Informatiestromen Besturing

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiestromen Besturing
Informatiestromen Besturing
Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinstelling Onderwijs-ondersteunend / niet onderwijzend personeel (BusinessRole) Ondersteunend personeel Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. PO raad, VO raad en MBO raad (BusinessRole) Sectorraad 78 PO en 73 VO regio organisaties t.b.v. passend onderwijs (BusinessRole) Samenwerkingsverband passend onderwijs Gemeentelijke leerplichtambtenaren (BusinessRole) Bureau leerplicht Gemeenten (BusinessRole) Gemeente Jeugdzorg, Schoolmaatschappelijk werk, Jeugdbescherming; jeugdhulp, centrum jeugd en gezin, onderwijsachterstanden/VVE (BusinessRole) Zorgaanbieder Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolger Het is de taak van het CvTE om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, te waarborgen en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen. (Wet college voor toetsen en examens, en vele andere) (BusinessActor) College voor Toetsen en Examens De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen (BusinessActor) Inspectie van het Onderwijs De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (zie wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten) (BusinessActor) CITO Uitgevers van [[Educatieve content]] en educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Educatieve uitgever De toetsontwikkelaar is verantwoordelijk voor de constructie van een toets in opdracht van de toetseigenaar. (BusinessRole) Toetsontwikkelaar Distributeurs van [[Educatieve content]] en educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Educatieve distributeur Leveranciers van ict-middelen zoals computers, laptops, netwerk voorzieningen, WIFI, maar ook beheer en onderhoud (BusinessRole) Externe ict- leverancier Leveranciers van leerling administraties, digitale leeromgevingen, leerling volgsystemen, integrale leersuitees voor adaptief lesmateriaalenz, maar ook financiële administraties, HRM administraties, facilitaire administraties, etc. (BusinessRole) Softwareleverancier Landelijke voorziening die ondersteunt dat voor het primair onderwijs vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen bereikbaar is via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak. (ApplicationComponent) Basispoort Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnen zelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen. (ApplicationComponent) Entree Federatie Alle relevante publieke communicatie vanuit school (website) en andere partijen (bv. Venster, scholen op dekaart), ook de schoolgids (wet op de expertisecentra). (BusinessRole) Publiek Raad van toezicht, of ander bovenbestuurlijk gremium (BusinessRole) Raad van Toezicht Onderwijsraad (wet op de onderwijsraad) (BusinessActor) Onderwijsraad Algemene vereniging schoolleiders, stichting van het onderwijs, onderwijsbestuurdersvereniging (OBV), BvPO, VKBBO, bestuurdersvereniging VO, VTOI? (BusinessRole) Organisatiebestuur Aob, PO in actie, CNV Onderwijs, UNIENFTO, Leraren in Actie, FNV Overheid, FvOv (BusinessRole) Onderwijsbond Het Ministerie van OCW bestaat uit verschillende onderdelen. Voor het onderwijs zijn relevant: het [[Kerndepartement OCW]], [[DUO]] en de [[Inspectie van het Onderwijs]]. (BusinessActor) Ministerie van OCW Medenzeggenschapsraad (wet medezeggenschap op scholen) (BusinessRole) Medezeggenschapsraad Agentschap van het Ministerie van Financien, belast met het invorderen van de rijksbelastingen. (BusinessActor) Belastingdienst Administratiekantoren en dienstverlenede bedrijven, b.v. schoonmaak, onderhoud gebouwen, HRM administratie e.v.a. (BusinessRole) Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.) Pensioenfondsen en sociale fondsen en verzekeringen (BusinessRole) Pensioenfonds en sociale verzekeringen Commissie FusieToets Onderwijs (BusinessActor) CFTO Ondernemingsraad (BusinessRole) OR Organisatie die registratie van en diensten voor bedrijven in Nederland verzorgt. (BusinessActor) Kamer van Koophandel Pabo's, HBO en WO opleidingen tot leraar (BusinessRole) Lerarenopleiding Stichting Leerkracht, CAOP, arbeidsmarktplatforms (APPO, Voion, Som en Zestor), Nji (BusinessRole) Kenniscentra ArchiMateNote Informatiestromen "Instelling, organisatie en bestuur" instellinggegevens en schoolbeleid voor inspectie (FlowRelationship) instellinggegevens voor DUO (FlowRelationship) verantwoording naar Raad van Toezicht (actueel