Onderwijsvolger

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessRoles > Onderwijsvolger
ArchiMate-element Onderwijsvolger
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-4dc813b3-b251-4155-a797-c23b11d666d7
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijsvolger
Documentatie  : Leerling/student
Werkingsgebied  : Onderwijsveld
Type  : Rol
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Rol
Object ID  : 4dc813b3-b251-4155-a797-c23b11d666d7
Object ID_nl  : 4dc813b3-b251-4155-a797-c23b11d666d7
Original ID  : id-4dc813b3-b251-4155-a797-c23b11d666d7
Semanticsearch  : onderwijsvolger
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er Administratienummer dat door de school aan de leerling wordt toegekend (BusinessObject) Leerlingnumm- er Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. PO raad, VO raad en MBO raad (BusinessRole) Sectorraad Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc (BusinessObject) Voortgang leerproces Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. (BusinessObject) Onderwijsprog- ramma Familienaam leerling Voornaam of -namen leerling (incl. voorletters) E-mailadres leerling Naam van de school waar de leerling momenteel onderwijs volgt (BusinessObject) Algemene contactgegeve- ns Gegevens met betrekking tot het lichamelijk of geestelijk vermogen van de leerling die relevant zijn voor het onderwijs (BusinessObject) Zorgbegeleidin- gsgegevens Ouders/voogd van leerling/student, relatie afhankelijk van leeftijd leerling/student (BusinessRole) Ouder of wettelijke vertegenwoord- iger onderwijsvolger (Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling Nationaliteit en geboorteplaats van de leerling (BusinessObject) Nationaliteit en geboorteplaats Gegevens met betrekking tot de aan- en afwezigheid van de leerling en de redenen van afwezigheid, vastgelegd in de [[Aanwezigheidsregistratie]] (BusinessObject) Deelname- en aanwezigheidg- egevens Leerlinginformatie kan eenduidig worden vastgelegd en aangepast door de onderwijsorganisatie. De leerlinginformatie kan worden gedeeld met de componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Inschrijving en leerlinggegeve- nsbeheer Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskund- ig rapport Voortgang en resultaten van het leerproces, alternatief of als aanvulling op de voortgangsgegevens. Kan uiteindelijk ook toets- en resultaatgegevens vervangen. Belangrijk: LEERLING is eigenaar van deze gegevens, en vult het portfolio (BusinessObject) Leerling portfolio Woon- of verblijfadres van de leerling Postcode behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Woonplaats behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Telefoonnummer(s) waarop de leerling te bereiken is, zowel mobiel als vaste nummers (BusinessObject) Overige contactgegeve- ns Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplan- ning Gegevens over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, aangevuld met observaties door de leraren. Hiermee kan inzicht in het niveau van de leerling worden achterhaald. Belangrijk: LERAAR is verantwoordelijk voor de resultaatgegevens en vult de gegevens. (BusinessObject) Examen- en toetsresultaatg- egevens Unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten. (BusinessObject) Keten-ID (ECK-ID) BusinessRole Klager Contactgegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres) Nu ook nog opleidingsniveau van ouders, zal snel aangepast worden want niet meer relevant voor de telling van leerlingen (BusinessObject) Gegevens ouder / verzorger / voogd Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. * Anamnese: Intakeperiode van 6 weken: opvragen van informatie bij ouders, externe partijen / registers. Optionele stap, ingevuld door de school zelf. School beoordeelt of er passend onderwijs kan worden geboden. * Bijzonder onderwijs kan een toelatingsgesprek met ouders houden om na te gaan of de levensovertuiging overeenkomt. * Plaatsing: toelaten van leerlingen op basis van relevante criteria, regionaal of plaatselijk bepaald * PO: Vooraanmelding: voor 3 jaar, niet wettelijk; Aanmelding: vanaf 3 jaar, wettelijk * VO: Aanmelding voor de schoolvakantie. * Bij de aanmelding wordt het ECKiD aangevraagd, dus hiervoor kan het BSN worden verwerkt. (BusinessFunction) Aanmelding Overdracht van leerlinggegevens naar een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessFunction) Overstap In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN). Ook wel onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer als het BSN. Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie. (BusinessObject) PGN Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen (bv. extra tijd bij toetsen) (BusinessObject) Gezondheidsg- egevens Het inzichtelijk maken van voortgang en resultaten ten behoeve van het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Voortgang- en resultatenweer- gave Gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling, zodat de onderwijsinstelling de leerling of student kan aanmelden. (BusinessObject) Aanmeldgege- vens Het faciliteren van communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessFunction) Facilitering leerlingcommu- nicatie Het faciliteren van communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs, preventie en zorg. (BusinessFunction) Facilitering oudercommuni- catie AccessRelationship W marketing gegevens naar student (FlowRelationship) afhankelijk van school organisatie, b.v. sleutels van kluisjes, leerlingen passen, passen voor automaten, kosten voor kantine, etc. (FlowRelationship) gegevens voor leerlingen (FlowRelationship) AccessRelationship W AccessRelationship W gegevensuitwisseling met leerling/student (FlowRelationship) AccessRelationship W AccessRelationship W gegevensuitwisseling tussen leerling en ouder/voogd (FlowRelationship) AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W gegevensuitwisseling tussen leerling en ouder/voogd (FlowRelationship) communicatie met (potentiële) leerling (FlowRelationship) AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Inschrijving en ontwikkeling leerling (FlowRelationship) SpecializationRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W communicatie naar (potentiéle) leerlingen/studenten (FlowRelationship) AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 04-03-2023 05:25:48 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 04-03-2023 05:25:48 CET