Werkingsgebieden Betrokkenen onderwijsveld

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Werkingsgebieden Betrokkenen onderwijsveld
Werkingsgebieden Betrokkenen onderwijsveld
Het onderwijsdomein bestrijkt de totale verzameling van rollen en actoren gerelateerd aan het onderwijs. Het onderwijsdomein kan worden opgedeeld in het [[onderwijsveld]], het [[Ministerie van OCW]], [[landelijke onderwijsondersteunende organisaties]], het [[CvTE]] en de [[gemeente]]n. (BusinessCollaboration) Onderwijsdomein Organisaties aan wie het gezag is toevertrouwd, m.n. door de wet (bron: Van Dale) (BusinessCollaboration) Overheid Het Ministerie van OCW bestaat uit verschillende onderdelen. Voor het onderwijs zijn relevant: het [[Kerndepartement OCW]], [[DUO]] en de [[Inspectie van het Onderwijs]]. (BusinessActor) Ministerie van OCW Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bestaat uit een bestuursdepartement en een aantal uitvoerende diensten en inspecties. De ambtelijke leiding van het departement bestaat uit het managementteam OCW, met aan het hoofd de secretaris-generaal. (BusinessActor) Kerndepartement OCW De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen (BusinessActor) Inspectie van het Onderwijs Organisaties die ondersteuning en aanvullende diensten levert voor het onderwijs. (BusinessRole) Landelijke onderwijsondersteunende organisaties BusinessRole SLOA-instelling Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (zie wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten) (BusinessActor) CITO Stichting Leerplan Ontwikkeling (zie wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten) (BusinessActor) SLO Het is de taak van het CvTE om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, te waarborgen en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen. (Wet college voor toetsen en examens, en vele andere) (BusinessActor) College voor Toetsen en Examens Gemeenten (BusinessRole) Gemeente Het onderwijsveld bestaat uit de verschillende onderwijssectoren ([[PO]], [[VO]], [[BVE]], [[HO]]) en [[voorschoolse educatie]]. (BusinessCollaboration) Onderwijsveld Het primair onderwijs (BusinessCollaboration) PO Organisatie die primair en / of speciaal onderwijs verzorgt (BusinessRole) PO-instelling De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. (BusinessActor) PO-Raad Organisatie die specifieke ondersteuning levert voor PO-instellingen. (BusinessRole) PO-ondersteunende organisaties Het voortgezet onderwijs (BusinessCollaboration) VO Organisatie die voortgezet en // of voortgezet speciaal onderwijs verzorgt (BusinessRole) VO-instelling De VO-raad is een vereniging van schoolbesturen en ruim scholen in het voortgezet onderwijs. (BusinessActor) VO-raad De AOC Raad is de netwerkorganisatie van alle AOC's en verzorgt de belangenbehartiging voor het groene onderwijs. (BusinessActor) AOC Raad Organisatie die specifieke ondersteuning levert voor vo-instellingen (BusinessRole) VO-ondersteunende organisaties Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BusinessCollaboration) MBO De AOC Raad is de netwerkorganisatie van alle AOC's en verzorgt de belangenbehartiging voor het groene onderwijs. (BusinessActor) AOC Raad De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. (BusinessActor) MBO Raad Organisatie die onderwijs verzorgt volgense de WEC (BusinessRole) MBO-instelling Organisatie die specifieke ondersteuning levert voor MBO-instellingen. (BusinessRole) MBO-ondersteunende organisaties Hoger onderwijs (BusinessCollaboration) HO Onderwijsinstelling die onderwijs volgens de Wet op het Hoger Onderwijs verzorgt (BusinessRole) HO-instelling Organisatie die ondersteuning levert voor HO-instellingen. (BusinessRole) HO-ondersteunende organisaties De Vereniging Hogescholen is de belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen (BusinessActor) Vereniging Hogescholen De VSNU, vereniging van universiteiten, behartigt de belangen van de universiteiten naar kabinet, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties. (BusinessActor) VSNU Kinderen vanaf 2,5 jaar met een (risico op een) onderwijsachterstand kunnen voorschoolse educatie volgen. Dit om onderwijsachterstanden te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. Bijvoorbeeld op het gebied van taal. Door voorschoolse educatie op de kinderopvang kunnen deze kinderen een betere start maken op de basisschool. (Rijksoverheid.nl) (BusinessCollaboration) Voorschoolse educatie Een VVE Kinderopvangorganisatie biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Kinderdagverblijven en integrale kindcentra (BusinessRole) VVE Kinderopvangorganis- atie Een VVE Peuterspeelzaal biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE). (BusinessRole) VVE Peuterspeelzaal Ondernemingen, niet gefinancierd vanuit de overheid. (BusinessCollaboration) Private sector Uitgevers van [[Educatieve content]] en educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Educatieve uitgever Distributeurs van [[Educatieve content]] en educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Educatieve distributeur Leveranciers van leerling administraties, digitale leeromgevingen, leerling volgsystemen, integrale leersuitees voor adaptief lesmateriaalenz, maar ook financiële administraties, HRM administraties, facilitaire administraties, etc. (BusinessRole) Softwareleverancier Organisatie die belast is met het evalueren van de kwaliteit van het onderwijs. Voor primair en voortgezet onderwijs is dit de Inspectie van het Onderwijs. (BusinessRole) Accreditatie-organisatie Het geheel van onderwijs-, overheids- en private partijen. (BusinessCollaboration) Ketenbreed De Standaardisatieraad beheert standaarden en formaliseert wijzigingen hierop. De raad bestaat uit bestuurders van publieke en brancheorganisaties in het onderwijs. De raad kan ook zelf een wijzigingstraject of nieuw standaardisatietraject initiëren. Daarnaast heeft hij een belangrijke rol in het erkennen en adopteren van de afspraken in het veld. Taken zijn: (BusinessActor) Standaardisatieraad Edustandaard is een platform waar alle partijen binnen het onderwijsveld bij elkaar komen om afspraken te maken. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over het vindbaar maken van digitaal leermateriaal door middel van vastgestelde begrippen, of over het overbrengen van leerlinggegevens van het ene systeem naar het andere. (BusinessActor) Edustandaard SpecializationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 26-01-2024 03:24:53 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 26-01-2024 03:24:53 CET
Legenda
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Werkingsgebieden Betrokkenen onderwijsveld
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-306876db-0292-47e9-a0f0-288364217a8b
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Werkingsgebieden Betrokkenen onderwijsveld
Documentatie  : Overzicht van alle organisaties, actoren en rollen betrokken in het onderwijsveld opgedeeld naar werkingsgebied.
ArchiMate-gezichtspunt  : Werkingsgebieden
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Niet domeingebonden
Viewtype  : Basis
Scope  : Keten
Viewdetail  : Overzicht
Viewpoint  : Werkingsgebieden
Object ID  : 306876db-0292-47e9-a0f0-288364217a8b
Object ID_nl  : 306876db-0292-47e9-a0f0-288364217a8b
Original ID  : id-306876db-0292-47e9-a0f0-288364217a8b
Semanticsearch  : werkingsgebieden betrokkenen onderwijsveld
Elementen  : 
Relaties  :