Onderwijsinstelling

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessRoles > Onderwijsinstelling
Beschrijving
Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt


Contextdiagram
FORA
Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Uitgevers van [[Educatieve content]] en educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Educatieve uitgever Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent De toetsontwikkelaar is verantwoordelijk voor de constructie van een toets in opdracht van de toetseigenaar. (BusinessRole) Toetsontwikke- laar Ouders/voogd van leerling/student, relatie afhankelijk van leeftijd leerling/student (BusinessRole) Ouder of wettelijke vertegenwoor- diger onderwijsvolg- er Alle relevante publieke communicatie vanuit school (website) en andere partijen (bv. Venster, scholen op dekaart), ook de schoolgids (wet op de expertisecentra). (BusinessRole) Publiek Diverse advies bureaus, van onderwijs tot ict (BusinessRole) Externe Advies- en consultancy- bureaus Stichting Leerkracht, CAOP, arbeidsmarktplatforms (APPO, Voion, Som en Zestor), Nji (BusinessRole) Kenniscentra Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnen zelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen. (ApplicationComponent) Entree Federatie Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er Organisatie die registratie van en diensten voor bedrijven in Nederland verzorgt. (BusinessActor) Kamer van Koophandel Pensioenfondsen en sociale fondsen en verzekeringen (BusinessRole) Pensioenfond- s en sociale verzekeringen Leveranciers van ict-middelen zoals computers, laptops, netwerk voorzieningen, WIFI, maar ook beheer en onderhoud (BusinessRole) Externe ict- leverancier De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO Raad van toezicht, of ander bovenbestuurlijk gremium (BusinessRole) Raad van Toezicht Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (zie wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten) (BusinessActor) CITO Gemeentelijke leerplichtambtenaren (BusinessRole) Bureau leerplicht 78 PO en 73 VO regio organisaties t.b.v. passend onderwijs (BusinessRole) Samenwerkin- gsverband passend onderwijs Gemeenten (BusinessRole) Gemeente Landelijke voorziening die ondersteunt dat voor het primair onderwijs vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen bereikbaar is via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak. (ApplicationComponent) Basispoort Onderwijs-ondersteunend / niet onderwijzend personeel (BusinessRole) Ondersteunen- d personeel Distributeurs van [[Educatieve content]] en educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Educatieve distributeur Branche organisaties, zie b.v. https://www.mkb.nl//leden of http://ambitions.nu/2012/02/11/op-zoek-naar-een-branchevereniging-hieronder-een-alfabetische-lijst/ (ongeveer 1000!) (BusinessRole) Branche- organisatie Bedrijfsleven, b.v. in geval van stages of van een beroepenadviescommissie (BusinessRole) Bedrijfsleven Pabo's, HBO en WO opleidingen tot leraar (BusinessRole) Lerarenopleidi- ng SRVO, Platform VVVO, VOO, vereniging filisofiedocenten, vakvereniging i&i, VONKC, NVO, Nederlandse veriging van wiskunde leraren, KVLO, enz, enz. zie FvOv voor een overzicht (BusinessRole) Vakvereniging Administratiekantoren en dienstverlenede bedrijven, b.v. schoonmaak, onderhoud gebouwen, HRM administratie e.v.a. (BusinessRole) Externe dienstverlener- s (fac, hrm, fin, etc.) Leveranciers van leerling administraties, digitale leeromgevingen, leerling volgsystemen, integrale leersuitees voor adaptief lesmateriaalenz, maar ook financiële administraties, HRM administraties, facilitaire administraties, etc. (BusinessRole) Softwarelever- ancier Jeugdzorg, Schoolmaatschappelijk werk, Jeugdbescherming; jeugdhulp, centrum jeugd en gezin, onderwijsachterstanden/VVE (BusinessRole) Zorgaanbieder Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. PO