Verwerkersovereenkomst

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Verwerkersovereenkomst
Beschrijving
Een overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die een verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorie�n van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven.


Contextdiagram
FORA
Een overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die een verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorie�n van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven. (BusinessObject) Verwerkersov- ereenkomst Driver Art. 4 PcO - Verwerkersov- ereenkomst Driver Art. 28 AVG - Verwerker Het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten in het kader van de AVG, waarin is vastgelegd welke persoonsgegevens de onderwijsorganisatie verwerkt. (BusinessProcess) Registereren verwerkingsac- tiviteiten Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Een verwerkersovereenkomst welke voor de sector 'onderwijs' als model in de bijlagen bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy is opgenomen en daarvan een integraal onderdeel uitmaakt. (BusinessObject) Model Verwerkersov- ereenkomst Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde proced�s, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. (artikel 4 lid 2 AVG) (BusinessObject) Verwerkingsa- ctiviteit Een bijlage bij de Model Verwerkersovereenkomst met een beknopte beschrijving en opsomming van van de technische en organisatorische maatregelen die worden getroffen ter beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens. (BusinessObject) Beveiligingsbijl- age Een bijlage bij de Model Verwerkersovereenkomst waarin de Instructies voor de Verwerking van Persoonsgegevens van de Onderwijsinstelling aan de Verwerker staan beschreven. Deze bijsluiter geeft Onderwijsinstellingen informatie over de dienstverlening die de Onderwijsinstelling van Verwerker afneemt en legt vast welke Persoonsgegevens de Verwerker daarbij in opdracht van de Onderwijsinstelling verwerkt. (BusinessObject) Privacybijsluit- er Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. (artikel 4 lid 8 AVG) (BusinessObject) Verwerker Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. (artikel 4 lid 7 AVG) (BusinessObject) Verwerkingsv- erantwoordelij- ke InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship is vastgelegd in AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship ondertekent AssociationRelationship ondertekent Deze svg is op 14-05-2024 19:10:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:10:37 CEST


Details ArchiMate-element Verwerkersovereenkomst
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-4c6a817b-35f3-45509-8b7e-c0922d7e4e7
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-4c6a817b-35f3-45509-8b7e-c0922d7e4e7
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verwerkersovereenkomst
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Overeenkomst
Domein  : Bedrijfsvoering
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Afgeleid van  : https://www.justitia.nl/privacy/verwerkersovereenkomst#
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 4c6a817b-35f3-45509-8b7e-c0922d7e4e7
Original ID  : id-4c6a817b35f3455098b7ec0922d7e4e7
Semanticsearch  : verwerkersovereenkomst