Id-48d8bbef-a81a-411b-9004-41fd5b50a760

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > Id-48d8bbef-a81a-411b-9004-41fd5b50a760
ArchiMate-relatie Id-48d8bbef-a81a-411b-9004-41fd5b50a760
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-48d8bbef-a81a-411b-9004-41fd5b50a760
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Onderwijsinstelling (BusinessRole)
Naar  : Samenwerkingsverband passend onderwijs (BusinessRole)
Documentatie  : aanmelden bij samenwerkingsverband(en) passend onderwijs
Grondslag  : wettelijk
Benaming  : oprichten en inrichten
Gegevenssoort  : Onderwijs Organisatie
Object ID  : 48d8bbef-a81a-411b-9004-41fd5b50a760
Original ID  : id-48d8bbef-a81a-411b-9004-41fd5b50a760
Semanticsearch  : id-48d8bbef-a81a-411b-9004-41fd5b50a760
ArchiMate-views  :