Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Beschrijving
Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak op bestuursniveau.

De algemene bevoegdheden van de GMR bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms);

- het recht op informatie (artikel 8 Wms).


Contextdiagram
FORA
Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak op bestuursniveau. De algemene bevoegdheden van de GMR bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); - het recht op informatie (artikel 8 Wms). (BusinessObject) Gemeenschap- pelijke medezeggens- chapsraad Driver Art. 8 WMS - Algemeen informatierech- t medezeggens- chapsraad Driver Art. 10 WMS - Instemmingsb- evoegdheid medezeggens- chapsraad Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Het instellen van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waarin elke medezeggenschapsraad van de scholen onder het bestuur is vertegenwoordigd. (BusinessProcess) Aanstellen gemeenschap- pelijke medezeggens- chapsraad Driver Art. 6 WMS - Algemene bevoegdhede- n medezeggens- chapsraad en vertegenwoor- diging bevoegd gezag Driver Art. 4 WMS - Gemeenschap- pelijke medezeggens- chapsraad Driver Art. 11 WMS - Adviesbevoeg- dheid medezeggens- chapsraad Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak met instemming en advies op het beleid van de school. De MR stemt in met / adviseert op plannen van een school. De algemene bevoegdheden van de MR en de geledingen bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); - het recht op informatie (artikel 8 Wms). (BusinessObject) Medezeggens- chapsraad Het medezeggenschapsstatuut bevat de regels en afspraken die voor alle scholen van een schoolbestuur gelden. Het medezeggenschapsstatuut kan worden beschouwd als ‘de grondwet’ voor medezeggenschap binnen de stichting. In het document worden afspraken opgenomen over de vormgeving van medezeggenschap binnen de organisatie. Het statuut wordt elke twee jaar opgesteld door het bevoegd gezag van de school en wordt bij vaststelling en bij wijziging ter instemming voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die met een twee derde meerderheid moet instemmen (artikel 21 lid 1 WMS). (BusinessObject) Medezeggens- chapsstatuut Een onderwijsvakbond is een vakbond van onderwijsgevenden en behartigt de belangen, beantwoordt vragen en organiseert activiteiten als cursussen voor zijn leden. Zowel lesgevend als ondersteunend personeel kan lid worden. (BusinessObject) Onderwijsvak- bond In het bestuursformatieplan moet het bevoegd gezag aangeven welke functies van welke omvang, aard en niveau op korte en lange termijn noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de onderwijsdoelstellingen. Uit het bestuursformatieplan moet kunnen worden afgeleid welke functies boventallig zijn, voor welke omvang en waarom. Het bestuursformatieplan bevat vervolgens in ieder geval de volgende overzichten: • Het meerjarenformatiebeleid en de prognoses; • Een overzicht van de te besteden middelen en de lumpsumbekostiging; • Een overzicht van de formatieopbouw en andere bestedingsdoelen; • Een overzicht van de besteding van middelen, de vorming van reserves en voorzieningen en de overdracht van formatie. (BusinessObject) Bestuursforma- tieplan Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship gekozen door AssociationRelationship heeft adviesrecht op / stemt in met AssociationRelationship kan advies inwinnen bij AssociationRelationship praat mee over AssociationRelationship stelt in Deze svg is op 14-05-2024 21:02:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 21:02:17 CEST


Details ArchiMate-element Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-26e834eb-5eca-4d379-392d-f5f28f193ee
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-26e834eb-5eca-4d379-392d-f5f28f193ee
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Bevoegd gezag
Toelichting  : PO: de medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en medewerkers; VO: de medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders, leerlingen en medewerkers
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Alias  : GMR
Externe verwijzing  : https://www.poraad.nl/themas/medezeggenschap/rollen-en-verantwoordelijkheden/gemeenschappelijke-medezeggenschapsraad-gmr,https://www.infowms.nl/
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 26e834eb-5eca-4d379-392d-f5f28f193ee
Original ID  : id-26e834eb5eca4d379392df5f28f193ee
Semanticsearch  : gemeenschappelijke medezeggenschapsraad