Verzuimcoördinatie

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Verzuimcoördinatie
ArchiMate-element Verzuimcoördinatie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-1ef325ca-d0b2-4ba3-a2b4-efccd91cd18c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verzuimcoördinatie
Documentatie  : Het registreren, analyseren en monitoren van afwezigheid, en het in gang zetten van verzuimmaatregelen teneinde het verzuim van leerlingen te minimaliseren en te voldoen aan de wet op de leerplicht en kwalificatieplicht.
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 1ef325ca-d0b2-4ba3-a2b4-efccd91cd18c
Object ID_nl  : 1ef325ca-d0b2-4ba3-a2b4-efccd91cd18c
Original ID  : id-1ef325ca-d0b2-4ba3-a2b4-efccd91cd18c
Semanticsearch  : verzuimcoördinatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het registreren, analyseren en monitoren van afwezigheid, en het in gang zetten van verzuimmaatregelen teneinde het verzuim van leerlingen te minimaliseren en te voldoen aan de wet op de leerplicht en kwalificatieplicht. (BusinessFunction) Verzuimcoördi- natie Administratienummer dat door de school aan de leerling wordt toegekend (BusinessObject) Leerlingnumm- er Het op basis van bijvoorbeeld frequent verzuim van een leerling of veranderingen in patronen bepalen van de oorzaak van het verzuim en eventuele passende maatregelen om het verzuim terug te dringen en/of het nemen van maatregelen om ondersteuning te bieden. Indien nodig vindt overleg plaats met de wettelijk vertegenwoordiger en/of de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. (BusinessProcess) Analyseren verzuim Gegevens met betrekking tot de aan- en afwezigheid van de leerling en de redenen van afwezigheid, vastgelegd in de [[Aanwezigheidsregistratie]] (BusinessObject) Deelname- en aanwezigheid- gegevens Het opvolgen van verzuim door acties intern/extern uit te zetten. De resultaten van de acties te controleren om vervolgens de melding te sluiten of de melding over te dragen voor verdere analyse. (BusinessProcess) Opvolgen verzuim Het komen van een vastlegging (eerste observatie) tot een verzuimregistratie. (BusinessProcess) Registeren verzuim Functionaliteit voor het digitaal melden van het verzuim van leerlingen aan DUO en andere instanties. (ApplicationFunction) Meldingsfuncti- e verzuimgegev- ens Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van aan- en afwezigheidsgegevens (incl. (langdurig) verzuim) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer aan- en afwezigheidsg- egevens Het doen instromen van leerlingen in, doorstromen binnen en uitstromen uit de onderwijsorganisatie. Een combinatie van uitstroom uit de ene en instroom in de volgende onderwijsorganisatie kan vanuit het perspectief van de leerroute van de leerling beschouwd worden als 'doorstroom', maar is vanuit het perspectief van de individuele onderwijsorganisaties te karakteriseren als 'uitstroom' respectievelijk 'instroom'. (BusinessFunction) Instroom, doorstroom, uitstroom AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship - W AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 10-06-2023 10:39:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 10-06-2023 10:39:41 CEST