Leerling

ArchiMate-element Leerling
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-201f3eb9-532c-474e-b749-733ce4fea5c5
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Leerling
Documentatie  : Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt.
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Onderwijs
Synoniem  : Onderwijsvolger
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Object ID  : 201f3eb9-532c-474e-b749-733ce4fea5c5
Object ID_nl  : 201f3eb9-532c-474e-b749-733ce4fea5c5
Original ID  : id-201f3eb9-532c-474e-b749-733ce4fea5c5
Semanticsearch  : leerling
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Systeem of geheel van systemen en modules of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de zorgadministratie. (ApplicationComponent) Zorgadministr- atiesysteem Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Functionaliteit voor het maken en onderhouden van klassen en groepen en indelingen / toewijzingen van leerlingen en medewerkers/begeleiders. (ApplicationFunction) Beheer groepen Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens. (ApplicationFunction) Uitwisseling leerlinggegeve- ns Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van diverse soorten gegevens (zoals contactgegevens en (persoonlijke) kenmerken) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer leerlinggegeve- ns Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens van relevante leerlinggegevens aan / van het Register OnderwijsDeelnemers (ROD), o.a. ten behoeve van bekostiging. (ApplicationFunction) Uitwisseling met ROD Leerlingenraad is de raad die bestaat uit door de leerlingen (uit leerlingen) gekozen vertegenwoordigers zonder wettelijke status. De leerlingenraad praat namens de mening van de leerlingen op een school. Een school hoeft geen leerlingenraad te hebben. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-doet-de-leerlingenraad-in-het-onderwijs (BusinessObject) Leerlingenraad Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Een zorgleerling is een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld, vanwege een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of leerstoornis. (BusinessObject) Zorgleerling Systeem of geheel van systemen en modules voor [[Onderwijsbegeleiding]] dat ingezet worden om Passend Onderwijs te faciliteren. (ApplicationComponent) Onderwijsbeg- eleidingssyste- em De geleding van de medezeggenschapsraad bestaande uit leerlingen (BusinessObject) Leerlingengele- ding van de medezeggens- chapsraad Een individu of organisatie waarmee de instelling een relatie onderhoudt. (BusinessObject) Externe relatie Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Een begeleider is een medewerker die leerlingen begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn. (BusinessObject) Leerlingbegele- ider Bespreking door de leerkrachten e/o docenten e/o begeleiders van een leerling van zijn/haar (cognitieve) vorderingen en persoonlijke ontwikkeling. (BusinessObject) Leerlingbespr- eking Het deelnemen van een leerling aan een onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Onderwijsdeel- name Beoordeling is het oordeel van de professional over het functioneren van een leerling. (BusinessObject) Beoordeling Het niet aanwezig zijn tijdens de reguliere les- of praktijktijd op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie die op een school staat ingeschreven. (BusinessObject) Verzuim De registratie van de aan- of aanwezigheid van een leerling op school. (BusinessObject) Aan- /afwezigheid leerling Informatie over de voortgang en resultaten van een leerling. (BusinessObject) Leerlingvoortg- anginformatie Een melding van ziekte dan wel absentie van een leerling door diens wettelijk vertegenwoordiger. (BusinessObject) Ziekte- / absentiemeldi- ng Feedback is informatie over de vergelijking tussen een geobserveerde prestatie en het leerdoel of een vaardigheid om de prestatie te verbeteren. Omvat ook zelfreflectie als feedback op het eigen handelen. (BusinessObject) Feedback Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt (BusinessObject) Digitale identiteit Een leerdoel beschrijft wat een leerling met onderwijsactiviteiten wil bereiken (BusinessObject) Leerdoel Middel waarmee met (een bepaalde mate van) zekerheid de digitale identiteit van een individu wordt vastgesteld. (BusinessObject) Authenticatie- middel Portfolio is een verzameling van werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter Het doel van het portfolio is om de ontwikkeling op verschillende vak- en ontwikkelingsgebieden te laten zien. (BusinessObject) Portfolio Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren. (BusinessObject) Ondersteunin- gsbehoefte Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Een protest tegen iets (bijvoorbeeld een beslissing), een tegenkanting. Wanneer iemand ergens niet mee akkoord gaat, heeft diegene bezwaren. De bezwaren zijn de redenen of argumenten die worden gebruikt om ergens tegen te verzetten. Iemand probeert er anderen mee te overtuigen om iets niet te doen. (BusinessObject) Bezwaar Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product met het oogmerk dat er een oplossing op dat punt zal worden gerealiseerd. (BusinessObject) Klacht Een leerproces is het proces waarbij leerlingen informatie opslaan, kennis verwerven en – door denken en (herhaalde) ervaring – houding en gedrag veranderen. (BusinessObject) Leerproces Communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessObject) Leerlingcomm- unicatie (Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling Een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een document dat wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen en (verplicht) voor alle leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of het (v)so gaan. Vroeger was dit het individuele handelingsplan. Het OPP beschrijft het 'HOE' en bestaat uit drie onderdelen: 1. Het ontwikkelingsperspectief 2. Het handelingsdeel 3. Het evaluatiedeel (BusinessObject) Ontwikkelings- perspectiefplan Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. (BusinessObject) Leerlijn Een Leerroute is de weg die een leerling in het onderwijs aflegt langs de leerlijnen om een opleiding af te ronden. Een leerroute bestaat uit leerdoelen die relevant zijn om te bereiken met het oog op een specifieke uitstroombestemming. (BusinessObject) Leerroute Een potentiële leerling. (BusinessObject) Prospect AggregationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AggregationRelationship AccessRelationship - W SpecializationRelationship AccessRelationship - W AggregationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship - W AssociationRelationship begeleidt AssociationRelationship begeleidt AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft\ AssociationRelationship geeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship ingediend door AssociationRelationship ingediend door AssociationRelationship krijgt AssociationRelationship maakt door AssociationRelationship met AssociationRelationship omvat AssociationRelationship opgesteld voor AssociationRelationship verantwoordelijk voor AssociationRelationship volgt AssociationRelationship volgt AssociationRelationship wordt potentieel Deze svg is op 28-09-2023 18:34:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-09-2023 18:34:42 CEST