Statuten

Beschrijving
Statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan rechtspersonen.


Contextdiagram
FORA
Statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan rechtspersonen. (BusinessObject) Statuten Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Het ouderstatuut is een overzicht van de functies en werkwijzen van de ouderraad en de klassenouders. (BusinessObject) Ouderstatuut Het medezeggenschapsstatuut bevat de regels en afspraken die voor alle scholen van een schoolbestuur gelden. Het medezeggenschapsstatuut kan worden beschouwd als ‘de grondwet’ voor medezeggenschap binnen de stichting. In het document worden afspraken opgenomen over de vormgeving van medezeggenschap binnen de organisatie. Het statuut wordt elke twee jaar opgesteld door het bevoegd gezag van de school en wordt bij vaststelling en bij wijziging ter instemming voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die met een twee derde meerderheid moet instemmen (artikel 21 lid 1 WMS). (BusinessObject) Medezeggens- chapsstatuut Het managementstatuut beschrijft de verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag, de directies van scholen en eventueel bovenschools management. In het statuut wordt specifiek aangegeven welke maat van taken en bevoegdheden gemandateerd worden naar de directies, en welke taken op het niveau van het bevoegd gezag blijven. (BusinessObject) Managements- tatuut Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en de plichten van leerlingen op die school. In het leerlingenstatuut worden in elk geval voorschriften opgenomen, strekkende tot handhaving van de goede gang van zaken binnen de instelling en, de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer. In een goed leerlingenstatuut staat beschreven wat van de docenten mag worden verwacht, maar ook wat docenten van de leerlingen mogen verwachten. In het statuut worden de alle regels rondom toetsen, huiswerk, toelating, overgaan en te laat komen, vastgelegd. (BusinessObject) Leerlingenstat- uut Het professioneel statuut bevat afspraken gemaakt over de wijze waarop de zeggenschap van leraren wordt georganiseerd. (BusinessObject) Professioneel statuut Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship stelt op Deze svg is op 14-05-2024 19:49:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:49:07 CEST


Details ArchiMate-element Statuten
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-349eb589-9809-4bb58-6047-06d9b58f243
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-349eb589-9809-4bb58-6047-06d9b58f243
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Statuten
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 349eb589-9809-4bb58-6047-06d9b58f243
Original ID  : id-349eb58998094bb58604706d9b58f243
Semanticsearch  : statuten