Toets

ArchiMate-element Toets
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-474c5866-a094-4794b-a259-bc9e6d0463d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Toets
Documentatie  : Een toets is een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven.
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Onderwijs
Toelichting  : een toets heeft schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische opdracht,
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Afgeleid van  : https://www2.cito.nl/static/oenw/ttb/beglist1.htm#TOETS
Sector  : FO
Voorbeeld  : Zelfevaluatie, Leerdoelgerichte toets, Feedbackgesprek, Diagnostische toets, Schriftelijke overhoring (SO), Proefwerk
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
Object ID  : 474c5866-a094-4794b-a259-bc9e6d0463d
Object ID_nl  : 474c5866-a094-4794b-a259-bc9e6d0463d
Original ID  : id-474c5866a0944794ba259bc9e6d0463d
Semanticsearch  : toets
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een toets is een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Functionaliteit voor het analyseren van toets- en opdrachtresultaten. (ApplicationFunction) Analysefuncti- e resultaten Functionaliteit ter ondersteuning van het voorbereiden van een toets of examen (de logistiek), zoals het creëren van toets-/examengroepen, toekennen toets-/examenmateriaal, aanmaken toets-/examensets, toekennen afnameleider en surveillanten. (ApplicationFunction) Toets- / examenvoorb- ereidingsfuncti- e Het inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie. (BusinessProcess) Registreren toetsdeelnem- ers Doorstroomto- ets Functionaliteit voor het importeren, aanmaken en onderhouden van toetsen (incl. toetsitems). (ApplicationFunction) Beheer toetsgegevens Het uitdelen / zorgdragen dat de toetsdeelnemers de beschikking hebben over de toetsopgaven. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsopgaven Centraal examen Functionaliteit ter ondersteuning van het afnemen van toetsen. (ApplicationFunction) Toetsafnamef- unctie Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Een summatieve toets is een toets waarmee een leerling een specifiek onderdeel, eventueel leerjaar of onderwijssoort, afsluit. (BusinessObject) Summatieve toets Functionaliteit voor het digitaal toezicht houden op het afnemen van toetsen en examens. (ApplicationFunction) Proctoringfunc- tie Een toets die leerlingen toetst op inhouden van de Kerndoelen taal en rekenen. Alternatief: Een gestandaardiseerde toets die wordt afgenomen bij leerlingen aan het einde van de basisschoolperiode met als doel het onderwijsniveau en de vaardigheden van de leerlingen te meten en te beoordelen, en om te helpen bij het bepalen van het meest geschikte vervolgonderwijs voor elke individuele leerling. ----------------- een erkende doorstroomtoets als bedoeld in artikel 45b, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs, of artikel 48c, derde lid, van de Wet op de expertisecentra, 3) Het bevoegd gezag neemt in de eerste of tweede volledige week van februari bij een leerling in het laatste leerjaar van het basisonderwijs een door het College voor toetsen en examens erkende doorstroomtoets af. De doorstroomtoets is een objectief, tweede gegeven voor het vaststellen van het niveau van de leerling voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. 4) Een doorstroomtoets meet kennis en vaardigheden van een leerling op het terrein van Nederlandse taal en rekenen en wiskunde, met inachtneming van de referentieniveaus Nederlandse taal en de referentieniveaus rekenen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Het bevoegd gezag kan bij een leerling tevens een doorstroomtoets voor de kennisgebieden, genoemd in artikel 9, tweede lid, onderdelen a, b en c, afnemen. (BusinessObject) Doorstroomto- ets Een formatieve toets is een toets die meet hoe ver leerlingen gevorderd zijn in het behalen van bepaalde doelen. (BusinessObject) Formatieve toets Functionaliteit voor het geautomatiseerd of handmatig vastleggen en onderhouden van resultaten van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer resultaatgege- vens Functionaliteit voor het maken, importeren en onderhouden van diverse soorten metadata m.b.t. toetsen, zoals toetshiërarchie, normering, etc. (ApplicationFunction) Beheren toetsmetadata Het inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie. (BusinessProcess) Registreren toetsdeelnem- ers Centraal examen Het inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie. (BusinessProcess) Registreren toetsdeelnem- ers Het uitdelen / zorgdragen dat de toetsdeelnemers de beschikking hebben over de toetsopgaven. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsopgaven Het ontvangen en (tot aan de daadwerkelijke toetsafname) veilig opbergen van fysieke (papieren) toetsopgaven. (BusinessProcess) Ontvangen en opbergen toetsopgaven Het ontvangen en (tot aan de daadwerkelijke toetsafname) veilig opbergen van fysieke (papieren) toetsopgaven. (BusinessProcess) Ontvangen en opbergen toetsopgaven Centraal examen Een opdracht is een vooraf omschreven en door de leerling uit te voeren leeractiviteit. (BusinessObject) Opdracht BusinessObject Toetsafname Een door een leerling gemaakte toets. (BusinessObject) Gemaakte toets BusinessObject Toetscatalogus AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AggregationRelationship AccessRelationship - W SpecializationRelationship AccessRelationship - W SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R SpecializationRelationship AssociationRelationship afgenomen bij AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship omvat Deze svg is op 28-09-2023 18:39:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-09-2023 18:39:45 CEST