raad, VO raad en MBO raad (BusinessRole) Sectorraad Aob, PO in actie, CNV Onderwijs, UNIENFTO, Leraren in Actie, FNV Overheid, FvOv (BusinessRole) Onderwijsbond Agentschap van het Ministerie van Financien, belast met het invorderen van de rijksbelastingen. (BusinessActor) Belastingdienst Gebruikelijke media kanalen: radio, TV, kranten, generieke internetsites (BusinessRole) Media Ondernemingsraad (BusinessRole) OR De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen (BusinessActor) Inspectie van het Onderwijs regionale transfercentra, technologie & onderwijs, centrum onderwijs en leren (UU), wetenschapsknooppunt (UU), scholennetwerk (UU), groen onderwijs (BusinessRole) Overige samenwerking- s-verbanden Huiswerkbegeleidingsbureau, varierend van bijbane voor scholieren tot professionele bureaus (BusinessRole) Bureau huiswerkbegel- eiding Het is de taak van het CvTE om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, te waarborgen en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen. (Wet college voor toetsen en examens, en vele andere) (BusinessActor) College voor Toetsen en Examens Een VVE Kinderopvangorganisatie biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Kinderdagverblijven en integrale kindcentra (BusinessRole) VVE Kinderopvang- organisatie BusinessRole Accountants en Notaris Commissie FusieToets Onderwijs (BusinessActor) CFTO PO-, VO- of MBO-ondersteunende organisatie (BusinessRole) Sectorale onderwijsonde- rsteunende organisaties Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair beheer Alle wetenschappelijk onderzoek relevant voor onderwijs (BusinessRole) Wetenschapp- elijk onderzoek De ontvangende instelling is de [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] zich voor een (vervolg)opleiding wil inschrijven. (BusinessRole) Ontvangende instelling Medenzeggenschapsraad (wet medezeggenschap op scholen) (BusinessRole) Medezeggens- chapsraad Uitwisseling van berichten en/of documenten met collega's binnen en buiten de eigen onderwijsorganisatie, leveranciers en andere interne en externe partijen. (BusinessFunction) Samenwerken en communicere- n medewerkers en extern Onderwijs cooperatie, leraren ontwikkelingsfonds, lerarenregister(vrijwillig) (BusinessRole) Onderwijs Coöperatie Algemene vereniging schoolleiders, stichting van het onderwijs, onderwijsbestuurdersvereniging (OBV), BvPO, VKBBO, bestuurdersvereniging VO, VTOI? (BusinessRole) Organisatiebe- stuur BusinessRole Maatschappij ter bevordering van onderwijs Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (BusinessActor) NRO De latende instelling is de laatste [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] een opleiding heeft gevolgd. (BusinessRole) Latende instelling Onderwijsraad (wet op de onderwijsraad) (BusinessActor) Onderwijsraad toegang tot (digitaal) lesmateriaal (FlowRelationship) samenwerking met docenten (FlowRelationship) diverse toetsen (FlowRelationship) gegevens van docent naar de school (FlowRelationship) Inschrijving en ontwikkeling leerling (FlowRelationship) eigen bijdrage school aan vensters / scholen op de kaart en eigen publicatiekanalen (FlowRelationship) diverse adviesdiensten waaronder financiële (FlowRelationship) kennis over onderwijs (FlowRelationship) richtlijnen gebruik authenticatiediensten (FlowRelationship) afhankelijk van school organisatie, b.v. sleutels van kluisjes, leerlingen passen, passen voor automaten, kosten voor kantine, etc. (FlowRelationship) KvK regelgeving voor de school (FlowRelationship) gegevens t.b.v. pensioenfonds (FlowRelationship) Toegang ict-middelen; Leerlinggegevens (FlowRelationship) bekostiging van de school en gegevensuitwisseling daar omheen (FlowRelationship) personeelsgegevens t.b.v. RvT (FlowRelationship) gegevens voor ouders (FlowRelationship) instellinggegevens voor Cito (FlowRelationship) uitwisseling