Pensioenfonds en sociale verzekeringen

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessRoles > Pensioenfonds en sociale verzekeringen
ArchiMate-element Pensioenfonds en sociale verzekeringen
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-406d612c-8ff6-48b4-be86-0f49b63a6ac4
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Pensioenfonds en sociale verzekeringen
Documentatie  : Pensioenfondsen en sociale fondsen en verzekeringen
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Rol
Object ID  : 406d612c-8ff6-48b4-be86-0f49b63a6ac4
Object ID_nl  : 406d612c-8ff6-48b4-be86-0f49b63a6ac4
Original ID  : id-406d612c-8ff6-48b4-be86-0f49b63a6ac4
Semanticsearch  : pensioenfonds en sociale verzekeringen
ArchiMate-views  : 
Relaties  :