Ondersteuningsarrangement

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Ondersteuningsarrangement
Beschrijving
Een ondersteuningsarrangement is extra onderwijsondersteuning op maat, met inzet van (bovenschoolse) voorzieningen, expertise en financiën. Een arrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of structureel van aard.


Contextdiagram
FORA
Een ondersteuningsarrangement is extra onderwijsondersteuning op maat, met inzet van (bovenschoolse) voorzieningen, expertise en financiën. Een arrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of structureel van aard. (BusinessObject) Ondersteunin- gsarrangement Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg Het bepalen van ondersteuningsarrangementen. (BusinessProcess) Bepalen ondersteuning- sarrangement- en Handelingsgerichte Procesdiagnostiek is een oplossingsgerichte aanpak om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften beter te begeleiden. (BusinessObject) Handelingsger- ichte procesdiagnos- tiek Onderwijsondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van basis- en extra ondersteuning (onderwijsinhoudelijke en (ortho)pedagogische interventies) die binnen de ondersteuningsstructuur van de school - eventueel samen met ketenpartners - planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. (BusinessObject) Onderwijsond- ersteuning Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren. (BusinessObject) Ondersteunin- gsbehoefte In het schoolondersteuningsprofiel staat een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven, d.w.z. een beschrijving van de mogelijkheden die de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft of extern kan organiseren. Voorgedefinieerde set profielen; school kan kiezen In regio moet goede spreiding zijn van profielen bijv als leerling doof is check Scholen op de kaart / Vensters (filteren op onderwijsconcepten / kenmerken) (BusinessObject) Schoolonderst- euningsprofiel AggregationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship draagt bij aan AssociationRelationship omvat AssociationRelationship ondersteund door AssociationRelationship uitgewerkt in Deze svg is op 14-05-2024 19:09:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:09:32 CEST


Details ArchiMate-element Ondersteuningsarrangement
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-5967327d-53b1-436c-80e7-2eacb4157c3d
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-5967327d-53b1-436c-80e7-2eacb4157c3d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Ondersteuningsarrangement
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Product
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Externe verwijzing  : https://www.praktijk-icu.nl/scholen/arrangementen-passend-onderwijs/
Synoniem  : Onderwijsarrangement
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel LB&Z
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 5967327d-53b1-436c-80e7-2eacb4157c3d
Original ID  : id-5967327d-53b1-436c-80e7-2eacb4157c3d
Semanticsearch  : ondersteuningsarrangement