Informatiemodel Bevoegd gezag - Strategie en beleid & Verantwoording

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiemodel Bevoegd gezag - Strategie en beleid & Verantwoording
Informatiemodel Bevoegd gezag - Strategie en beleid & Verantwoording
Onderwijskundige werkelijkheid (Grouping) Onderwijsinrichting (RIO) Onderwijslocatie is een punt op een geografische kaart waar onderwijs wordt aangeboden. (BusinessObject) Onderwijslocatie Onderwijsaanbiedersgroep is een gemeenschap van twee of meer scholen voor voortgezet onderwijs (BusinessObject) Onderwijsaanbiedersgroep Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaanbieder Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbestuur Een locatie waar onderwijs wordt gegeven. Meerdere partijen kunnen gebruik maken van een bepaalde onderwijslocatie. Aan dat gebruik kunnen van elkaar afwijkende gegevens en regels hangen. OCW geeft een vestigingserkenning af als er onderwijs voor po en vo op de locatie mag worden aangeboden. (BusinessObject) Onderwijslocatiegebruik Op overeenstemming gericht overleg is het overleg tussen schoolbesturen en gemeente over de inhoud van het ondersteuningsplan, de ondersteuning aan leerlingen, de aansluiting op jeugdzorg, het leerlingenvervoer en de huisvesting van het onderwijs. (BusinessObject) Op overeenstemming gericht overleg (Gemeente) Een regionaal plan onderwijsvoorzieningen is een plan dat schoolbesturen in een regio maken met daarin de vestigingen die in die regio aanwezig zullen zijn, inclusief nieuw te stichten vestigingen. (BusinessObject) Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs is een plan waarin gemeenten na overleg met betrokken schoolbesturen het huisvestingsbeleid en het investeringsprogramma voor een periode van 4 jaar vastleggen in een meerjarenprogramma (IHP), met een doorkijk naar meerdere jaren na deze periode. (BusinessObject) Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs Een meerjarenonderhoudsplan is een rapport dat inzicht geeft in de bouwkundige staat van een gebouw, de te verwachte onderhoudswerkzaamheden en kosten daarvan. (BusinessObject) Meerjarenonderhoudsplan Een strategisch huisvestingsplan is het huisvestingsbeleid dat een schoolbestuur opstelt voor zijn onderwijshuisvestingsportefeuille. (BusinessObject) Strategisch Huisvestingsplan BusinessObject Meerjareninvesteringsplan Driver Art. 74a WVO - Regionaal plan onderwijsvoorzieningen Het schoolplan is een instrument om sturing te geven aan het onderwijs en planmatig te werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. Het brengt de visie, de onderwijsaanpak en de ambities van de school samen. Het is een handvat voor kwaliteitsbeleid. Het schoolplan is een planmatig sturingsinstrument en bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessObject) Schoolplan Een strategisch beleidsplan (SBP) is vergelijkbaar met een schoolplan, maar dan voor de gehele organisatie. Een SBP beschrijft de missie, visie en waarden van de organisatie als uitgangspunt, en verwoord wat de plannen voor de komende jaren voor de organisatie zijn. Dit SBP vormt het kader voor de schoolplannen van de scholen voor de planperiode. (BusinessObject) Strategisch beleidsplan Architectuur en inrichtingskeuzes, eigenschappen en keuzes die bepalend zijn hoe de onderwijsinstelling is georganiseerd en functioneert (BusinessObject) Ict-beleidsplan Beleid omtrent het aannemen, inzetten en uitstromen van personeel. (BusinessObject) Personeelsbeleid Beleid rondom het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. (BusinessObject) Stelsel van kwaliteitszorg Stelsel van kwaliteitszorg (BusinessObject) Onderwijskundig beleid Vastgesteld reglement waarin een organisatie beschrijft welke persoonsgegevens ze verwerkt, en voor welk doel. (BusinessObject) Privacyreglement Jaarverslag is een verantwoordingsdocument dat in ieder geval bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening die jaarlijks wettelijk verplicht wordt opgesteld door het schoolbestuur. (BusinessObject) Jaarverslag Het bestuursverslag geeft een getrouw beeld van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten van de rechtspersoon en van de groepsmaatschappijen waarvan de financiële gegevens in zijn jaarrekening zijn opgenomen. Het bestuursverslag bevat, in overeenstemming met de omvang en de complexiteit van de rechtspersoon en groepsmaatschappijen, een evenwichtige en volledige analyse van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten. Indien noodzakelijk voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten of de positie van de rechtspersoon en groepsmaatschappijen, omvat de analyse zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren, met inbegrip van milieu- en personeelsaangelegenheden. Het bestuursverslag geeft tevens een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de rechtspersoon wordt geconfronteerd. Het bestuursverslag wordt in de Nederlandse taal gesteld, tenzij de algemene vergadering tot het gebruik van een andere taal heeft besloten. (BusinessObject) Bestuursverslag Onder jaarrekening wordt verstaan: de enkelvoudige jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening opstelt. (BusinessObject) Jaarrekening Driver Art. 12 