemen en modules waar meerdere onderwijsinstellingen informatie verwerken, opslaan, of uitwisselen. Een landelijke voorziening heeft ("Realiseert") een of meer Landelijke services, en maakt deel uit van ("serves") een landelijke dienst. (ApplicationComponent) (M) Landelijke voorziening De dienstverlening van een Landelijke voorziening is beschikbaar ("served by") een Landelijke dienst. (BusinessService) (M) Landelijke dienst Wet- of regelgeving die de Bedrijfsfunctie motiveert ("Influence"). Wet- en regelgeving kan hierarchisch zijn ingericht ("Aggregate"). (Driver) (M) Wettelijke context AccessRelationship RW AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship RW ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship Aanbevolen ofverplichte standaard ServingRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship FlowRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship FlowRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship RealizationRelationship Voorgeschrev- en standaard RealizationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 09-03-2023 12:33:46 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 09-03-2023 12:33:46 CET
Legenda
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Kennismodel FORA
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-17ef34a9-bb66-445da-7dbc-a19947e4437
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Kennismodel FORA
Documentatie  : Overzicht van de soorten elementen en hun samenhang (ArchiMate-symbolen en -relaties) die zijn gebruikt om de FORA te beschrijven. De diverse views tonen modellen voor bepaalde aspecten waarin voor het aspect relevante soorten elementen en relaties uit het Metamodel zijn opgenomen.
ArchiMate-gezichtspunt  : Kennismodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Totaal (meerlaags)
Viewpoint  : Kennismodel
Viewtype  : Geen
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Samenhang
Object ID  : 17ef34a9-bb66-445da-7dbc-a19947e4437
Object ID_nl  : 17ef34a9-bb66-445da-7dbc-a19947e4437
Original ID  : id-17ef34a9bb66445da7dbca19947e4437
Semanticsearch  : kennismodel fora
Elementen  : 
Relaties  :