Interne toezichthouder

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Interne toezichthouder
Beschrijving
De interne toezichthouder of het interne toezichthoudend orgaan houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde.


Contextdiagram
FORA
De interne toezichthouder of het interne toezichthoudend orgaan houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. (BusinessObject) Interne toezichthouder Driver Art. 28h WEC- Intern toezicht Driver Art. 17b WPO- Intern toezicht Driver Art. 24e WVO- Intern toezicht Driver Art. 28i WEC - Inhoud intern toezicht Driver Art. 28g WEC- Scheiding toezicht en bestuur Driver Art. 24d WVO- Scheiding toezicht en bestuur Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Het (intern) toezicht houden op het beleid en de behaalde resultaten van het uitvoerend bestuur. De taken van intern toezichthouders bestaan onder meer uit: - het toezien op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur; - de naleving van de wettelijke verplichtingen en toepassing van de code voor goed bestuur; - het toezien op rechtmatige en doelmatige besteding van middelen; - het goedkeuren van de begroting, bestuursverslag en meerjarenplan. (BusinessProcess) Houden toezicht op beleid Driver Art. 17c WPO- Inhoud intern toezicht Driver Art. 24e1 WVO - Inhoud intern toezicht Code goed bestuur is een sectoraal document waarin richting wordt gegeven aan goed bestuur in de betreffende sector. (BusinessObject) Code goed bestuur Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship geeft richting aan AssociationRelationship houdt toezicht op Deze svg is op 14-05-2024 20:35:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:35:11 CEST


Details ArchiMate-element Interne toezichthouder
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-299b7ebb-0534-44a9a-c448-cf4ca8b6c80
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-299b7ebb-0534-44a9a-c448-cf4ca8b6c80
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Interne toezichthouder
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Voorbeeld  : Raad van Toezicht
Toelichting  : Het toezichthoudend orgaan: * kijkt mee met het werk van het CvB en adviseert en ondersteunt hen, * kijkt naar de resultaten die het CvB levert, * controleert of de wetten en regels worden nageleefd, en * houdt toezicht op integriteit van het bestuur.
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 299b7ebb-0534-44a9a-c448-cf4ca8b6c80
Original ID  : id-299b7ebb053444a9ac448cf4ca8b6c80
Semanticsearch  : interne toezichthouder