WPO - Schoolplan Driver Art. 10 WPO - Kwaliteit onderwijs De schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers. (BusinessObject) Schoolgids Driver Art. 13 WPO - Schoolgids De Wet op het primair onderwijs (Wpo) verplicht gemeenten jaarlijks een plan van nieuw op te richten basisscholen vast te stellen. Rijksbekostiging van een nieuwe openbare of bijzondere basisschool kan alleen als de school opgenomen is op een door de gemeente van vestiging vastgesteld plan. N.B.: In het kader van de wet ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’, wordt niet meer met een Plan van Scholen gewerkt (los van de overgangsregeling). (BusinessObject) Plan van Scholen Driver Art. 74 WPO - Plan van nieuwe scholen Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. Het is de kleinste eenheid van openbaar bestuur, bestuurd door een gemeenteraad en B en W. (BusinessObject) Gemeente Driver Art. 24 WVO - Schoolplan Een schoolgebouw is een gebouw met een onderwijsbestemming. (BusinessObject) Schoolgebouw Driver Titel III Afd. IA WVO - Voorziening in de huisvesting en inventaris Driver Bouwbesluit 2012 Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Driver) Gebruiksbesluit 2018 Driver H3 Arbobesluit - Inrichting arbeidsplaatsen De PO-Raad heeft met haar leden zelf een kwaliteitsstandaard ontwikkeld, passend bij de normen van deze tijd. Hierin staan functionele eisen, duurzaamheidseisen en eisen met betrekking tot energie en het binnenklimaat beschreven. (Driver) Kwaliteitskader huisvesting Een Frisse School is een schoolgebouw (primair- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu. (Driver) PvE Frisse Scholen Driver H1 Titel IV Afd. 3 WPO - Voorziening in de huisvesting Economisch eigenaar is dat de gemeente economisch claimrecht behoudt en de zorgplicht behoudt. De gemeente blijft in principe economisch eigenaar van het gebouw. (BusinessObject) Economisch eigenaar Juridisch eigenaar is de eigenaar van het schoolgebouw, waarbij de volgende beperkingen gelden: * Voor verhuur is vooraf toestemming nodig van de gemeente * Geen bezwaren van het eigendom zonder toestemming van de gemeente en * Niet mogen verkopen aan een derde. In principe is het schoolbestuur juridisch eigenaar van het schoolgebouw. Het schoolbestuur heeft het gebouw in eigendom zolang het het gebouw nodig heeft voor het verzorgen van onderwijs. Als dit niet meer het geval is, gaat het eigendom terug naar de gemeente. (BusinessObject) Juridisch eigenaar Onderwijskwaliteit is de kwaliteit van het onderwijs dat op een school gegeven wordt. (BusinessObject) Onderwijskwaliteit Driver Art. 19 WEC - Kwaliteit onderwijs Driver Art. 23a WVO - Kwaliteit onderwijs Driver Art. 21 WEC - Schoolplan Driver Art. 22 WEC - Schoolgids Driver Art. 24a WVO - Schoolgids Een accountantsverklaring is een (goedkeurende) verklaring van een registeraccountant of accountant-administratieconsulent bij een overzicht met historische financiële informatie. Vaak is dit overzicht een jaarrekening, maar het kan ook een ander financieel overzicht zijn. De accountantsverklaring zegt dat de jaarrekening een ‘getrouw beeld geeft van de financiële situatie’. (BusinessObject) Accountantsverklaring Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak met instemming en advies op het beleid van de school. De MR stemt in met / adviseert op plannen van een school. De algemene bevoegdheden van de MR en de geledingen bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); - het recht op informatie (artikel 8 Wms). (BusinessObject) Medezeggenschapsraad Het samenwerkingsverband passend onderwijs maakt afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen (BusinessObject) Samenwerkingsverband passend onderwijs Driver Boek 2 Titel 9 BW - De jaarrekening en het bestuursverslag Driver Afd. 2 BW - Algemene bepalingen omtrent de jaarrekening Driver Afd. 7 BW - Bestuursverslag Driver Art. 157 WEC - Jaarverslag Driver Art. 64 WVO - Nieuwe school of scholengemeenschap Driver Art. 77 WEC - Plan van nieuwe scholen Driver Art. 103 WVO - Jaarverslag Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Driver) Uitvoeringswet AVG Bestuursvisie op bedrijfsvoering en samenwerking. (BusinessObject) Visiedocument Driver Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen Driver Regeling voorzieningenplanning vo 2020 Driver Regeling voorzieningenplanning po 2021 Aanvraag voor een nieuw op te richten school. (BusinessObject) Aanvraag nieuwe school Driver Art. 194e WPO - Overgangsrecht plan van scholen Driver Art. 75 WPO - Aanvraagprocedure nieuwe school Driver Modelverordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting Driver Art. 13a WPO - Vaststelling en beschikbaarstelling schoolplan en schoolgids Driver Art. 22a WEC - Vaststelling en beschikbaarstelling schoolplan en schoolgids Driver Art. 24a1 WVO - Vaststelling en beschikbaarstelling schoolplan en schoolgids Veiligheidsbeleid is beleid rondom sociale, fysieke en digitale veiligheid waarin concrete doelen en verantwoordelijkheden beschreven staan om de veiligheid in de leer- en werkomgeving te verbeteren. (BusinessObject) Veiligheidsbeleid Wet Arbeidsmarkt in Balans (Driver) WAB Driver Art. 4c WPO - Zorgplicht veiligheid op school Driver