Informatieverwerking RC Onderwijsondersteuning - Instroom, uitstroom

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatieverwerking RC Onderwijsondersteuning - Instroom, uitstroom
Informatieverwerking RC Onderwijsondersteuning - Instroom, uitstroom
Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskundig rapport Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier (Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling Een begeleider is een medewerker die onderwijsdeelnemers begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn. (BusinessObject) Leerlingbegeleider Een niveau is een aanduiding voor een kwalificerende eigenschap van een onderwijseenheid. Voldoende niveau aan het eind van een onderwijseenheid geeft toegang tot een hoger niveau. (BusinessObject) Niveau Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Een gebeurtenis die de gang van zaken in de context van de school kan verstoren. (BusinessObject) Incident Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding De inschrijving van een leerling bij een school. (BusinessObject) Inschrijving Het een leerling tijdelijk de toegang ontzeggen tot de school en/of tot deelname aan onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Schorsing Het - als gevolg van het afronden van een aangeboden opleiding, als gevolg van verwijdering, of op eigen verzoek - niet langer als leerling aan een school verbonden zijn. (BusinessObject) Uitschrijving Aanvraag door de wettelijk vertegenwoordiger om een leerling uit te schrijven. (BusinessObject) Uitschrijfverzoek De overgang van een leerling van de ene naar de andere andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessObject) Overstap Een besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. (BusinessObject) Besluit De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Toelatingsbesluit Een besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. (BusinessObject) Besluit Beslissing van het bevoegd gezag om een leerling van school te verwijderen. (BusinessObject) Beslissing tot verwijdering Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Systeem waarmee [[Overstapdossier]]s kunnen worden uitgewisseld tussen ontvangende en latende onderwijsinstellingen en met [[Samenwerkingsverband passend onderwijs]]. OSO en VVA zijn bekende voorbeelden. (ApplicationComponent) Overdrachtvoorzien- ing Het doen instromen van leerlingen in de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Instroom Het beslissen over de toelating van een leerling. (BusinessFunction) Toelating Het inschrijven van een toegelaten leerling in de leerlingenadministratie van de school. (BusinessFunction) Inschrijving Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Aanmelding Het doen uitstromen van leerlingen uit de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Uitstroom Het door het bevoegd gezag aan een leerling tijdelijk (schorsen) of definitief (verwijderen) ontzeggen van de toegang tot de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Schorsing en verwijdering Het doen uitstromen van leerlingen uit de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Uitschrijving AssociationRelationship samengesteld op basis van AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship omvat AssociationRelationship begeleidt AssociationRelationship Kan leiden tot AssociationRelationship kan leiden tot AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship wordt vastgelegd in AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship omvat bij ontvangende school AssociationRelationship omvat bij latende school AssociationRelationship vereist (vanuit po) AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 19:09:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:09:42 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatieverwerking RC Onderwijsondersteuning - Instroom, uitstroom
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-5814ae54-1cd5-4dc89-4635-04a9e4e76c7
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatieverwerking RC Onderwijsondersteuning - Instroom, uitstroom
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Instroom"en "Uitstroom" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatieverwerking
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Onderwijsondersteuning
Viewpoint  : Informatieverwerking
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 5814ae54-1cd5-4dc89-4635-04a9e4e76c7
Original ID  : id-5814ae541cd54dc89463504a9e4e76c7
Semanticsearch  : informatieverwerking rc onderwijsondersteuning - instroom, uitstroom
Elementen  : 
Relaties  :