Personeel en organisatie

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Personeel en organisatie
Beschrijving
Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen.


Contextdiagram
FORA
Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel en organisatie Het opbouwen en exploiteren van competenties van medewerkers om de prestaties van medewerkers en organisatie te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar de eisen die worden gesteld aan het vervullen van bepaalde functies, en naar de kwaliteiten die momenteel voor die functies binnen de onderwijsorganisatie aanwezig zijn. (BusinessFunction) Competentiem- anagement Het bepalen, uitvoeren en evalueren van het beleid (maatregelen) ten aanzien van (het verbeteren van) de arbeidsomstandigheden binnen de onderwijsorganisatie. Hierbij staat de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) centraal. (BusinessFunction) Waarborging arbeidsomsta- ndigheden De registratie van gewerkte uren, toegekend en opgenomen verlof en ziek- en herstelmeldingen, en daarnaast ook de analyse van het verzuim en het signaleren van vervolgacties in het kader van de Arbowetgeving en Poortwachter om het verzuim van medewerkers te voorkomen en verhelpen. (BusinessFunction) Verlof- en verzuimadmini- stratie en- begeleiding Het beoordelen van werkresultaten, gedrag en potentieel van medewerkers teneinde prestaties van medewerkers te kunnen meten en de ontwikkeling en motivatie van medewerkers te bevorderen. De beoordeling wordt in de regel met de medewerker besproken, en is vaak het uitgangspunt voor een salarisaanpassing. (BusinessFunction) Personeelsbe- oordeling Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Afdeling die belast is met uitvoeren van het personeelsbeleid, zoals werving en selectie, (bij) scholing, enzovoort (BusinessRole) Afdeling HR / Personeelsza- ken Het begeleiden en opleiden van medewerkers om specifieke kwaliteiten van medewerkers te verbeteren en om de aanwezige capaciteiten optimaal te benutten. Hieraan ligt vaak een personeelsbeoordeling ten grondslag. (BusinessFunction) Opleiding en ontwikkeling Instroom betreft de activiteiten die worden ontplooid op het gebied van werving en selectie, waaronder activiteiten gericht op het benaderen van potentiële kandidaten voor openstaande vacatures, het selecteren van de juiste kandidaat en het aanstellen van deze persoon. (BusinessFunction) Instroom personeel Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent personeel en organisatie. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie personeel en organisatie Verantwoordelijkheid voor het correcte verloop van het proces van uitstroom van medewerkers, waaronder medewerkers die met pensioen gaan, medewerkers die vrijwillig elders hun loopbaan voortzetten en ontslag van medewerkers. (BusinessFunction) Uitstroom personeel Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters. (BusinessFunction) Formatieplann- ing en personeelroos- tering Administratiekantoren en dienstverlenede bedrijven, b.v. schoonmaak, onderhoud gebouwen, HRM administratie e.v.a. (BusinessRole) Externe dienstverlener- s (fac, hrm, fin, etc.) Het beheren van relevante gegevens van huidige en voormalige medewerkers, zoals NAW-gegevens, contractgegevens, beloningsgegevens en personeelsmutaties. (BusinessFunction) Beheer personeelsge- gevens AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-04-2024 22:25:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 22:25:28 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Personeel en organisatie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-289391d0-b6ce-4699-88e2-f4b4ed0653b1
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-289391d0-b6ce-4699-88e2-f4b4ed0653b1
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Personeel en organisatie
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Werkingsgebied  : FO
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Hoofdbedrijfsfunctie
Object ID  : 289391d0-b6ce-4699-88e2-f4b4ed0653b1
Object ID_nl  : 289391d0-b6ce-4699-88e2-f4b4ed0653b1
Original ID  : id-289391d0-b6ce-4699-88e2-f4b4ed0653b1
Semanticsearch  : personeel en organisatie