Toelaatbaarheidsverklaring

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Toelaatbaarheidsverklaring
Beschrijving
Een toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring.


Contextdiagram
FORA
Een toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring. (BusinessObject) Toelaatbaarhe- idsverklaring Het nemen van het besluit of een leerling kan worden toegelaten op de school. (BusinessProcess) Nemen besluit toelating Het overdragen van de inschrijfgegevens aan DUO t.b.v. het landelijk Register Onderwijsdeelnemers (ROD) (BusinessProcess) Aanleveren inschrijfgegev- ens aan DUO Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs. (BusinessProcess) Aanvragen toelaatbaarhei- dsverklaring Het bepalen of een leerling toegelaten wordt op een onderwijsinstelling. Op basis van diverse bronnen wordt er een toetsing uitgevoerd. (BusinessProcess) Bepalen toelating leerling Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg Een Permanente Commissie Leerlingenzorg is ingesteld door het bevoegd gezag of de bevoegde gezagsorganen van scholen in een samenwerkingsverband, en bepaalt op aanvraag van de ouders of plaatsing van een leerling op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs noodzakelijk is. (BusinessObject) Permanente Commissie Leerlingenzorg Het samenwerkingsverband passend onderwijs maakt afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen (BusinessObject) Samenwerkin- gsverband passend onderwijs Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren. (BusinessObject) Ondersteunin- gsbehoefte Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het behalen van een diploma in een van de leerwegen van het vmbo te hoog gegrepen is. (BusinessObject) Praktijkonderw- ijs Het speciaal onderwijs is onderwijs voor leerlingen die specialistische of intensieve onderwijsbegeleiding en ondersteuning nodig hebben, vaak gecombineerd met jeugdhulp en/of zorg. (BusinessObject) (Voortgezet) speciaal onderwijs Speciaal basisonderwijs is regulier onderwijs voor kinderen met extra ondersteuningsbehoefte (BusinessObject) Speciaal basisonderwijs Een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een document dat wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen en (verplicht) voor alle leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of het (v)so gaan. Vroeger was dit het individuele handelingsplan. Het OPP beschrijft het 'HOE' en bestaat uit drie onderdelen: 1. Het ontwikkelingsperspectief 2. Het handelingsdeel 3. Het evaluatiedeel (BusinessObject) Ontwikkelings- perspectiefplan AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AssociationRelationship aangevraagd bij AssociationRelationship geeft advies voor AssociationRelationship geeft af AssociationRelationship kan leiden tot AssociationRelationship nodig voor plek in / geeft recht op plek in AssociationRelationship nodig voor plek in / geeft recht op plek in AssociationRelationship nodig voor plek in / geeft recht op plek in AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat Deze svg is op 24-05-2024 07:36:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 24-05-2024 07:36:34 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Toelaatbaarheidsverklaring
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-30cf8d70-53d8-45daa-2eed-92274af19ff
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-30cf8d70-53d8-45daa-2eed-92274af19ff
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Toelaatbaarheidsverklaring
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Viewpoint  : Niet ingevuld
Alias  : TLV
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Externe verwijzing  : https://www.onderwijsgeschillen.nl/thema/toelaatbaarheidsverklaring
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel LB&Z
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Vertrouwelijkheid  : Midden
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 30cf8d70-53d8-45daa-2eed-92274af19ff
Original ID  : id-30cf8d7053d845daa2eed92274af19ff
Semanticsearch  : toelaatbaarheidsverklaring