Organisatie passend onderwijs

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Organisatie passend onderwijs
Beschrijving
Het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen.
  • Het onderzoeken van stimulerende en belemmerende factoren voor een leerling;
  • Bepalen onderwijs- en begeleidingsbehoefte;
  • Onderwijsondersteuning op maat;
  • Ontwikkelingsperspectief en extra begeleiding.
Dit valt onder de extra ondersteuning die door een school / samenwerkingsverband wordt geboden.


Contextdiagram
FORA
Het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. * Het onderzoeken van stimulerende en belemmerende factoren voor een leerling; * Bepalen onderwijs- en begeleidingsbehoefte; * Onderwijsondersteuning op maat; * Ontwikkelingsperspectief en extra begeleiding. Dit valt onder de extra ondersteuning die door een school / samenwerkingsverband wordt geboden. (BusinessFunction) Organisatie passend onderwijs Nationaliteit en geboorteplaats van de leerling (BusinessObject) Nationaliteit en geboorteplaats Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs. (BusinessFunction) TLV-aanvraag Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc (BusinessObject) Voortgang leerproces Extra ondersteuning buiten de reguliere onderwijstaak. (BusinessFunction) Uitvoering extra ondersteuning Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. (BusinessObject) Onderwijsprog- ramma Contactgegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres) Nu ook nog opleidingsniveau van ouders, zal snel aangepast worden want niet meer relevant voor de telling van leerlingen (BusinessObject) Gegevens ouder / verzorger / voogd Bepalen van de doelen en wensen voor een leerling met name in het speciaal onderwijs, en vervolgens het begeleiden van de leerling bij het behalen van deze doelen. De doelen en wensen worden vastgelegd in een [[Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)]]. (BusinessFunction) Opstellen en uitvoering ontwikkelings- perspectief(pl- an) Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplan- ning Het bepalen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Bepaling ondersteuning- splan, -profiel en- arrangementen De weg die een leerling in het onderwijs aflegt om een opleiding af te ronden, bestaande uit leerdoelen en de stappen om die achtereenvolgens te bereiken (BusinessObject) Leerroute Familienaam leerling Voornaam of -namen leerling (incl. voorletters) E-mailadres leerling Naam van de school waar de leerling momenteel onderwijs volgt (BusinessObject) Algemene contactgegev- ens Financiële of materiële bezittingen. (BusinessObject) Middelen (Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg Inzet verricht door medewerkers. (BusinessObject) Personele inzet Gegevens over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, aangevuld met observaties door de leraren. Hiermee kan inzicht in het niveau van de leerling worden achterhaald. Belangrijk: LERAAR is verantwoordelijk voor de resultaatgegevens en vult de gegevens. (BusinessObject) Examen- en toetsresultaat- gegevens Gegevens met betrekking tot de aan- en afwezigheid van de leerling en de redenen van afwezigheid, vastgelegd in de [[Aanwezigheidsregistratie]] (BusinessObject) Deelname- en aanwezigheid- gegevens Basisondersteuning binnen de reguliere onderwijstaak. (BusinessFunction) Uitvoering basisonderste- uning AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship Deze svg is op 24-01-2024 09:17:14 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 24-01-2024 09:17:14 CET


Komt voor in
Details ArchiMate-element Organisatie passend onderwijs
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-2ae906b4-9994-4470-947c-3fd6e3c17123
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-2ae906b4-9994-4470-947c-3fd6e3c17123
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Organisatie passend onderwijs
SWC type  :  Bedrijfsfunctie
Werkingsgebied  :  FO
SWC status  :  In gebruik
Object ID  :  2ae906b4-9994-4470-947c-3fd6e3c17123
Object ID_nl  : 2ae906b4-9994-4470-947c-3fd6e3c17123
Original ID  :  id-2ae906b4-9994-4470-947c-3fd6e3c17123
Semanticsearch  : organisatie passend onderwijs