Art. 28a WEC - Samenwerkingsverbanden

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 28a WEC - Samenwerkingsverbanden
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 28a WEC - Samenwerkingsverbanden
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-4037e159-7ba9-427ca-289b-98dc1b8b5ef
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-4037e159-7ba9-427ca-289b-98dc1b8b5ef
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 28a WEC - Samenwerkingsverbanden
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=28a&z=2021-08-01&g=2021-08-01
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=28a&z=2021-08-01&g=2021-08-01
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : 4037e159-7ba9-427ca-289b-98dc1b8b5ef
Original ID  : id-4037e1597ba9427ca289b98dc1b8b5ef
Semanticsearch  : art. 28a wec - samenwerkingsverbanden