tot jaarverslag) (FlowRelationship) verantwoording van toetsresultaten (FlowRelationship) instellinggegevens voor vakbond (OR) (FlowRelationship) instellinggegevens en verantwoording naar sectorraden, b.v. voor scholen op de kaart (FlowRelationship) alle bestuurlijke gegevens tussen het samenwerkingsverband passend onderwijs en de school, sterk afhankelijk van de gekozen werkvorm voor het samenwerkingsverband (FlowRelationship) eigen bijdrage school aan vensters / scholen op de kaart en eigen publicatiekanalen (FlowRelationship) instellinggegevens en leerplichtbeleid school voor bureau leerplicht (FlowRelationship) instellinggegevens en schoolbeleid voor de zorgketen (FlowRelationship) instellingsgegevens en schoolbeleid voor de gemeente (FlowRelationship) communicatie met (potentiële) leerling (FlowRelationship) gegevens t.b.v. systeem leveranciers (FlowRelationship) gegevens voor de toetsleverancier (FlowRelationship) gegevens voor de ECK keten (FlowRelationship) gegevens voor authenticatiediensten (FlowRelationship) gegevens voor authenticatiediensten (FlowRelationship) interne regelgeving voor de docenten en medewerkers (FlowRelationship) interne regelgeving voor de docenten en medewerkers (FlowRelationship) instellinggegevens voor Cito (FlowRelationship) gegevensuitwisseling t.b.v. samenwerking met lerarenopleiding (FlowRelationship) gegevens voor de OR (FlowRelationship) gegevens t.b.v. belastingdienst (FlowRelationship) gegevens t.b.v. pensioenfonds (FlowRelationship) gegevens t.b.v. dienstverleners (FlowRelationship) aanvraag fusie effect rapportage (FlowRelationship) alle bestuurlijke gegevens tussen het samenwerkingsverband passend onderwijs en de school, sterk afhankelijk van de gekozen werkvorm voor het samenwerkingsverband (FlowRelationship) afstemming ondersteuningsplan met B&W (FlowRelationship) beleid van leerplicht voor school (FlowRelationship) gemeentebeleid voor de school (FlowRelationship) afstemming ondersteuningsplan met B&W (FlowRelationship) zorgbeleid voor de school (FlowRelationship) beleid van CvtE voor school (FlowRelationship) inspectiebeleid voor school (FlowRelationship) DUO-beleid voor school (FlowRelationship) Richtlijnen voor gebruik van DUO-voorzieningen door ict-leveranciers (FlowRelationship) subsidieregels voor bestuurlijke organisatie (FlowRelationship) gegevensleveranties aan raden plus beleid (FlowRelationship) CITO-beleid en richtlijnen voor de school (FlowRelationship) richtlijnen voor gebruik ECK keten (FlowRelationship) richtlijnen voor beschikbaar stellen van lesmateriaal in ECK keten (FlowRelationship) richtlijnen voor afnemen toets voor de school (FlowRelationship) richtlijnen voor beschikbaar stellen van lesmateriaal in ECK keten (FlowRelationship) richtlijnen voor afnemen toets voor de school (FlowRelationship) richtlijnen gebruik authenticatiediensten (FlowRelationship) richtlijnen gebruik authenticatiediensten (FlowRelationship) verantwoording naar DUO (FlowRelationship) ondersteuning van raden van bestuurders (FlowRelationship) gebruik van adviezen van de onderwijsraad (FlowRelationship) CAO, en ander beleid, voor school (FlowRelationship) wetgeving van OCW voor DUO (FlowRelationship) aansturing DUO door OCW (FlowRelationship) beleid voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs (FlowRelationship) OCW beleid voor gemeenten (FlowRelationship) mede besturing van de school door medezeggenschapsraad (FlowRelationship) KvK regelgeving voor de school (FlowRelationship) gegevensuitwisseling t.b.v. samenwerking met lerarenopleiding (FlowRelationship) (wetenschappelijke) kennis t.b.v. beleid van de school (FlowRelationship) Deze svg is op 14-05-2024 18:56:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:16 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiestromen Besturing
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-41b85737-9efe-4843-93d9-a903b33b346b
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiestromen Besturing
Documentatie  : Overzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij het besturen van een onderwijsinstelling, en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiestromen
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Bevoegd gezag
Viewtype  : Basis
Viewpoint  : Informatiestromen
Scope  : Keten
Viewdetail  : Overzicht
Object ID  : 41b85737-9efe-4843-93d9-a903b33b346b
Original ID  : id-41b85737-9efe-4843-93d9-a903b33b346b
Semanticsearch  : informatiestromen besturing
Elementen  : 
Relaties  :