leerlinggegevens met bureau leerplicht (FlowRelationship) (wetenschappelijke) kennis t.b.v. beleid van de school (FlowRelationship) uitwisseling leerling gegevens met samenwerkingsverbanden passend onderwijs (FlowRelationship) alle relaties met gemeenten (FlowRelationship) bekostiging van de school en gegevensuitwisseling daar omheen (FlowRelationship) gegevens t.b.v. inschrijving bij KvK (directeur, tekenbevoegde etc.) (FlowRelationship) leerling gegevens t.b.v. toegang/single sign in (FlowRelationship) administraties en lesmateriaal en deelnemer gegevens voor het ondersteunend personeel (FlowRelationship) gegevens voor authenticatiediensten (FlowRelationship) gegevens voor leerlingen (FlowRelationship) Kanaal om lesmateriaal (digitaal en folio) beschikbaar te maken (FlowRelationship) samenwerking met branche organisaties (FlowRelationship) gegevensleveranties aan DUO (FlowRelationship) samenwerking met het bedrijfsleven (FlowRelationship) bedrijfskundige kant van samenwerking met lerarenopleidingen (stage studenten en bijscholing docenten) (FlowRelationship) informeren van docenten Leerlinggegevens (FlowRelationship) communicatie naar (potentiéle) ouders van leerlingen/studenten (FlowRelationship) gegevensuitwisseling met leerling/student (FlowRelationship) informatiebron voor ontwikkelen onderwijs (FlowRelationship) organiseren van bedrijfsvoering (FlowRelationship) educatieve informatie over onderwijs (FlowRelationship) gegevens t.b.v. systeem leveranciers (FlowRelationship) samenwerking met de zorg keten (FlowRelationship) gemeentebeleid voor de school (FlowRelationship) instellinggegevens voor DUO (FlowRelationship) uitwisseling HRM gegevens met personeel (FlowRelationship) bedrijfsmatige dienstverlening en de financiering daarvan (FlowRelationship) samenwerking met bedrijfsleven t.b.v. stages van leerlingen / studenten (FlowRelationship) samenwerking met ondersteunend personeel (FlowRelationship) gegevensuitwisseling t.b.v. leerplicht (FlowRelationship) Extra financiën voor schoolactiviteiten e.d. (FlowRelationship) formeren van een raad van toezicht (FlowRelationship) gegevens voor de toetsleverancier (FlowRelationship) administraties en lesmateriaal en deelnemer gegevens voor de docent (FlowRelationship) geaggregeerde leerling gegevens t.b.v. sectorraden (FlowRelationship) marketing en PR direct naar ouders /voogd toe (FlowRelationship) richtlijnen voor afnemen toets voor de school (FlowRelationship) gegevensuitwisseling met samenwerkingsverbanden passend onderwijs (FlowRelationship) gegevensuitwisseling met vakbonden (FlowRelationship) belasting afdrachten (FlowRelationship) selectie van onderwijs administratieve systemen (FlowRelationship) leerling gegevens t.b.v. DUO (FlowRelationship) alle marketing en PR naar media toe (FlowRelationship) gegevens voor de OR (FlowRelationship) gegevens t.b.v. inspectie (FlowRelationship) diverse diensten van diverse samenwerkingsverbanden (FlowRelationship) samenwerking met huiswerkbegeleidingsbureau Leerlinggegevens (FlowRelationship) beleid van CvtE voor school (FlowRelationship) samenwerking met kinderdagverblijven / IKC (FlowRelationship) gegevens voor de ECK keten (FlowRelationship) instellinggegevens en schoolbeleid voor inspectie (FlowRelationship) gegevens t.b.v. belastingdienst (FlowRelationship) regels voor oprichting, administratie etc. (FlowRelationship) gegevens t.b.v. dienstverleners (FlowRelationship) uitwisseling gegevens met kinderdagverblijven (en gemeente) (FlowRelationship) leerling gegevens t.b.v.