Informatiegebruik Instroom doorstroom uitstroom

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiegebruik Instroom doorstroom uitstroom
Informatiegebruik Instroom doorstroom uitstroom
Het doen instromen van leerlingen in, doorstromen binnen en uitstromen uit de onderwijsorganisatie. Een combinatie van uitstroom uit de ene en instroom in de volgende onderwijsorganisatie kan vanuit het perspectief van de leerroute van de leerling beschouwd worden als 'doorstroom', maar is vanuit het perspectief van de individuele onderwijsorganisaties te karakteriseren als 'uitstroom' respectievelijk 'instroom'. (BusinessFunction) Instroom, doorstroom, uitstroom Vastleggen van klas- en groepindeling. Indelen van groepen op basis van de behoeften, die per situatie kunnen worden bepaald. Toekennen van arrangementen: les begeleiding en zorg. Klas- en groepinformatie kan worden gedeeld met componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Groepen- en klassenbeheer Overdracht van leerlinggegevens naar een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessFunction) Overstap Leerlinginformatie kan eenduidig worden vastgelegd en aangepast door de onderwijsorganisatie. De leerlinginformatie kan worden gedeeld met de componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Inschrijving en leerlinggegevensbe- heer Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. * Anamnese: Intakeperiode van 6 weken: opvragen van informatie bij ouders, externe partijen / registers. Optionele stap, ingevuld door de school zelf. School beoordeelt of er passend onderwijs kan worden geboden. * Bijzonder onderwijs kan een toelatingsgesprek met ouders houden om na te gaan of de levensovertuiging overeenkomt. * Plaatsing: toelaten van leerlingen op basis van relevante criteria, regionaal of plaatselijk bepaald * PO: Vooraanmelding: voor 3 jaar, niet wettelijk; Aanmelding: vanaf 3 jaar, wettelijk * VO: Aanmelding voor de schoolvakantie. * Bij de aanmelding wordt het ECKiD aangevraagd, dus hiervoor kan het BSN worden verwerkt. (BusinessFunction) Aanmelding Het door het bevoegd gezag aan een leerling tijdelijk (schorsen) of definitief (verwijderen) ontzeggen van de toegang tot de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Schorsing en verwijdering (Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling Bepalen van de doelen en wensen voor een leerling met name in het speciaal onderwijs, en vervolgens het begeleiden van de leerling bij het behalen van deze doelen. De doelen en wensen worden vastgelegd in een [[Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)]]. (BusinessFunction) Opstellen en uitvoering ontwikkelingspersp- ectief(plan) Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) familienaam van de leerling (BusinessObject) Naam Voornaam of -namen (incl voorletters) (BusinessObject) Voornaam Woon- of verblijfadres van de leerling (BusinessObject) Adres Woonplaats behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling (BusinessObject) Woonplaats Telefoonnummer(s) waarop de leerling te bereiken is, zowel mobiel als vaste nummers. (BusinessObject) Telefoonnummer E-mailadres leerling (BusinessObject) Emailadres Geslacht van de leerling (BusinessObject) Geslacht Nationaliteit en geboorteplaats van de leerling (BusinessObject) Nationaliteit en geboorteplaats In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN). Ook wel onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer als het BSN. Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie. (BusinessObject) PGN Gegevens over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, aangevuld met observaties door de leraren. Hiermee kan inzicht in het niveau van de leerling worden achterhaald. Belangrijk: LERAAR is verantwoordelijk voor de resultaatgegevens en vult de gegevens. (BusinessObject) Examen- en toetsresultaatgegev- ens Gegevens met betrekking tot de voortgang van het leerproces van de leerling, denk aan OPP, observaties, evaluatiegesprekken (BusinessObject) Onderwijs begeleidingsgegev- ens Gegevens met betrekking tot het lichamelijk of geestelijk vermogen van de leerling die relevant zijn voor het onderwijs (BusinessObject) Zorgbegeleidingsg- egevens Overstapadvies (BusinessObject) Advies VO Postcode behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling (BusinessObject) Postcode Unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten. (BusinessObject) Keten-ID (ECK-ID) Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen (bv. extra tijd bij toetsen) (BusinessObject) Gezondheidsgegev- ens Informatie over eerder onderwijs van een leerling. (BusinessObject) Gegevens onderwijshistorie Gegevens met betrekking tot de aan- en afwezigheid van de leerling en de redenen van afwezigheid, vastgelegd in de [[Aanwezigheidsregistratie]] (BusinessObject) Deelname- en aanwezigheidgegev- ens AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W alleen voor PO: ECK ID pas aanvragen bij inschrijving (AccessRelationship) R AggregationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W Deze svg is op 16-01-2024 10:45:05 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 16-01-2024 10:45:05 CET
Legenda
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiegebruik Instroom doorstroom uitstroom
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-3149c3eb-905f-4c8f-9aa0-792347dd2512
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiegebruik Instroom doorstroom uitstroom
Documentatie  : Overzicht van geproduceerde en geraadpleegde informatie omtrent instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiegebruik
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijsondersteuning
Viewpoint  : Informatiegebruik
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 3149c3eb-905f-4c8f-9aa0-792347dd2512
Object ID_nl  : 3149c3eb-905f-4c8f-9aa0-792347dd2512
Original ID  : id-3149c3eb-905f-4c8f-9aa0-792347dd2512
Semanticsearch  : informatiegebruik instroom doorstroom uitstroom
Elementen  : 
Relaties  :