Referentiecomponentenmodel (Top27)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Referentiecomponentenmodel (Top27)
Referentiecomponentenmodel (Top27)
Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbeheers- ysteem Systeem of geheel van systemen en modules dat voor de organisatie en zijn bestuurders overzicht en rapportages levert over de kwaliteitsindicatoren en de prestaties op deze indicatoren. (ApplicationComponent) Kwaliteitsbeheersys- teem Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) ApplicationComponent Enquetesysteem Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) periode- en jaar-planningen en lesroosters kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Roostersysteem Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Een systeem dat het beheren en werven van collecties bestaande uit materialen ondersteunt (denk aan boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia). Daarnaast voorziet het systeem ook in een centrale repository en het aanbieden, reserveren en uitlenen van materialen. Bijvoorbeeld: Aura (ApplicationComponent) Mediatheekbeheers- ysteem Een portaal of schil die onderwijsdeelnemers en docenten toegang geeft tot alle functionaliteit die nodig is in de uitvoering van het onderwijs. (ApplicationComponent) Onderwijsleeromge- ving Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Systeem of geheel van systemen en modules voor online communicatie met kleine en grote teams, binnen en buiten de organisatie (ApplicationComponent) Teamcommunicatie- systeem Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegeleiding en –zorg Systeem of geheel van systemen en modules of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de zorgadministratie. (ApplicationComponent) Zorgadministratiesy- steem Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Systeem of geheel van systemen en modules voor [[Onderwijsbegeleiding]] dat ingezet worden om Passend Onderwijs te faciliteren. (ApplicationComponent) Onderwijsbegeleidi- ngssysteem Systeem voor ondersteuning van loopbaanoriëntatie en -begeleiding. (ApplicationComponent) Loopbaanoriëntatie en- begeleidingsysteem (LOB) Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem Component om betalingen mee uit te voeren. (ApplicationComponent) Betaalsysteem Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem Een systeem dat het inkopen van producten, het beheren van leveranciergegevens en het beheren van contracten ondersteunt. Bijvoorbeeld: Proquro (ApplicationComponent) Inkoopsysteem Een systeem dat zorgdraagt voor de uitwisseling van gegevens tussen applicaties, zoals identiteitsgegevens. Bevat ondermeer: API's Business logica (input/output scripts) Databank Monitoring (performance en errors) Andere trefwoorden: ESB Broker (ApplicationComponent) Integratiesysteem Systeem of geheel van systemen en modules waarmee ict-beheer in staat is om meldingen en werkzaamheden in het kader van ict-beheer te kunnen administreren en verantwoorden. (ApplicationComponent) Servicemanagemen- tsysteem Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee digitale identiteiten van personen worden aangemaakt, verwerkt, verwijderd en uitgewisseld. (ApplicationComponent) Identiteitbeheersyst- eem Systeem of geheel van systemen en modules dat Authenticatie van gebruikers uitvoert aan de hand van een Authenticatiemiddel. Bron: ECK D&T 2.1 (ApplicationComponent) Authenticatiesystee- m Bedrijfsdomein met algemene onderdelen zoals portaal, samenwerken, klachtenfuncties. (Grouping) Algemeen Verzameling van applicaties en componenten voor tekstverwerking, rekenbladen, presentaties en eenvoudige gegevensverwerking. (ApplicationComponent) Office suite Systeem of geheel van systemen en modules voor online communicatie met kleine en grote teams, binnen en buiten de organisatie (ApplicationComponent) Teamcommunicatie- systeem Geheel van netwerkverbindingen en daarop bereikbare digitale services, gebruikt binnen een organisatie. (ApplicationComponent) Intranet Gegevensopslag verzorgd door een online (cloud) dienstverlener (ApplicationComponent) Cloudopslagsysteem Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbeheers- ysteem Systeem of geheel van systemen en modules dat voor de organisatie en zijn bestuurders overzicht en rapportages levert over de kwaliteitsindicatoren en de prestaties op deze indicatoren. (ApplicationComponent) Kwaliteitsbeheersys- teem Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) ApplicationComponent Enquetesysteem Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsondersteuning Geheel van netwerkverbindingen en daarop bereikbare digitale services, gebruikt binnen een organisatie. (ApplicationComponent) Intranet [[Portaal]] waarmee ouders en verzorgers van leerlingen toegang krijgen tot informatie vanuit de school. Bevat ook vaak mogelijkheden voor communicatie met de onderwijsinstelling (leraren). (ApplicationComponent) Ouderportaal Systeem of geheel van systemen en modules voor online communicatie met kleine en grote teams, binnen en buiten de organisatie (ApplicationComponent) Teamcommunicatie- systeem Verzameling van applicaties en componenten voor tekstverwerking, rekenbladen, presentaties en eenvoudige gegevensverwerking. (ApplicationComponent) Office suite Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) periode- en jaar-planningen en lesroosters kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Roostersysteem Systeem waarmee [[Overstapdossier]]s kunnen worden uitgewisseld tussen ontvangende en latende onderwijsinstellingen en met [[Samenwerkingsverband passend onderwijs]]. OSO en VVA zijn bekende voorbeelden. (ApplicationComponent) Overdrachtvoorzien- ing Deze svg is op 14-05-2024 20:56:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:56:24 CEST
Legenda
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Referentiecomponentenmodel (Top27)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-2a8b9b66-34bd-4231a-b538-fd451c0c034
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Referentiecomponentenmodel (Top27)
Documentatie  : Overzicht met de Top27 referentiecomponenten (soorten applicaties) die een onderwijsinstelling nodig heeft om haar processen te ondersteunen. Het model beschrijft deze referentiecomponenten op een logisch niveau, onafhankelijk van specifieke productkeuzen.
