ICT-ondersteuning Financieel beheer

ArchiMate-modellen > FORA > Views > ICT-ondersteuning Financieel beheer
ICT-ondersteuning Financieel beheer
Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent activa. (ApplicationFunction) Beheer activagegevens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent begrotingen. (ApplicationFunction) Beheer begrotingsgegevens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent betalingen. (ApplicationFunction) Beheer betalinggegevens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent debiteuren. (ApplicationFunction) Beheer debiteurgegevens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent facturen. (ApplicationFunction) Beheer factuurgegevens Functionaliteit voor het onderhouden van grootboekgegevens. (ApplicationFunction) Beheer grootboekgegevens Component om betalingen mee uit te voeren. (ApplicationComponent) Betaalsysteem Functionaliteit voor het uitvoeren van betalingen (ApplicationFunction) Betaalfunctie Het beschikbaar maken van financiële middelen voor (onderdelen van) de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Financieel beheer en bekostiging Het opstellen van een schatting vooraf van de baten en lasten op het niveau van het schoolbestuur of voor een specifieke school ('Schoolbegroting'). (BusinessFunction) Begroting Verantwoordelijkheid voor het aanmaken, verwerken en verwijderen van grootboekrekeningen (BusinessFunction) Grootboekbeheer Beheer van activa (BusinessFunction) Activabeheer Het uitbrengen van facturen, onderdeel van financieel beheer. (BusinessFunction) Facturering Beheer van debiteuren (BusinessFunction) Debiteurenbeheer Beheer van crediteuren (BusinessFunction) Crediteurenbeheer Verantwoordelijkheid voor het (laten) uitvoeren van de overdracht van geld of goederen aan een andere partij (bron: Wikipedia) (BusinessFunction) Betaling Een betaling is de overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Uitgaande betaling Bij het verplichtingenstelsel worden alle bedragen die aan contracten die in een bepaalde periode (meestal een jaar) worden afgesloten, als uitgaven in de begroting opgenomen. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Verplichting Een vordering is, in informele zin, het aan een schuldenaar kenbaar maken, door een schuldeiser, van hetgeen er door die eiser van die schuldenaar wordt verwacht. Dat kan gaan over geld, of een bepaald doen of laten, maar in alle gevallen bedoelt men hiermee, dat er een verplichting wordt ingeroepen, tegen een ander. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Vordering Resultaat van arbeid verricht door een medewerker. (BusinessObject) Werkactiviteit Een crediteur is een leverancier (een persoon of bedrijf) aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Crediteur Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een journaalpost geeft bij dubbel boekhouden voor financiële feiten aan welke grootboekrekeningen gedebiteerd en gecrediteerd moeten worden. Voor elke journaalpost zijn het (totaal van het) debet- en creditbedrag gelijk. Een journaalpost bestaat dan ook altijd uit minimaal twee regels, het zijn er vaak ook meer. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Journaalpost Een betaling is de overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Inkomende betaling Een debiteur, juridisch schuldenaar, is een persoon die een verplichting heeft ten opzichte van een ander. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Debiteur Begroting is een schatting vooraf van de baten en lasten van een schoolbestuur (BusinessObject) Begroting Een kostenplaats is een verzameling grootboekrekeningen die samen het totaal van een kostenonderdeel vormt. (BusinessObject) Kostenplaats Activa omvat de zaken, vermogensrechten en intellectueel eigendomsrechten, die naar economische maatstaven waardeerbaar zijn, overdraagbaar of verhandelbaar zijn, aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon ter beschikking staan en waarover de rechtspersoon risico loopt en die bestemd zijn om minder dan een jaar dienstbaar te zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon. (BusinessObject) Activum Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent crediteuren. (ApplicationFunction) Beheer crediteurgegevens ApplicationFunction Kasbeheer Al dan niet educatieve bezigheden welke geheel of gedeeltelijk plaatsvinden buiten de reguliere lestijden. (BusinessFunction) Buitenschoolse activiteiten Participatie en buitenschoolse activiteiten en extracurriculaire activiteiten, waaronder: * Algemene schoolmededelingen aan ouders * Informatieavonden * Activiteitencommissie * Voorleesouders, luizenouders * Schoolopvoering (BusinessFunction) Ouderbetrokkenhei- d ouder - school ApplicationFunction Facturen en betalingen buitenschoolse activiteiten ApplicationFunction Facturen en betalingen ouderbijdrage boeken Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Administratiekoantoren en dienstverlenede bedrijven, b.v. schoonmaak, onderhoud gebouwen, HRM administratie e.v.a. (BusinessRole) Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.) Afdeling die belast is met het uitvoeren van het financieel beleid van de organisatie (BusinessRole) Afdeling financiële administratie De onderwijsadministratie is binnen een onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de correcte registratie van gegevens over een onderwijsvolger. Deze verantwoordelijkheid ligt niet altijd (alleen) bij een aparte afdeling binnen de onderwijsinstelling te liggen (BusinessRole) Afdeling onderwijsadministr- atie Het innen van vrijwillige ouderbijdragen. (BusinessFunction) Inning ouderbijdragen Het toedelen, bestemmen en aanwenden van bekostigingsgelden en het bewaken dat uitgaven vallen binnen de bekostigingsvoorwaarden. (BusinessFunction) Bekostigingsbeheer ApplicationFunction Bekostigingsgegeve- nsbeheer Salarisverwerking omvat activiteiten met betrekking tot het verwerken van salarisbetaling, en ook de verwerking van declaraties. (BusinessFunction) Salarisverwerking AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W ServingRelationship Deze svg is op 30-09-2023 22:18:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-09-2023 22:18:47 CEST
Legenda
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view ICT-ondersteuning Financieel beheer
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-1b3ed122-27fc-47fe-acf1-70de49350ad0
ArchiMate-model  : FORA
Label  : ICT-ondersteuning Financieel beheer
Documentatie  : Detailoverzicht met betrekking tot financieel beheer voor wat betreft rollen, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
ArchiMate-gezichtspunt  : ICT-ondersteuning
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Bedrijfsvoering
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Viewpoint  : ICT-ondersteuning
Object ID  : 1b3ed122-27fc-47fe-acf1-70de49350ad0
Object ID_nl  : 1b3ed122-27fc-47fe-acf1-70de49350ad0
Original ID  : id-1b3ed122-27fc-47fe-acf1-70de49350ad0
Semanticsearch  : ict-ondersteuning financieel beheer
Elementen  : 
Relaties  :