Informatiemodel Bedrijfsvoering - Personeel en organisatie

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering - Personeel en organisatie
Informatiemodel Bedrijfsvoering - Personeel en organisatie
Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico`s in het bedrijf, (BusinessObject) Arbobeleid Een begeleider is een medewerker die onderwijsdeelnemers begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn. (BusinessObject) Leerlingbegeleider Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Het ervoor zorgen dat de onderwijsorganisatie zich houdt aan wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische zaken Het geven van juridisch advies. (BusinessFunction) Juridisch adviseren Het beschermen van de intellectuele eigendommen van de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Juridische bescherming Het controleren of het functioneren van de organisatie in lijn is met relevante wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliancebeheer Medewerker die in dienst is bij de onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker in loondienst Een medewerker die geen dienstbetrekking heeft bij de onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker niet in loondienst Een organisatie die producten of diensten levert. (BusinessObject) Leverancier Betrekking met de omvang van een volledige weektaak. (BusinessObject) Formatieplaats De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekking Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking of andere contractuele overeenkomst. (BusinessObject) Werkactiviteit Een beoordeling van het functioneren van een medewerker. (BusinessObject) Medewerkerbeoord- eling Een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en houding, dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. (BusinessObject) Medewerkercompet- entie Driver H2 Arbowet - Arbeidsomstandighede- nbeleid Driver Arbeidsomstandighed- enwet Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers. (BusinessObject) Risico-inventarisatie en -evaluatie Driver Art. 5 Arbowet - Inventarisatie en evaluatie van risico's Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel en organisatie Instroom betreft de activiteiten die worden ontplooid op het gebied van werving en selectie, waaronder activiteiten gericht op het benaderen van potentiële kandidaten voor openstaande vacatures, het selecteren van de juiste kandidaat en het aanstellen van deze persoon. (BusinessFunction) Instroom personeel Het begeleiden en opleiden van medewerkers om specifieke kwaliteiten van medewerkers te verbeteren en om de aanwezige capaciteiten optimaal te benutten. Hieraan ligt vaak een personeelsbeoordeling ten grondslag. (BusinessFunction) Opleiding en ontwikkeling Het bepalen, uitvoeren en evalueren van het beleid (maatregelen) ten aanzien van (het verbeteren van) de arbeidsomstandigheden binnen de onderwijsorganisatie. Hierbij staat de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) centraal. (BusinessFunction) Waarborging arbeidsomstandigheden Het opbouwen en exploiteren van competenties van medewerkers om de prestaties van medewerkers en organisatie te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar de eisen die worden gesteld aan het vervullen van bepaalde functies, en naar de kwaliteiten die momenteel voor die functies binnen de onderwijsorganisatie aanwezig zijn. (BusinessFunction) Competentiemanagement De registratie van gewerkte uren, toegekend en opgenomen verlof en ziek- en herstelmeldingen, en daarnaast ook de analyse van het verzuim en het signaleren van vervolgacties in het kader van de Arbowetgeving en Poortwachter om het verzuim van medewerkers te voorkomen en verhelpen. (BusinessFunction) Verlof- en verzuimadministratie en -begeleiding Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters. (BusinessFunction) Formatieplanning en personeelroostering Verantwoordelijkheid voor het correcte verloop van het proces van uitstroom van medewerkers, waaronder medewerkers die met pensioen gaan, medewerkers die vrijwillig elders hun loopbaan voortzetten en ontslag van medewerkers. (BusinessFunction) Uitstroom personeel Het beoordelen van werkresultaten, gedrag en potentieel van medewerkers teneinde prestaties van medewerkers te kunnen meten en de ontwikkeling en motivatie van medewerkers te bevorderen. De beoordeling wordt in de regel met de medewerker besproken, en is vaak het uitgangspunt voor een salarisaanpassing. (BusinessFunction) Personeelsbeoordeling Het beheren van relevante gegevens van huidige en voormalige medewerkers, zoals NAW-gegevens, contractgegevens, beloningsgegevens en personeelsmutaties. (BusinessFunction) Beheer personeelsgegevens Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbestuur AssociationRelationship voert uit AssociationRelationship heeft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship omvat InfluenceRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship heeft SpecializationRelationship AssociationRelationship wordt geleverd door AssociationRelationship vraagt AssociationRelationship vult in AssociationRelationship bij AssociationRelationship wordt beoordeeld in AssociationRelationship beoordeelt AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship stelt op Deze svg is op 14-05-2024 18:56:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:22 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiemodel Bedrijfsvoering - Personeel en organisatie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-3915ebd5-d3d9-4333a-708b-261b6e3aa2d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiemodel Bedrijfsvoering - Personeel en organisatie
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot Personeel en organisatie binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiemodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Bedrijfsvoering
Viewpoint  : Informatiemodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 3915ebd5-d3d9-4333a-708b-261b6e3aa2d
Original ID  : id-3915ebd5d3d94333a708b261b6e3aa2d
Semanticsearch  : informatiemodel bedrijfsvoering - personeel en organisatie
Elementen  : 
Relaties  :