Id-4cd540f4fc454dfaae74e269dc37fde3

ArchiMate-modellen > FORA > AccessRelationships > Id-4cd540f4fc454dfaae74e269dc37fde3
ArchiMate-relatie Id-4cd540f4fc454dfaae74e269dc37fde3
ArchiMate_AccessRelationship.png
Relatietype  : AccessRelationship
Relatie-id  : FORA/id-4cd540f4-fc45-4dfaa-e74e-269dc37fde3
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Financieel systeem (ApplicationComponent)
Naar  : Rijksbijdragen (BusinessObject)
Relatietoevoeging  : Write
Object ID  : 4cd540f4-fc45-4dfaa-e74e-269dc37fde3
Original ID  : id-4cd540f4fc454dfaae74e269dc37fde3
Semanticsearch  : id-4cd540f4fc454dfaae74e269dc37fde3
ArchiMate-views  :