Personeelsysteem

Beschrijving
Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie.


Contextdiagram
FORA
Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsyst- eem Functionaliteit voor het uitwisselen / synchroniseren van gegevens m.b.t. digitale identiteiten tussen Leerlingadministratiesystemen en Personeelsystemen enerzijds en Identiteitbeheersystemen anderzijds. (ApplicationFunction) Uitwisseling identiteitgegev- ens Functionaliteit voor aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent formatieplaatsen in (meer)jarenplanningen. (ApplicationFunction) Beheer formatieplanni- ngsgegevens ApplicationFunction Prognoses en lange termijn planning Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van gegevens omtrent medewerkers. (ApplicationFunction) Beheer medewerkers- gegevens Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent het plannen / roosteren van inzet en vervanging van personeel. (ApplicationFunction) Beheer gegevens personele inzet Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent bekwaamheden en bevoegdheden. (ApplicationFunction) Beheer gegevens bekwaamhede- n en bevoegdheden Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent personeel en organisatie. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie personeel en organisatie Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent afdelingen en teams. (ApplicationFunction) Beheer gegevens afdelingen en teams Betrekking met de omvang van een volledige weektaak. (BusinessObject) Formatieplaats Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking of andere contractuele overeenkomst. (BusinessObject) Werkactiviteit Functionaliteit voor het registreren en wijzigen van gegevens omtrent werktijden en verlof van werknemers. (ApplicationFunction) Beheer werktijden- en verlofgegevens Een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en houding, dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. (BusinessObject) Medewerkerc- ompetentie Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt (BusinessObject) Digitale identiteit Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget van medewerkers. (ApplicationFunction) Beheer gegevens duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget Functionaliteit voor het beheren (aanmaken, wijzigen en verwijderen) van gebruikersaccounts ten behoeve van toegang van personen tot computersystemen en softwareapplicaties. (ApplicationFunction) Beheer gebruikersacc- ountgegevens ApplicationFunction Beeindiging arbeidsrelatie De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekki- ng Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent aanstellingen van medewerkers. (ApplicationFunction) Beheer aanstellingsge- gevens Een beoordeling van het functioneren van een medewerker. (BusinessObject) Medewerkerb- eoordeling Functionaliteit voor aanmaken, onderhouden en verwerken van gegevens met betrekking tot financiële zaken omrent personeel, zoals declaraties en salaris. (ApplicationFunction) Beheer gegevens personeelfina- nciën Functionaliteit voor het uitwisselen / synchroniseren van autorisatiegegevens m.b.t. digitale identiteiten tussen Leerlingadministratiesystemen en Personeelsystemen enerzijds en Identiteitbeheersystemen anderzijds. (ApplicationFunction) Uitwisseling autorisatiegeg- evens AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:11:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:11:22 CEST


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element Personeelsysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : FORA/id-40d06714-b4e1-41bb-84c5-befc54a1c734
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-40d06714-b4e1-41bb-84c5-befc54a1c734
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Personeelsysteem
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
FORA-type  : Referentiecomponent
Object ID  : 40d06714-b4e1-41bb-84c5-befc54a1c734
Original ID  : id-40d06714-b4e1-41bb-84c5-befc54a1c734
Semanticsearch  : personeelsysteem