(digitale) toetsen (FlowRelationship) samenwerking met kinderdagverblijven / IKC (FlowRelationship) publicatie van leerling gegevens, waaronder foto's, op de website van de school (FlowRelationship) aanmelden bij pensioenfonds (FlowRelationship) beleid van leerplicht voor school (FlowRelationship) gegevens t.b.v. dienstverlening (fin, hrm, fac, etc.) (FlowRelationship) Inkoop ict-dienstverlening (FlowRelationship) aanvraag fusie effect rapportage (FlowRelationship) instellinggegevens en leerplichtbeleid school voor bureau leerplicht (FlowRelationship) gegevensuitwisseling t.b.v. samenwerking met lerarenopleiding (FlowRelationship) instellinggegevens en schoolbeleid voor de zorgketen (FlowRelationship) richtlijnen gebruik authenticatiediensten (FlowRelationship) onderwijs SW diensten (FlowRelationship) diverse dienstverlening externe partijen aan de school (fin, hrm, enz.) Leerlinggegevens (FlowRelationship) AssignmentRelationship interne regelgeving voor de docenten en medewerkers (FlowRelationship) wetenschappelijke informatie over onderwijs (FlowRelationship) leerling gegevens t.b.v. toegang/single sign in (FlowRelationship) informatie over het onderwijs (FlowRelationship) samenwerking met lerarenopleiding t.b.v.. stages van studenten (FlowRelationship) inkoop van lesmateriaal (FlowRelationship) Advies aan startende scholen / opleidingen (FlowRelationship) gegevensuitwisseling met ouders/voogd (FlowRelationship) huisvestingsdiensten (FlowRelationship) samenwerking met de zorg keten (FlowRelationship) gegevens t.b.v. advies en consultancy (FlowRelationship) gebruik van toetsen (FlowRelationship) Selectie van ict-inrichting van de school / opleiding (FlowRelationship) lidmaatschap sectorraden en financiering en WWPlus (FlowRelationship) jaarlijkse accountantscontrole (FlowRelationship) communicatie met (potentiële) leerling (FlowRelationship) identiteit en authenticatie voor toegang tot digitale voorzieningen, ook wet op de nummervoorziening (FlowRelationship) samenwerking met kinderdagverblijven c.q. integratie met kinderdagverblijf (IKC) (FlowRelationship) marketing en PR (FlowRelationship) bekostiging, maar ook diverse diensten (FlowRelationship) aanmelden school / opleiding bij DUO (FlowRelationship) overstap naar andere school Leerlinggegevens (FlowRelationship) gegevens ondersteunend personeel (FlowRelationship) gegevens voor samenwerking in de zorg keten (FlowRelationship) inkoop van toetsmateriaal (FlowRelationship) uitwisseling leerlinggegevens met zorg partijen (FlowRelationship) communicatie met leerplichtambtenaar (FlowRelationship) gegevens t.b.v. distributie van leermiddelen (FlowRelationship) identiteit en authenticatie voor toegang tot digitale voorzieningen, ook wet op de nummervoorziening (FlowRelationship) mede besturing van de school door medezeggenschapsraad (FlowRelationship) PR via diverse kanalen (FlowRelationship) voor onderwijs benodigde administraties (FlowRelationship) alle bestuurlijke gegevens tussen het samenwerkingsverband passend onderwijs en de school, sterk afhankelijk van de gekozen werkvorm voor het samenwerkingsverband (FlowRelationship) zorgbeleid voor de school (FlowRelationship) inkoop van diverse goederen (FlowRelationship) richtlijnen voor afnemen toets voor de school (FlowRelationship) gegevens voor authenticatiediensten (FlowRelationship) AssignmentRelationship samenwerking met bedrijfsleven t.b.v. stages van leerlingen / studenten (FlowRelationship) identiteit en authenticatie voor toegang tot digitale voorzieningen, ook wet op de nummervoorziening (FlowRelationship) alle data uitwisseling met DUO (FlowRelationship) aanmelden bij samenwerkingsverband(en) passend onderwijs (FlowRelationship) lidmaatschap beroepsorganisatie (FlowRelationship) Publicatie en PR van onderwijs, werven van personeel (FlowRelationship) alle bestuurlijke gegevens tussen het samenwerkingsverband passend onderwijs en de school, sterk afhankelijk van de gekozen werkvorm voor het samenwerkingsverband (FlowRelationship) SpecializationRelationship uitwisseling HRM gegevens met personeel (FlowRelationship) gegevens t.b.v. toetsen (FlowRelationship) aansluiten bij (gemeentelijke) zorgketen (FlowRelationship) aanmelden school / opleiding bij inspectie (FlowRelationship) samenwerking met branche organisaties (FlowRelationship) gegevens ondersteunend personeel (FlowRelationship) vergoeding aan de raad van toezicht (FlowRelationship) uitwisseling HRM gegevens met personeel (FlowRelationship) alle gegevensuitwisseling ten behoeve van passend onderwijs Ondersteuning (FlowRelationship) gegevensuitwisseling t.b.v. samenwerking met lerarenopleiding (FlowRelationship) CITO-beleid en richtlijnen voor de school (FlowRelationship) verantwoording van toetsresultaten (FlowRelationship) Inschrijving en ontwikkeling leerling (FlowRelationship) publicatie van personeel op de website (FlowRelationship) inspectiebeleid voor school (FlowRelationship) betalingen voor onderwijs SW diensten (FlowRelationship) gegevens t.b.v. authenticatie (FlowRelationship) samenwerking met lerarenopleiding t.b.v.. stages van studenten (FlowRelationship) verantwoording naar Raad van Toezicht (actueel tot jaarverslag) (FlowRelationship) alle relaties met gemeenten (FlowRelationship) voor onderwijs benodigde administraties (FlowRelationship) interne regelgeving voor de docenten en medewerkers (FlowRelationship) data leveranties school aan inspectie (FlowRelationship) gebruik van onderwijs administraties (in de Cloud) Leerlinggegevens (FlowRelationship) informatiebron voor schoolbestuurders (FlowRelationship) selectie van toetsmateriaal t.b.v. de school / opleiding (FlowRelationship) financiële rapportages aan de inspectie (FlowRelationship) gegevensuitwisseling t.b.v. stage en na-/bijscholing (FlowRelationship) selectie van lesmateriaal voor de school/opleiding (FlowRelationship) instellinggegevens voor vakbond (OR) (FlowRelationship) informatie over het onderwijs (FlowRelationship) richtlijnen voor gebruik ECK keten (FlowRelationship) aanmelding bij gemeente (FlowRelationship) informatie over ontwikkelingen in het bedrijfsleven, samenwerking met het bedrijfsleven (FlowRelationship) wetenschappelijke informatie over onderwijs (FlowRelationship) aanmelding bij KvK (FlowRelationship) gegevens t.b.v. Cito toetsen (FlowRelationship) DUO-beleid voor school (FlowRelationship) uitwisseling HRM gegevens met personeel (FlowRelationship) lidmaatschap medewerkers bij vakverenigingen (FlowRelationship) SpecializationRelationship aanmelden bij bureau leerplicht (FlowRelationship) voor huiswerk begeleiding benodigde informatie (FlowRelationship) Dienstverlening ict op school (FlowRelationship) inkoop van toetsmateriaal (FlowRelationship) communicatie naar (potentiéle) leerlingen/studenten (FlowRelationship) gegevensuitwisseling met kinderdagverblijven c.q. in het kader van IKC's Deelname (FlowRelationship) instellingsgegevens en schoolbeleid voor de gemeente (FlowRelationship) CAO, en ander beleid, voor school (FlowRelationship) toegang tot (digitaal) lesmateriaal (FlowRelationship) communicatie met de zorgketen (FlowRelationship) instellinggegevens en verantwoording naar sectorraden, b.v. voor scholen op de kaart (FlowRelationship) gegevens t.b.v. systeem/software gebruik e.d. (IM, FB, eigenaar, etc.) (FlowRelationship) informatiebron voor ontwikkelen onderwijs (FlowRelationship) Deze svg is op 07-04-2024 23:36:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 23:36:49 CEST


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element Onderwijsinstelling
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-58995af9-afb4-488e-914e-f4c06ef7078b
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-58995af9-afb4-488e-914e-f4c06ef7078b
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijsinstelling
Type  : Rol
Werkingsgebied  : Onderwijsinstellingen
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Rol
FORA-type  : Rol
Object ID  : 58995af9-afb4-488e-914e-f4c06ef7078b
Object ID_nl  : 58995af9-afb4-488e-914e-f4c06ef7078b
Original ID  : id-58995af9-afb4-488e-914e-f4c06ef7078b
Semanticsearch  : onderwijsinstelling