ICT-ondersteuning Leerlingadministratie

ArchiMate-modellen > FORA > Views > ICT-ondersteuning Leerlingadministratie
ICT-ondersteuning Leerlingadministratie
Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van aan- en afwezigheidsgegevens (incl. (langdurig) verzuim) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer aan- en afwezigheidsgegev- ens Functionaliteit om voor het bij de voorziening Nummervoorziening opvragen van het stampseudoniem en de unieke ID voor de 'educatieve contentketen' (ECK-ID) van een leerling. (ApplicationFunction) Opvraging keten-ID Functionaliteit voor het beheren (aanmaken, wijzigen en verwijderen) van gebruikersaccounts ten behoeve van toegang van personen tot computersystemen en softwareapplicaties. (ApplicationFunction) Beheer gebruikersaccount- gegevens Functionaliteit voor het beheren (toekennen, wijzigen en verwijderen) van autorisaties (rechten) aan gebruikers (digitale identiteiten). (ApplicationFunction) Beheer autorisatiegegevens Functionaliteit voor het onderhouden van het dossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer leerlingdossier Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens van relevante leerlinggegevens aan / van het Register OnderwijsDeelnemers (ROD), o.a. ten behoeve van bekostiging. (ApplicationFunction) Uitwisseling met ROD Functionaliteit voor het maken en onderhouden van klassen en groepen en indelingen / toewijzingen van leerlingen en medewerkers/begeleiders. (ApplicationFunction) Beheer groepen Functionaliteit voor het uitwisselen van korte berichten (Instant messages, chats) tussen deelnemers. (ApplicationFunction) Messagingfunctie Functionaliteit voor het tonen van informatie in gestandardiseerde managementoverzichten en -dashboards ten behoeve van beslissingsondersteuning en inzichten. (ApplicationFunction) Presentatie managementdashb- oard en- overzichten Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens. (ApplicationFunction) Uitwisseling leerlinggegevens Functionaliteit voor de uitwisseling (incl. verstrekken / verzenden, ontvangen / ophalen en verwerken) tussen onderwijsinstellingen van onderwijskundige rapporten bij overstap van leerlingen. (ApplicationFunction) Uitwisseling onderwijskundige rapporten Functionaliteit voor het digitaal melden van het verzuim van leerlingen aan DUO en andere instanties. (ApplicationFunction) Meldingsfunctie verzuimgegevens Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijsevaluatie Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin de onderwijsorganisatie voldoet aan verplichtingen en afspraken. De onderwijsorganisatie legt verantwoording af aan o.a. DUO en ouders (ouder- en leerlingportaal). (BusinessFunction) Verantwoording Het conform wettelijke verplichting jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument (jaarverslag) dat bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening. (BusinessFunction) Vervaardiging jaarverslag Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict-ondersteuning Het aanmaken, verwerken en eventueel vernietigen van digitale identiteiten. (BusinessFunction) Beheer identiteiten Uitwisseling van berichten en/of documenten met collega's binnen en buiten de eigen onderwijsorganisatie, leveranciers en andere interne en externe partijen. (BusinessFunction) Samenwerken en communiceren medewerkers en extern Mededelingen, vaak op een specifiek gebied, die aan een bekende relatie worden gedaan. (BusinessFunction) Gerichte communicatie Het faciliteren van communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessFunction) Facilitering leerlingcommunicatie Informeren van leerlingen over zaken van logistieke aard (zoals een wijziging in het rooster of een melding over een storing in een systeem). Denk hierbij ook aan een persoonlijke agenda voor leerlingen. (BusinessFunction) Logistieke informatieverstrekking Het faciliteren van communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs, preventie en zorg. (BusinessFunction) Facilitering oudercommunicatie Communicatie over onderwijs en resultaten en andere zaken met betrekking tot de klas. (BusinessFunction) Oudercommunicatie klasbreed Communicatie over een leerling met diens ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg. (BusinessFunction) Oudercommunicatie leerlingspecifiek Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent De latende instelling is de laatste [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] een opleiding heeft gevolgd. (BusinessRole) Latende instelling De onderwijsadministratie is binnen een onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de correcte registratie van gegevens over een onderwijsvolger. Deze verantwoordelijkheid ligt niet altijd (alleen) bij een aparte afdeling binnen de onderwijsinstelling te liggen (BusinessRole) Afdeling onderwijsadministr- atie De ontvangende instelling is de [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] zich voor een (vervolg)opleiding wil inschrijven. (BusinessRole) Ontvangende instelling 78 PO en 73 VO regio organisaties t.b.v. passend onderwijs (BusinessRole) Samenwerkingsver- band passend onderwijs Een toetsafnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afname van een toets. Deze rol kan ingevuld worden door een persoon (bijv. uitdelen en innemen van vraag- en antwoordformulieren) of een computersysteem (bijv. een digitaal toetssysteem). (BusinessRole) Toetsafnemer De beoordelaar beoordeelt de afnamerespons op een afgenomen toets, en wijst een score toe. (BusinessRole) Beoordelaar Een planner is verantwoordelijk voor de logistiek rondom een het geven van onderwijs en afname van toetsen, en plant de benodigde resources in. Een roosteraar maakt een rooster dat voldoet aan de planning en eisen rond beschikbaarheid van mensen, ruimte en middelen. (BusinessRole) Roosteraar en planner De toetsplanner is verantwoordelijk voor de logistiek rondom een toetsafname, en plant de benodigde resources in. (BusinessRole) Toetsplanner Uitgevers van [[Educatieve content]] en educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Educatieve uitgever Distributeurs van [[Educatieve content]] en educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Educatieve distributeur Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinstelling Algemene vereniging schoolleiders, stichting van het onderwijs, onderwijsbestuurdersvereniging (OBV), BvPO, VKBBO, bestuurdersvereniging VO, VTOI? (BusinessRole) Organisatiebestuur Diverse advies bureaus, van onderwijs tot ict (BusinessRole) Externe Advies- en consultancy- bureaus Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolger Afdeling belast met het onderhoud en beheer van ict-middelen van de organisatie, volgens het ict-beleid. (BusinessRole) Afdeling ict- ondersteuning Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoorbereiding Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het organiseren en beheren van leerlingen in groepen en klassen, rekening houdend met factoren zoals leerniveaus, sociale dynamiek en individuele behoeften, om een optimale leeromgeving te creëren. (BusinessFunction) Groepen- en klassenbeheer Het doen instromen van leerlingen in de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Instroom Het beslissen over de toelating van een leerling. (BusinessFunction) Toelating Het inschrijven van een toegelaten leerling in de leerlingenadministratie van de school. (BusinessFunction) Inschrijving Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Aanmelding Het doen uitstromen van leerlingen uit de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Uitstroom Het door het bevoegd gezag aan een leerling tijdelijk (schorsen) of definitief (verwijderen) ontzeggen van de toegang tot de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Schorsing en verwijdering Het doen uitstromen van leerlingen uit de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Uitschrijving ApplicationFunction Beheer aanmeldgegevens ApplicationFunction Beheer inschrijfgegevens Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van (gegevens van) uitschrijvingen. Ondersteunt uitwisseling van informatie met het ROD, om in het geval van een uitschrijving de ontvangende school te informeren over de uitschrijfdatum van de latende school. (ApplicationFunction) Beheer uitschrijfgegevens Het begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen. Dit valt onder de basisondersteuning die een school biedt. (BusinessFunction) Leerlingbegeleiding Het systematisch monitoren, registreren en beheren van de aanwezigheid en het verzuim van leerlingen, met als doel het waarborgen van regelmatige deelname en het aanpakken van eventuele onderliggende problemen die verzuim kunnen veroorzaken. (BusinessFunction) Verzuimcoördinatie AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 15-05-2024 08:58:31 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 15-05-2024 08:58:31 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view ICT-ondersteuning Leerlingadministratie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-1b399ec4-1c24-4812-8bdb-e9e630a8678b
ArchiMate-model  : FORA
Label  : ICT-ondersteuning Leerlingadministratie
Documentatie  : Detailoverzicht met betrekking tot leerlingadministratie voor wat betreft rollen, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
ArchiMate-gezichtspunt  : ICT-ondersteuning
Publiceren  : SWC en wiki
Titel view SWC  : Leerlingadministratie
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Onderwijsondersteuning
Viewpoint  : ICT-ondersteuning
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 1b399ec4-1c24-4812-8bdb-e9e630a8678b
Original ID  : id-1b399ec4-1c24-4812-8bdb-e9e630a8678b
Semanticsearch  : ict-ondersteuning leerlingadministratie
Elementen  : 
Relaties  :