Art. 7.28 WVO 2020 - Geschiktheidsverklaring

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 7.28 WVO 2020 - Geschiktheidsverklaring
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 7.28 WVO 2020 - Geschiktheidsverklaring
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-30a3aee8-6d43-4e878-ee01-8fdbf37364c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-30a3aee8-6d43-4e878-ee01-8fdbf37364c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 7.28 WVO 2020 - Geschiktheidsverklaring
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=7&paragraaf=6&artikel=7.28&z=2024-01-01&g=2024-01-01
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=7&paragraaf=6&artikel=7.28&z=2024-01-01&g=2024-01-01
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : 30a3aee8-6d43-4e878-ee01-8fdbf37364c
Original ID  : id-30a3aee86d434e878ee018fdbf37364c
Semanticsearch  : art. 7.28 wvo 2020 - geschiktheidsverklaring