Art. 3b WVO - Zorgplicht veiligheid op school Driver Art. 5a WEC - Zorgplicht veiligheid op school Periodieke geaggregeerde rapportage over de kwalitatieve eigenschappen van het onderwijs van de onderliggende onderwijsinstellingen. (BusinessObject) Kwaliteitsrapportag- e (geaggregeerd) Periodieke rapportage over de kwalitatieve eigenschappen van het onderwijs van een instelling. (BusinessObject) Kwaliteitsrapportag- e (school) Het bepalen van de strategische koers om de visie van de onderwijsorganisatie te realiseren en het vertalen daarvan naar meer concrete doelstellingen. (BusinessFunction) Strategie en beleid Het maken en samenstellen van het strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan is een document dat de strategische koers van de organisatie voor de (middel)langetermijn bevat. (BusinessFunction) Vervaardiging strategisch beleidsplan Het zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee het bestuur en de school de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren. Kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, verbeterd en verantwoord. (BusinessFunction) Kwaliteitszorg Het vaststellen van het schoolplan en de schoolgids. (BusinessFunction) Vaststelling schoolplan en schoolgids Het tot stand (doen) brengen van voorzieningen in de huisvesting. (BusinessFunction) Huisvesting Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin de onderwijsorganisatie voldoet aan verplichtingen en afspraken. De onderwijsorganisatie legt verantwoording af aan o.a. DUO en ouders (ouder- en leerlingportaal). (BusinessFunction) Verantwoording Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Monitoring kwaliteitszorg Het conform wettelijke verplichting jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument (jaarverslag) dat bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening. (BusinessFunction) Vervaardiging jaarverslag Het afleggen van verantwoording aan intern en extern toezicht op basis van openbare verantwoordingsinformatie en onderzoeken van de Inspectie over de resultaten en de kwaliteit van het onderwijs, de financiële situatie van de instelling en de wijze waarop de professionaliteit van de instelling en het bestuur is gewaarborgd. (BusinessFunction) Verticale verantwoording Het actief betrekken van schoolteams, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de scholen (BusinessFunction) Horizontale verantwoording Burgerlijk Wetboek (Driver) BW Driver Art. 16 WPO - Vaststelling schoolplan en schoolgids Driver Art. 171 WPO - Jaarverslag AssociationRelationship ingesteld door AssociationRelationship ingesteld door AssociationRelationship behoort tot AssociationRelationship biedt opleiding aan op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt in AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship laat onderwijs verzorgen op AssociationRelationship neemt deel aan AssociationRelationship participeert in AssociationRelationship stelt mede op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship betrokken bij AssociationRelationship stelt vast AssociationRelationship stelt vast AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt vast AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship neemt initiatief voor / is betrokken bij AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship is op AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft InfluenceRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship omvat beleid voor AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat beleid voor InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship is gebaseerd op InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship gebaseerd op AggregationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship biedt handvat voor InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship betreft InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship participeert in AssociationRelationship stelt vast AssociationRelationship stelt kaders voor AssociationRelationship wordt betrokken bij AssociationRelationship staat op InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship geeft goedkeuring aan AssociationRelationship stemt in met AssociationRelationship stemt in met AssociationRelationship participeert in AssociationRelationship wordt betrokken bij AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:56:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:26 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiemodel Bevoegd gezag - Strategie en beleid & Verantwoording
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-45231c3c-5b21-4eefb-ddf8-1f5010fcb7b
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiemodel Bevoegd gezag - Strategie en beleid & Verantwoording
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Bevoegd gezag.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiemodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Bevoegd gezag
Viewpoint  : Informatiemodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 45231c3c-5b21-4eefb-ddf8-1f5010fcb7b
Original ID  : id-45231c3c5b214eefbddf81f5010fcb7b
Semanticsearch  : informatiemodel bevoegd gezag - strategie en beleid & verantwoording
Elementen  : 
Relaties  :