Id-33e62cc302444f45ae8ba6115b2aa643

ArchiMate-modellen > FORA > AggregationRelationships > Id-33e62cc302444f45ae8ba6115b2aa643
ArchiMate-relatie Id-33e62cc302444f45ae8ba6115b2aa643
ArchiMate_AggregationRelationship.png
Relatietype  : AggregationRelationship
Relatie-id  : FORA/id-33e62cc3-0244-4f45a-e8ba-6115b2aa643
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Beheer ict-middelen (BusinessFunction)
Naar  : Inrichten technische infrastructuur (BusinessProcess)
Object ID  : 33e62cc3-0244-4f45a-e8ba-6115b2aa643
Original ID  : id-33e62cc302444f45ae8ba6115b2aa643
Semanticsearch  : id-33e62cc302444f45ae8ba6115b2aa643
ArchiMate-views  :