Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Personeel en organisatie

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Personeel en organisatie
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Personeel en organisatie
Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel en organisatie Instroom betreft de activiteiten die worden ontplooid op het gebied van werving en selectie, waaronder activiteiten gericht op het benaderen van potentiële kandidaten voor openstaande vacatures, het selecteren van de juiste kandidaat en het aanstellen van deze persoon. (BusinessFunction) Instroom personeel Het begeleiden en opleiden van medewerkers om specifieke kwaliteiten van medewerkers te verbeteren en om de aanwezige capaciteiten optimaal te benutten. Hieraan ligt vaak een personeelsbeoordeling ten grondslag. (BusinessFunction) Opleiding en ontwikkeling Het bepalen, uitvoeren en evalueren van het beleid (maatregelen) ten aanzien van (het verbeteren van) de arbeidsomstandigheden binnen de onderwijsorganisatie. Hierbij staat de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) centraal. (BusinessFunction) Waarborging arbeidsomstandigheden Het opbouwen en exploiteren van competenties van medewerkers om de prestaties van medewerkers en organisatie te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar de eisen die worden gesteld aan het vervullen van bepaalde functies, en naar de kwaliteiten die momenteel voor die functies binnen de onderwijsorganisatie aanwezig zijn. (BusinessFunction) Competentiemanagement De registratie van gewerkte uren, toegekend en opgenomen verlof en ziek- en herstelmeldingen, en daarnaast ook de analyse van het verzuim en het signaleren van vervolgacties in het kader van de Arbowetgeving en Poortwachter om het verzuim van medewerkers te voorkomen en verhelpen. (BusinessFunction) Verlof- en verzuimadministratie en -begeleiding Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters. (BusinessFunction) Formatieplanning en personeelroostering Verantwoordelijkheid voor het correcte verloop van het proces van uitstroom van medewerkers, waaronder medewerkers die met pensioen gaan, medewerkers die vrijwillig elders hun loopbaan voortzetten en ontslag van medewerkers. (BusinessFunction) Uitstroom personeel Het beoordelen van werkresultaten, gedrag en potentieel van medewerkers teneinde prestaties van medewerkers te kunnen meten en de ontwikkeling en motivatie van medewerkers te bevorderen. De beoordeling wordt in de regel met de medewerker besproken, en is vaak het uitgangspunt voor een salarisaanpassing. (BusinessFunction) Personeelsbeoordeling Het beheren van relevante gegevens van huidige en voormalige medewerkers, zoals NAW-gegevens, contractgegevens, beloningsgegevens en personeelsmutaties. (BusinessFunction) Beheer personeelsgegevens Het ervoor zorgen dat de onderwijsorganisatie zich houdt aan wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische zaken Het geven van juridisch advies. (BusinessFunction) Juridisch adviseren Het beschermen van de intellectuele eigendommen van de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Juridische bescherming Het controleren of het functioneren van de organisatie in lijn is met relevante wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliancebeheer Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico`s in het bedrijf, (BusinessObject) Arbobeleid Een begeleider is een medewerker die onderwijsdeelnemers begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn. (BusinessObject) Leerlingbegeleider Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Medewerker die in dienst is bij de onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker in loondienst Een medewerker die geen dienstbetrekking heeft bij de onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker niet in loondienst Een organisatie die producten of diensten levert. (BusinessObject) Leverancier Betrekking met de omvang van een volledige weektaak. (BusinessObject) Formatieplaats De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekking Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking of andere contractuele overeenkomst. (BusinessObject) Werkactiviteit Een beoordeling van het functioneren van een medewerker. (BusinessObject) Medewerkerbeoord- eling Een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en houding, dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. (BusinessObject) Medewerkercompet- entie Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers. (BusinessObject) Risico-inventarisatie en -evaluatie Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbestuur Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem Een systeem dat de logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van onderwijs aan medewerkers ondersteunt., zoals: * Het beheren en aanbieden van cursussen (catalogus) * Ondersteunen inschrijving * Registratie van behaalde resultaten (ApplicationComponent) Corporate LMS Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent opleidingen / cursussen voor medewerkers, inschrijvingen en registratie van resultaten voor de opleidingen / cursussen. (ApplicationFunction) Beheer medewerkeropleidi- ngsgegevens Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van gegevens omtrent medewerkers. (ApplicationFunction) Beheer medewerkersgegev- ens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent aanstellingen van medewerkers. (ApplicationFunction) Beheer aanstellingsgegeve- ns Functionaliteit voor aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent formatieplaatsen in (meer)jarenplanningen. (ApplicationFunction) Beheer formatieplanningsg- egevens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent afdelingen en teams. (ApplicationFunction) Beheer gegevens afdelingen en teams Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent bekwaamheden en bevoegdheden. (ApplicationFunction) Beheer gegevens bekwaamheden en bevoegdheden Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget van medewerkers. (ApplicationFunction) Beheer gegevens duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent het plannen / roosteren van inzet en vervanging van personeel. (ApplicationFunction) Beheer gegevens personele inzet Functionaliteit voor het registreren en wijzigen van gegevens omtrent werktijden en verlof van werknemers. (ApplicationFunction) Beheer werktijden- en verlofgegevens Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent personeel en organisatie. (ApplicationFunction) Rapportagefunctie personeel en organisatie AssociationRelationship voert uit AssociationRelationship heeft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship omvat SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship heeft SpecializationRelationship AssociationRelationship wordt geleverd door AssociationRelationship vraagt AssociationRelationship bij AssociationRelationship vult in AssociationRelationship wordt beoordeeld in AssociationRelationship beoordeelt AssociationRelationship stelt op AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:27:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:27:43 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Personeel en organisatie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-19b45d55-7413-4f918-9f7d-3314314d854
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Personeel en organisatie
Documentatie  : Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Personeel en organisatie" in het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatieverwerking
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Bedrijfsvoering
Viewpoint  : Informatieverwerking
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Samenhang
Object ID  : 19b45d55-7413-4f918-9f7d-3314314d854
Original ID  : id-19b45d5574134f9189f7d3314314d854
Semanticsearch  : informatieverwerking bedrijfsvoering - personeel en organisatie
Elementen  : 
Relaties  :