Id-402861a2f32144c09225913585da5a6a

ArchiMate-modellen > FORA > AccessRelationships > Id-402861a2f32144c09225913585da5a6a
ArchiMate-relatie Id-402861a2f32144c09225913585da5a6a
ArchiMate_AccessRelationship.png
Relatietype  : AccessRelationship
Relatie-id  : FORA/id-402861a2-f321-44c09-2259-13585da5a6a
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Formaliseren resultaten Eindexamen (BusinessProcess)
Naar  : Examenuitslag (BusinessObject)
Relatietoevoeging  : ReadWrite
Object ID  : 402861a2-f321-44c09-2259-13585da5a6a
Original ID  : id-402861a2f32144c09225913585da5a6a
Semanticsearch  : id-402861a2f32144c09225913585da5a6a
ArchiMate-views  :