ArchiMate-gezichtspunt  : Referentiecomponentenmodel
Publiceren  : SWC en wiki
Titel view SWC  : Referentiecomponentenmodel (Top27)
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Niet domeingebonden
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Overzicht
Viewpoint  : Referentiecomponentenmodel
Toelichting  : Referentiecomponenten zijn daarmee logische groeperingen van functionaliteit die de geautomatiseerde ondersteuning bieden aan bedrijfsfuncties/-processen. Referentiecomponenten worden primair gevormd door functionaliteit die ze aanbieden en de gegevens die zij beheren. Het (hoofd)bedrijfsfunctiemodel, het informatiemodel en het referentiecomponentenmodel vormen daardoor een soort drie-eenheid die bij elkaar de meest belangrijke informatievoorzieningsaspecten beschrijven. Het referentiecomponentenmodel is meer inrichtingsafhankelijk dan de bedrijfsfunctie- en informatiemodellen. Het geeft aan welke eenheden worden voorgesteld om geautomatiseerd in te richten, waarbij de omvang van een eenheid primair wordt bepaald door de producten die beschikbaar zijn in de markt. Dit maakt het ook lastig te bepalen wat de juiste eenheid is; leveranciers bepalen vooral de omvang en trekken zich daarbij niet direct iets van andere leveranciers aan. Dat betekent dat wat de ene leverancier als één product aanbiedt (bijvoorbeeld een leerlingadministratiesysteem), door andere leveranciers als drie losse producten wordt aangeboden (inschrijfsysteem, leerlingvolgsysteem en onderwijscatalogus). Het model is een streefmodel waarbij instellingen zelf bepalen in welke mate en in welk tempo ze bewegen naar dit streefbeeld. In het algemeen moet de toepassing van het referentiecomponentenmodel vooral worden gezocht in het gebruik als vergelijkingsmateriaal met het eigen applicatielandschap van instellingen. Door te kijken waar verschillen liggen tussen het streefmodel en de huidige inrichting ontstaat een beeld van mogelijke verbeteringen. De mate waarin deze verbeteringen voldoende waarde opleveren en aansluiten bij strategische doelstellingen van de instelling kan daarbij sterk verschillen. Het resulterende plan van verschillende instellingen zal dan ook heel verschillend zijn. Het referentiecomponentenmodel geeft ook zicht op het beheer en de uitwisseling van gegevens. Per referentiecomponent is aangegeven voor welke gegevens de referentiecomponent de meest logische bron is en de andere gegevens hij nodig heeft. Dit leidt automatisch ook tot inzichten over gewenste informatiestromen en koppelvlakken tussen referentiecomponent. Zo zouden alle referentiecomponenten die een bepaald gegeven gebruiken deze moeten ophalen uit de bronreferentiecomponent. Bij het gebruik van het referentiecomponentenmodel als meetlat voor het eigen applicatielandschap zouden dus ook de informatiestromen moeten worden meegenomen. Overigens is het niet altijd mogelijk om bedrijfsobjecten eenduidig aan één applicatie toe te wijzen. Dat komt enerzijds door de omvang van de geïdentificeerde bedrijfsobjecten te groot kan zijn om aan één referentiecomponent toe te wijzen. Anderzijds doorlopen bedrijfsobjecten ook stadia waarbij verantwoordelijkheden kunnen veranderen.
Object ID  : 2a8b9b66-34bd-4231a-b538-fd451c0c034
Original ID  : id-2a8b9b6634bd4231ab538fd451c0c034
Semanticsearch  : referentiecomponentenmodel (top27)
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)