Informatieverwerking RC Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatieverwerking RC Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding
Informatieverwerking RC Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding
Een eindterm is een doel uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De globale eindtermen zijn beschreven in het examenprogramma en specifieke eindtermen in de syllabus en handreiking schoolexamen. (BusinessObject) Eindterm Een bij wet- en regelgeving vastgelegd curriculumdocument dat voor een vak beschrijft wat er aan het einde van het voortgezet onderwijs bereikt moet zijn in termen van beheersing en/of ervaring om het vak met succes af te ronden. (BusinessObject) Examenprogramma Groepsplan is het leerplan (leerlijn) gericht op het werken in de klas; invulling vooral door de leraar; invloed methode. (BusinessObject) Groepsplan Leerplan is het persoonlijke leerplan (leerlijn); invulling op leerlingniveau. (BusinessObject) Individueel Leerplan Profiel is een in schooltijd verzorgd samenhangend onderwijsprogramma. (BusinessObject) Profiel Uitstroomniveau is het niveau waarop een leerling een opleidingseenheid afsluit. (BusinessObject) Uitstroomniveau Het referentiekader taal en rekenen is het geheel van referentieniveaus en beschrijft wat leerlingen moeten kennen en kunnen m.b.t. de Nederlandse taal en rekenen/wiskunde op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs (BusinessObject) Referentiekader taal en rekenen Het Europees Referentiekader is een systeem dat de beheersing van een vreemde taal op verschillende niveaus beschrijft. (BusinessObject) Europees Referentiekader Een referentieniveau Nederlandse taal is een beschrijving van de taalvaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs. (BusinessObject) Referentieniveau Nederlandse taal Een kerndoel is een beschrijving van welke onderwerpen moeten worden aangeboden in de verplichte onderwijstijd. (BusinessObject) Kerndoel Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. (BusinessObject) Onderwijsprogram- ma Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplanning Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding (Een deel van) een opleiding. (BusinessObject) Opleidingseenheid Een leerdoel beschrijft wat een leerling met onderwijsactiviteiten wil bereiken (BusinessObject) Leerdoel Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. (BusinessObject) Leerlijn Een niveau is een aanduiding voor een kwalificerende eigenschap van een onderwijseenheid. Voldoende niveau aan het eind van een onderwijseenheid geeft toegang tot een hoger niveau. (BusinessObject) Niveau Een referentiekader is een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen op een bepaald moment in het onderwijs. (BusinessObject) Referentiekader Een schoolsoort is een bij wet geregeld opleidingstraject voor leerlingen in het funderend onderwijs na de periode van het basisonderwijs (BusinessObject) Schoolsoort Stage is een langer durend onderdeel van een opleiding waarbij de leerling in de praktijk leert, doorgaans bij een andere instelling dan de eigen school. (BusinessObject) Stage De verplichting voor de leerling om bij een onderwijsinstelling ingeschreven te staan, eindigt zodra de jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt of een startkwalificatie heeft behaald. (BusinessObject) Startkwalificatie Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaanbieder Leerplichtwet 1969 (Driver) Leerplichtwet 1969 Driver Art. 1 Leerplichtwet 1969 - Begripsbepalingen Leermateriaal is materiaal dat gebruikt wordt om te leren en bestaat uit opdrachten (productie door leerling) en lesstof (door leerlingen geconsumeerd). (BusinessObject) Leermateriaal Een onderwijsdoel is een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. (BusinessObject) Onderwijsdoel Een referentieniveau is een beschrijving van een vaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs. (BusinessObject) Referentieniveau Een referentieniveau rekenen is een beschrijving van de rekenvaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs. (BusinessObject) Referentieniveau rekenen Een referentieniveau moderne vreemde talen is een beschrijving van de taalvaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs. (BusinessObject) Referentieniveau moderne vreemde talen Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoorbereiding Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontwikkeling Het maken van leermaterialen (waaronder toetsmateriaal) en/of samenstellen van bestaand materiaal en het delen van dit materiaal met anderen. (BusinessFunction) Materiaalontwikkeling Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) AssociationRelationship beschreven in SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship heeft AssociationRelationship volgt AssociationRelationship biedt aan AssociationRelationship vormt AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship aangeboden door SpecializationRelationship AssociationRelationship bestaat uit AssociationRelationship heeft AssociationRelationship gebaseerd op AssociationRelationship omvat AssociationRelationship faseert AssociationRelationship omvat AssociationRelationship geeft kaders voor AssociationRelationship omvat AssociationRelationship onderdeel van AssociationRelationship nodig voor InfluenceRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship afgestemd op SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 19:11:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:11:02 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatieverwerking RC Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-45551195-a36c-4e42b-7b82-c1cfa197394
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatieverwerking RC Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsvoorbereiding in het bedrijfsdomein Onderwijs.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatieverwerking
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Informatieverwerking
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 45551195-a36c-4e42b-7b82-c1cfa197394
Original ID  : id-45551195a36c4e42b7b82c1cfa197394
Semanticsearch  : informatieverwerking rc onderwijs - onderwijsvoorbereiding
Elementen  : 
Relaties  :