Medewerker

ArchiMate-element Medewerker
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-38297e4d-bb5c-4b40-a3ea-b5d2d83ec7bf
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Medewerker
Documentatie  : Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling.
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Bedrijfsvoering
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Afgeleid van  : HORA
Sector  : FO
Status  : Definitief
Object ID  : 38297e4d-bb5c-4b40-a3ea-b5d2d83ec7bf
Object ID_nl  : 38297e4d-bb5c-4b40-a3ea-b5d2d83ec7bf
Original ID  : id-38297e4d-bb5c-4b40-a3ea-b5d2d83ec7bf
Semanticsearch  : medewerker
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Geslacht van de leerling Geboortedatum van de leerling (BusinessObject) Persoonlijke kenmerken Beheer van crediteuren (BusinessFunction) Crediteurenbe- heer rollen en verantwoordelijkheden (BusinessProcess) Inrichten organisatie examinering De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een examinering (doorstroomtoets, eindexamen), zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt worden gepland en georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Opstellen rooster Centraal examen De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een examinering (doorstroomtoets, eindexamen), zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt worden gepland en georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Opstellen rooster Schoolexamen De geleding van de medezeggenschapsraad bestaande uit personeelsleden (BusinessObject) Personeelsgel- eding van de Medezeggens- chapsraad De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een de doorstroomtoets, zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt kunnen worden georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Verwerken afname Doorstroomto- ets in rooster Woon- of verblijfadres van de leerling Postcode behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Woonplaats behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Telefoonnummer(s) waarop de leerling te bereiken is, zowel mobiel als vaste nummers (BusinessObject) Overige contactgegev- ens Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Het toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de evaluatie van het onderwijs of opleiding, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben in het evaluatieproces. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Eindexamen Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van gegevens omtrent medewerkers. (ApplicationFunction) Beheer medewerkers- gegevens De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een examinering (doorstroomtoets, eindexamen), zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt worden gepland en georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Opstellen rooster Eindexamen Nationaliteit en geboorteplaats van de leerling (BusinessObject) Nationaliteit en geboorteplaats Medewerker die in dienst is bij de onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker in loondienst Verantwoordelijkheid voor het aanmaken, verwerken en verwijderen van grootboekrekeningen (BusinessFunction) Grootboekbeh- eer Het inrichten van de interne organisatie met de juiste rollen, taken en commissies zodat het centraal examen afgenomen en beoordeeld kan worden (BusinessProcess) Inrichten organisatie Centraal examen Het inrichten van de organisatie met betrekking tot het schoolexamen voor wat betreft rollen en verantwoordelijkheden. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Schoolexamen Functionaliteit voor het beheren (aanmaken, wijzigen en verwijderen) van gebruikersaccounts ten behoeve van toegang van personen tot computersystemen en softwareapplicaties. (ApplicationFunction) Beheer gebruikersacc- ountgegevens Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsyst- eem Familienaam leerling Voornaam of -namen leerling (incl. voorletters) E-mailadres leerling Naam van de school waar de leerling momenteel onderwijs volgt (BusinessObject) Algemene contactgegev- ens Het opstellen van een schatting vooraf van de baten en lasten op het niveau van het schoolbestuur of voor een specifieke school ('Schoolbegroting'). (BusinessFunction) Begroting Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent personeel en organisatie. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie personeel en organisatie Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent afdelingen en teams. (ApplicationFunction) Beheer gegevens afdelingen en teams Het toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de doorstroomtoets, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Doorstroomto- ets Een medewerker die geen dienstbetrekking heeft bij de onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker niet in loondienst De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een examinering (doorstroomtoets, eindexamen), zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt worden gepland en georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Opstellen rooster examinering Functionaliteit voor aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent formatieplaatsen in (meer)jarenplanningen. (ApplicationFunction) Beheer formatieplanni- ngsgegevens Functionaliteit voor het uitwisselen / synchroniseren van gegevens m.b.t. digitale identiteiten tussen Leerlingadministratiesystemen en Personeelsystemen enerzijds en Identiteitbeheersystemen anderzijds. (ApplicationFunction) Uitwisseling identiteitgegev- ens Een begeleider is een medewerker die onderwijsdeelnemers begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn. (BusinessObject) Leerlingbegele- ider Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico`s in het bedrijf, (BusinessObject) Arbobeleid Gegevens waarmee een externe relatie kan worden geidentificeerd en geadresseerd. (BusinessObject) Contactgegev- ens externe relaties Een communicatiemiddel is een middel om een boodschap over te brengen bij een doelgroep. (BusinessObject) Communicatie- middel Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) Applicatie Een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en houding, dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. (BusinessObject) Medewerkerc- ompetentie Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt (BusinessObject) Digitale identiteit Middel waarmee met (een bepaalde mate van) zekerheid de digitale identiteit van een individu wordt vastgesteld. (BusinessObject) Authenticatie- middel Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Een protest tegen iets (bijvoorbeeld een beslissing), een tegenkanting. Wanneer iemand ergens niet mee akkoord gaat, heeft diegene bezwaren. De bezwaren zijn de redenen of argumenten die worden gebruikt om ergens tegen te verzetten. Iemand probeert er anderen mee te overtuigen om iets niet te doen. (BusinessObject) Bezwaar Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product met het oogmerk dat er een oplossing op dat punt zal worden gerealiseerd. (BusinessObject) Klacht Een specifieke groep die de instelling wil bereiken. (BusinessObject) Doelgroep Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking of andere contractuele overeenkomst. (BusinessObject) Werkactiviteit Een potentiële medewerker. (BusinessObject) Sollicitant AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R AggregationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W SpecializationRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft werkplek AssociationRelationship ingediend door AssociationRelationship ingediend door AssociationRelationship onderdeel van AssociationRelationship voert uit AssociationRelationship wordt potentieel Deze svg is op 24-11-2023 13:03:28 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-11-2023 13:03:28 CET