Informatiemodel Bevoegd gezag - Visie en governance & Medezeggenschap

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiemodel Bevoegd gezag - Visie en governance & Medezeggenschap
Informatiemodel Bevoegd gezag - Visie en governance & Medezeggenschap
Een persoon die in het bestuur van de onderwijs organisatie zit. (BusinessObject) Onderwijsbestuurder Onderwijskundige werkelijkheid (Grouping) Onderwijsinrichting (RIO) Onderwijslocatie is een punt op een geografische kaart waar onderwijs wordt aangeboden. (BusinessObject) Onderwijslocatie Onderwijsaanbiedersgroep is een gemeenschap van twee of meer scholen voor voortgezet onderwijs (BusinessObject) Onderwijsaanbiedersgroep Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaanbieder Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbestuur Een locatie waar onderwijs wordt gegeven. Meerdere partijen kunnen gebruik maken van een bepaalde onderwijslocatie. Aan dat gebruik kunnen van elkaar afwijkende gegevens en regels hangen. OCW geeft een vestigingserkenning af als er onderwijs voor po en vo op de locatie mag worden aangeboden. (BusinessObject) Onderwijslocatiegebruik Juridische werkelijkheid (Grouping) Onderwijserkenningen (BRIN / RIO) Het bevoegd gezag is het eindverantwoordelijk orgaan voor de beslissingen die in verband het onderwijs dat wordt gegeven, en over de onderwijsinstelling als geheel. RIO: Bevoegd Gezagerkenning Een erkenning als bestuur in het onderwijs door OCW van een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Bevoegd gezag Een organisatie die door een bevoegd gezag in stand wordt gehouden voor het verzorgen van onderwijs. Vergelijk RIO: Onderwijsaanbieder Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. Onderwijsinstellingserkenning Een erkenning van een organisatie voor het verzorgen van onderwijs op basis van wetgeving. (BusinessObject) Onderwijsinstelling De toestemming om op een bepaalde locatie onderwijs te mogen verzorgen. Kan (het gebruik van) meerdere onderwijslocaties omvatten (BusinessObject) Vestiging De hoofdvestiging is de eerste vestiging van een school of scholengemeenschap die voor bekostiging in aanmerking is gebracht, wordt aangeduid als hoofdvestiging. (BusinessObject) Hoofdvestiging Een nevenvestiging is een (tijdelijk) schoolgebouw verbonden aan een hoofdvestiging, kan een eigenschool met eigen propgramma zijn en hoeft niet verbonden te zijn aan een hoofdvestiging. Een nevenvestiging is een andere dan de eerste vestiging van een school of scholengemeenschap die voor bekostiging in aanmerking is gebracht. (BusinessObject) Nevenvestiging Een dislocatie is een deel van een school - in een ander gebouw en op een andere locatie dan het hoofdgebouw - waarmee feitelijk ruimtegebrek in het hoofdgebouw van de school wordt opgevangen. (BusinessObject) Dislocatie Schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (BusinessObject) Schoolleiding Het samenwerkingsverband passend onderwijs maakt afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen (BusinessObject) Samenwerkingsverband passend onderwijs Code goed bestuur is een sectoraal document waarin richting wordt gegeven aan goed bestuur in de betreffende sector. (BusinessObject) Code goed bestuur Een bestuursmodel beschrijft de wijze waarop de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn ingericht, welke coördinatiemechanismen er zijn en welke onderlinge relaties worden onderscheiden. Het is een instrument om de beheersbaarheid van een organisatie te realiseren. Er zijn verschillende vormen van bestuursmodellen, zoals bijvoorbeeld het one-tier bestuursmodel of het two-tier bestuursmodel. (BusinessObject) Bestuursmodel De interne toezichthouder of het interne toezichthoudend orgaan houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. (BusinessObject) Interne toezichthouder Een mandatering is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. (BusinessObject) Mandatering Onderzoekskader is een instrument van de Inspectie van het Onderwijs waarmee zij toezicht op het onderwijs of toezicht op de kwaliteit van het onderwijs houdt. (BusinessObject) Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs De Inspectie van het Onderwijs (IvhO), ook wel Onderwijsinspectie genoemd, is een inspectie-orgaan dat valt onder onder Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en doet dit onder andere door het bezoeken van scholen. (BusinessObject) Inspectie van het Onderwijs Driver Art. 2 WOT - De inspectie Driver Art. 17c WPO - Inhoudintern toezicht Driver Art. 24e1 WVO - Inhoud intern toezicht Driver Art. 24d WVO - Scheidingtoezicht en bestuur Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak op bestuursniveau. De algemene bevoegdheden van de GMR bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); - het recht op informatie (artikel 8 Wms). (BusinessObject) Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Een onderwijsvakbond is een vakbond van onderwijsgevenden en behartigt de belangen, beantwoordt vragen en organiseert activiteiten als cursussen voor zijn leden. Zowel lesgevend als ondersteunend personeel kan lid worden. (BusinessObject) Onderwijsvakbond Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak met instemming en advies op het beleid van de school. De MR stemt in met / adviseert op plannen van een school. De algemene bevoegdheden van de MR en de geledingen bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); - het recht op informatie (artikel 8 Wms). (BusinessObject) Medezeggenschapsraad Driver Art. 4 WMS - Gemeenschappelijkemedezeggen- schapsraad Bestuurlijke collegiale visitatie is het gestructureerd bezoeken van bestuurders aan collega-bestuurders met als doel te leren en ontwikkelen door te reflecteren op het bestuurlijk handelen in de context van de onderwijsorganisatie (BusinessObject) Bestuurlijke collegiale visitatie Het managementstatuut beschrijft de verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag, de directies van scholen en eventueel bovenschools management. In het statuut wordt specifiek aangegeven welke maat van taken en bevoegdheden gemandateerd worden naar de directies, en welke taken op het niveau van het bevoegd gezag blijven. (BusinessObject) Managementstatuut Driver Art. 32c WVO - Vaststelling managementstatuut Driver Art. 31 WPO - Vaststelling managementstatuut Driver Art. 17a WVO - Samenwerkingsverba- nden Driver Art. 18a WPO - Samenwerkingsverban- den Het Ministerie van OCW bestaat uit verschillende onderdelen. Voor het onderwijs zijn relevant: het [[Kerndepartement OCW]], [[DUO]] en de [[Inspectie van het Onderwijs]]. (BusinessObject) Ministerie van OCW Statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan rechtspersonen. (BusinessObject) Statuten Het professioneel statuut bevat afspraken gemaakt over de wijze waarop de zeggenschap van leraren wordt georganiseerd. (BusinessObject) Professioneel statuut Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en de plichten van leerlingen op die school. In het leerlingenstatuut worden in elk geval voorschriften opgenomen, strekkende tot handhaving van de goede gang van zaken binnen de instelling en, de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer. In een goed leerlingenstatuut staat beschreven wat van de docenten mag worden verwacht, maar ook wat docenten van de leerlingen mogen verwachten. In het statuut worden de alle regels rondom toetsen, huiswerk, toelating, overgaan en te laat komen, vastgelegd. (BusinessObject) Leerlingenstatuut Het ouderstatuut is een overzicht van de functies en werkwijzen van de ouderraad en de klassenouders. (BusinessObject) Ouderstatuut Het medezeggenschapsstatuut bevat de regels en afspraken die voor alle scholen van een schoolbestuur gelden. Het medezeggenschapsstatuut kan worden beschouwd als ‘de grondwet’ voor medezeggenschap binnen de stichting. In het document worden afspraken opgenomen over de vormgeving van medezeggenschap binnen de organisatie. Het statuut wordt elke twee jaar opgesteld door het bevoegd gezag van de school en wordt bij vaststelling en bij wijziging ter instemming voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die met een twee derde meerderheid moet instemmen (artikel 21 lid 1 WMS). (BusinessObject) Medezeggenschapsstatuut Een schoolgebouw is een gebouw met een onderwijsbestemming. (BusinessObject) Schoolgebouw Economisch eigenaar is dat de gemeente economisch claimrecht behoudt en de zorgplicht behoudt. De gemeente blijft in principe economisch eigenaar van het gebouw. (BusinessObject) Economisch eigenaar Juridisch eigenaar is de eigenaar van het schoolgebouw, waarbij de volgende beperkingen gelden: * Voor verhuur is vooraf toestemming nodig van de gemeente * Geen bezwaren van het eigendom zonder toestemming van de gemeente en * Niet mogen verkopen aan een derde. In principe is het schoolbestuur juridisch eigenaar van het schoolgebouw. Het schoolbestuur heeft het gebouw in eigendom zolang het het gebouw nodig heeft voor het verzorgen van onderwijs. Als dit niet meer het geval is, gaat het eigendom terug naar de gemeente. (BusinessObject) Juridisch eigenaar Driver Art. 91 WPO - Voorziening in huisvesting door de gemeente Driver Art. 84a WPO - Verzelfstandiging van een vestiging Driver Art. 73 WVO - Vestigingen Driver Art. 73a WVO - Hoofdvestiging Driver Art. 73b WVO - Nevenvestiging In het bestuursformatieplan moet het bevoegd gezag aangeven welke functies van welke omvang, aard en niveau op korte en lange termijn noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de onderwijsdoelstellingen. Uit het bestuursformatieplan moet kunnen worden afgeleid welke functies boventallig zijn, voor welke omvang en waarom. Het bestuursformatieplan bevat vervolgens in ieder geval de volgende overzichten: • Het meerjarenformatiebeleid en de prognoses; • Een overzicht van de te besteden middelen en de lumpsumbekostiging; • Een overzicht van de formatieopbouw en andere bestedingsdoelen; • Een overzicht van de besteding van middelen, de vorming van reserves en voorzieningen en de overdracht van formatie. (BusinessObject) Bestuursinformatieplan Driver Art. 10 WMS - Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad Driver Art. 11 WMS - Adviesbevoegdheidmedezeggens- chapsraad Wet medezeggenschap op scholen (Driver) Art. 3 WMS - Medezeggenschapsraad Driver Art. 6 WMS - Algemene bevoegdheden medezeggenschapsraad en vertegenwoordiging bevoegd gezag Driver Art. 8 WMS - Algemeen informatierecht medezeggenschapsraad Driver Art. 17a WPO - Scheidingtoezicht en bestuur Driver Art. 17b WPO - Intern toezicht Driver Art. 24e WVO - Intern toezicht Driver Art. 28i WEC - Inhoud intern toezicht Driver Art. 28g WEC - Scheiding toezicht en bestuur Driver Art. 28h WEC - Intern toezicht Driver Art. 31 WEC - Vaststelling managementstatuut Driver Art. 76b WEC - Nevenvestiging instellingen Driver Art. 76a WEC - Nevenvestiging school Driver Art. 28a WEC - Samenwerkingsverban- den Het ontwikkelen van een onderwijsbrede visie en het inrichten en bewaken van de onderwijsorganisatie en haar besturing. (BusinessFunction) Visie en governance Het uitvoeren van bestuurstaken. (BusinessFunction) Bestuur "Het (intern) toezicht houden op het beleid en de behaalde resultaten van het uitvoerend bestuur. De taken van intern toezichthouders bestaan onder meer uit: - het toezien op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur; - de naleving van de wettelijke verplichtingen en toepassing van de code voor goed bestuur; - het toezien op rechtmatige en doelmatige besteding van middelen; - het goedkeuren van de begroting, bestuursverslag en meerjarenplan (art. 17c lid 1 WPO, art. 28i lid 1 WEC, art. 24e1 lid 1 WVO). (Bron: Functionele scheiding van bestuur en tozeicht in de praktijk, Juli 2018, Inspectie van het Onderwijs)" (BusinessFunction) Toezicht Het ontwikkelen en vastleggen van de ambities en koers van de onderwijsorganisatie voor de lange termijn. (BusinessFunction) Visievorming Het organiseren van medezeggenschap conform de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) (BusinessFunction) Medezeggenschap Het organiseren van de medezeggenschapsstructuur voor scholen die vallen onder het schoolbestuur. (BusinessFunction) Organisatie medezeggenschapstructuur Het instellen van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waarin elke medezeggenschapsraad van de scholen onder het bestuur is vertegenwoordigd. (BusinessFunction) Aanstelling GMR Wet op het onderwijstoezicht (Driver) WOT Wet medezeggenschap op scholen (Driver) WMS AssociationRelationship maakt deel uit van AssociationRelationship neemt deel aan AssociationRelationship ingesteld door AssociationRelationship stelt in AssociationRelationship wordt erkend als AssociationRelationship ingesteld door AssociationRelationship behoort tot AssociationRelationship biedt opleiding aan op AssociationRelationship stelt in AssociationRelationship vertegenwoordigt AssociationRelationship laat onderwijs verzorgen op AssociationRelationship neemt deel aan AssociationRelationship geeft uit AssociationRelationship werkt volgens AssociationRelationship stelt in AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship wordt erkend als AssociationRelationship is op AssociationRelationship in stand gehouden door AssociationRelationship maakt gebruikvan InfluenceRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship is directie van InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship geeft richting aan InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship geeft richting aan InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship beschreven in AssociationRelationship houdt toezicht op InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship gegeven aan AssociationRelationship vastgelegd in AssociationRelationship wordt gebruiktvoor toezicht op AssociationRelationship wordt gebruiktvoor toezicht op AssociationRelationship opgesteld door AssociationRelationship houdt toezichtop AssociationRelationship houdt toezichtop InfluenceRelationship AssociationRelationship gebruikt InfluenceRelationship AssociationRelationship kan advies inwinnen bij AssociationRelationship gekozen door AssociationRelationship praat mee over InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship heeft adviesrecht op/ stemt in met InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship stemt in met InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship staat op AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 04-03-2023 05:50:56 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 04-03-2023 05:50:56 CET
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiemodel Bevoegd gezag - Visie en governance & Medezeggenschap
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-2e007cd3-b60e-42129-0b2e-9ea6b03e642
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiemodel Bevoegd gezag - Visie en governance & Medezeggenschap
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Bevoegd gezag.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiemodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Bevoegd gezag
Viewpoint  : Informatiemodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 2e007cd3-b60e-42129-0b2e-9ea6b03e642
Object ID_nl  : 2e007cd3-b60e-42129-0b2e-9ea6b03e642
Original ID  : id-2e007cd3b60e421290b2e9ea6b03e642
Semanticsearch  : informatiemodel bevoegd gezag - visie en governance & medezeggenschap
Elementen  : 
Relaties  :